Dotacja przedmiotowa do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
stawkę dotacji przedmiotowej w zakresie przekazywania przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), zwanego dalej "operatorem wyznaczonym", korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, podlegającego ustawowemu zwolnieniu z opłaty na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135 i 1163), zwanej dalej "dotacją";
2)
szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu dotacji.
§  2. 
Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi udokumentowana oraz zewidencjonowana wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania zwolnienia z opłaty na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
§  3. 
Ustala się stawkę dotacji w wysokości 100% podstawy obliczenia należnej dotacji, o której mowa w § 2.
§  4. 
Ogólna kwota dotacji stanowiąca iloczyn stawki dotacji określonej w § 3 oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych, o której mowa w § 2, nie może przekroczyć kwoty dotacji określonej w ustawie budżetowej w danym roku.
§  5. 
Operator wyznaczony sporządza rozliczenie dotacji na formularzu według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.
§  6. 
W przypadku zaprzestania w trakcie roku działalności objętej dotowaniem operator wyznaczony powiadamia właściwy urząd skarbowy, ministra właściwego do spraw łączności i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji przy rozliczeniu dotacji za ostatni okres, w którym dotacja przysługiwała.
§  7. 
W sprawach dotyczących szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji, w tym formy składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunków przekazywania i rozliczania dotacji oraz terminu zwrotu dotacji, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 960).
§  8. 
Dotacja stanowi pomoc publiczną, o której mowa w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
§  9. 
Rozliczenie dotacji w 2021 r. operator wyznaczony sporządza na formularzu, o którym mowa w § 5, za okres od dnia 5 października 2021 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sporządzenia rozliczenia.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO ŚWIADCZONEJ USŁUGI REJESTROWANEGO DORĘCZENIA ELEKTRONICZNEGO

wzór

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1324

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dotacja przedmiotowa do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
Data aktu: 01/07/2021
Data ogłoszenia: 20/07/2021
Data wejścia w życie: 05/10/2021