Określenie wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposób ich wypłaty.

Dz.U.2021.132
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1610 i 2320) zarządza się, co następuje:
Rozdział  I

Przepis ogólny

§  1.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
2) CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne;
3) Szef CBA - Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
4) funkcjonariusz - funkcjonariusza CBA;
5) właściwy przełożony - przełożonego właściwego w sprawach:
a) podróży służbowych na obszarze kraju - kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę,
b) podróży służbowych za granicą - Szefa CBA albo upoważnionego przez niego zastępcę Szefa CBA.
Rozdział  II

Podróże służbowe na obszarze kraju

§  2. 
1.  Dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej na obszarze kraju przysługuje w wysokości określonej w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2.  Jeżeli podróż służbowa na obszarze kraju trwa:
1) nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin - przysługuje 1/2 diety,
b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
§  3. 
1.  Zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem obejmuje cenę biletu wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem posiadanej przez funkcjonariusza ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.
2.  Funkcjonariuszowi odbywającemu, za zgodą właściwego przełożonego, przejazd w podróży służbowej na obszarze kraju pojazdem prywatnym przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za 1 km przebiegu, określonych na podstawie przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1.
§  4. 
1.  Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów za nocleg w wysokości potwierdzonej rachunkiem.
2.  Funkcjonariuszowi, któremu w czasie odbywania podróży służbowej na obszarze kraju nie zapewniono bezpłatnego noclegu albo który nie przedstawił rachunku za pobyt w hotelu lub kwaterze prywatnej, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 % diety, o której mowa w § 2 ust. 1.
§  5.  W przypadku braku możliwości zapewnienia noclegu w miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej na obszarze kraju lub w miejscowości, od której czas dojazdu do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej na obszarze kraju nie przekracza godziny, funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów noclegu w wysokości kosztów poniesionych stwierdzonych rachunkiem.
§  6. 
1.  Właściwy przełożony przyznaje funkcjonariuszowi na jego wniosek zaliczkę na niezbędne koszty podróży w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.
2.  Fakt zapewnienia funkcjonariuszowi odbywającemu podróż służbową na obszarze kraju bezpłatnego noclegu albo nieodpłatnego wyżywienia potwierdza właściwy przełożony w jednostce organizacyjnej zapewniającej te świadczenia lub funkcjonariusz oświadczeniem złożonym na poleceniu wyjazdu służbowego.
3.  Należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wypłaca się w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez funkcjonariusza, zatwierdzonych przez właściwego przełożonego, rachunków, biletów lub innych dokumentów potwierdzających wysokość niezbędnych poniesionych kosztów.
4.  Jeżeli uzyskanie rachunków, biletów lub innych dokumentów nie było możliwe, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
Rozdział  III

Podróże służbowe za granicą

§  7. 
1.  Dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej poza granicami kraju przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa tej podróży służbowej.
2.  Jeżeli podróż służbowa za granicą trwa:
1) nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) dłużej niż dobę:
a) za każdą pełną dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości,
b) za niepełną, ale rozpoczętą dobę - przysługuje dieta w wysokości, o której mowa w pkt 1.
3.  Funkcjonariuszowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne wyżywienie lub gdy wyżywienie jest opłacone w cenie karty okrętowej lub promowej, przysługuje 25 % diety ustalonej zgodnie z ust. 2.
4.  Funkcjonariuszowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
1) śniadanie - 15 % diety;
2) obiad - 30 % diety;
3) kolację - 30 % diety.
5.  Funkcjonariuszowi, który za granicą otrzymuje ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli jednak ekwiwalent jest niższy od diety, funkcjonariuszowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.
§  8. 
1.  Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów za nocleg w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach ustalonego na ten cel limitu.
2.  W uzasadnionych przypadkach właściwy przełożony może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.
3.  W przypadkach uzasadnionych charakterem wykonywanych czynności służbowych właściwy przełożony może wyrazić zgodę na niekorzystanie przez funkcjonariusza z noclegu i przyznać ryczałt w wysokości 25 % limitu, o którym mowa w ust. 1.
§  9.  Wysokość diet, z tytułu podróży służbowej za granicą oraz limitów na pokrycie kosztów noclegu, o których mowa w § 8, określają przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
§  10.  Do zwrotu kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej poza granicami kraju i z powrotem przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
§  11.  Jeżeli podróż służbowa za granicą trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie, Szef CBA może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłacanego w cenie biletu.
§  12. 
1.  Funkcjonariusz odbywający podróż służbową za granicą otrzymuje zaliczkę w walucie obcej lub równowartość wyrażoną w złotych, obliczoną według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki, na pokrycie niezbędnych kosztów podróży i pobytu poza granicami kraju.
2.  Należności z tytułu podróży służbowej za granicą wypłaca się w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez funkcjonariusza, zatwierdzonych przez właściwego przełożonego, rachunków, biletów lub innych dokumentów potwierdzających wysokość niezbędnych poniesionych kosztów
3.  Jeżeli uzyskanie rachunków, biletów lub innych dokumentów nie było możliwe, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
Rozdział  IV

Należności za przeniesienie do pełnienia służby w innej miejscowości

§  13.  Wysokość diet za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowej miejscowości pełnienia służby, przysługujących funkcjonariuszowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, ustala się według stawek obowiązujących w dniu przejazdu do nowego miejsca pełnienia służby. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.
§  14. 
1.  Wysokość kosztów przejazdu do miejscowości przeniesienia, przysługujących funkcjonariuszowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, ustala się według cen biletów obowiązujących w dniu przejazdu do nowego miejsca pełnienia służby, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepis § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2.  Wysokość kosztów ustala się z uwzględnieniem ceny biletu za przejazd publicznym środkiem transportu na podstawie tabeli przewoźnika i najkrótszej odległości między dotychczasowym miejscem zamieszkania a miejscowością przeniesienia.
§  15.  Funkcjonariuszowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości przysługuje zasiłek osiedleniowy w wysokości:
1) 200 % uposażenia - jeżeli funkcjonariusz przesiedlił się z członkami rodziny, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy;
2) 50 % uposażenia - jeżeli funkcjonariusz jest samotny.
§  16.  Należności, o których mowa w § 13-15, wypłaca, na pisemny wniosek funkcjonariusza, jednostka organizacyjna właściwa w sprawach finansów, w formie bezpośredniej do rąk funkcjonariusza lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza.
Rozdział  V

Należności za delegowanie do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości

§  17.  Funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości przysługuje zwrot kosztów przejazdów, na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości określonej w decyzji personalnej o delegowaniu i z powrotem, publicznym środkiem komunikacji określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej lub bezpłatny przejazd w razie dojazdu pojazdem pozostającym w dyspozycji CBA, bez względu na czas dojazdu.
§  18.  Należności przysługujące funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości wypłaca jednostka organizacyjna właściwa w sprawach finansów, w formie bezpośredniej do rąk funkcjonariusza lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza.
Rozdział  VI

Przepis końcowy

§  19.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.132 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposób ich wypłaty.
Data aktu: 16/03/2010
Data ogłoszenia: 20/01/2021
Data wejścia w życie: 08/04/2010