Nadanie statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIK

STATUT TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W ZAKOPANEM

§  1. 
Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem, zwany dalej "Parkiem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) oraz niniejszego statutu.
§  2. 
Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne:
1)
Dział Ochrony Przyrody, w skład którego wchodzą:
a)
Straż Parku,
b)
obwody ochronne:
Łysa Polana,
Morskie Oko,
Zazadnia,
Kośne Hamry,
Brzeziny,
Gąsienicowa,
Strążyska,
Kuźnice,
Kościeliska,
Chochołowska;
2)
Dział Badań Naukowych i Planowania Ochrony Przyrody;
3)
Dział Edukacji;
4)
Dział Udostępniania;
5)
Dział Administracji;
6)
Dział Finansowo-Księgowy;
7)
Zespół do Spraw Komunikacji i Wydawnictw;
8)
Zespół Zagospodarowania Przestrzennego i Stanu Posiadania;
8a)
Samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych;
9)
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
10)
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
11)
Sekretariat.
§  3. 
Dyrektor Parku może tworzyć komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób ich obsługi.
§  4. 
Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.
§  5. 
W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.
§  6. 
Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.
1 Obecnie działem administracji rządowej – środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2013 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 56 Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Dz.U.MŚ.2009.3.55), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.224.1337).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1065 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem.
Data aktu: 18/02/2013
Data ogłoszenia: 15/06/2021
Data wejścia w życie: 10/03/2013