Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 i 1013) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 9 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1-3 oraz w § 26 w ust. 13 i 15 wyrazy "25 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2021 r.";
2)
w § 2:
a)
w ust. 7a wyrazy "w ust. 4 pkt 1" zastępuje się wyrazami "w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia",
b)
po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:

"7b. Dane osób, które poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące informacje, o których mowa w § 68b ust. 1 pkt 1 oraz 3-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666, 1981 i 2350 oraz z 2021 r. poz. 302), przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, mogą być przekazywane do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w celu zapewnienia podmiotom mającym dostęp do tego systemu możliwości weryfikowania posiadania przez daną osobę statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.",

c)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dane, o których mowa w ust. 4, 5 i 7b, są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny, Narodowemu Instytutowi Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie, wojewodom, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa,

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu realizacji ich zadań ustawowych lub statutowych lub zadań związanych z prowadzeniem działań dotyczących przeciwdziałania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Narodowy Fundusz Zdrowia może udostępnić dane, o których mowa w ust. 4, 5 i 7b, dotyczące osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie, osoby podlegającej izolacji lub izolacji w warunkach domowych, osoby, w stosunku do której podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, albo osoby poddanej szczepieniu przeciwko COVID-19, świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej wybranemu na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050) przez tę osobę, w celu realizacji przez tego świadczeniodawcę ustawowych zadań oraz wydawania danej osobie zaświadczenia potwierdzającego odbycie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie przeciwko COVID-19.";

3)
w § 3:
a)
w ust. 2:
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, zwane dalej "osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19";",

w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) przez dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy przedstawili negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w odniesieniu do tych dorosłych, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu, lub pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19.",

b)
w ust. 3:
w pkt 5 po wyrazach "pkt 14" dodaje się wyrazy "i pkt 23",
w pkt 12 po wyrazach "pkt 22" dodaje się wyrazy "i pkt 23";
4)
w § 9:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) siłowni, klubów i centrów fitness,

2) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

- jest dopuszczalne, pod warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni.",

b)
w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w ust. 3" dodaje się wyrazy "i 3a",
c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym prowadzona jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 150 osób.",

d)
po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

"6b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie

urządzania gier hazardowych na automatach (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn jest dopuszczalne, pod warunkiem:

1) prowadzenia tej działalności z udziałem nie większej liczby klientów niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni miejsca prowadzenia działalności;

2) że obsługa oraz klienci realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.",

e)
w ust. 7 wyrazy "ust. 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 3, 4 i 5",
f)
w ust. 7a:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ust. 7" dodaje się wyrazy "i 7b",
w pkt 1:
––
uchyla się lit. e,
––
dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) uczestnikami zorganizowanego pobytu grup dzieci do ukończenia 12. roku życia;",

g)
po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:

"7b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ust. 3a i 4. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 75% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.",

h)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 15, 16, 16a, 19a, 19c-20b, 22, 22a, 26-28, 31, 31c, 32-35 i 35b-37.",

i)
po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

"16a. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 15, jest dopuszczalne, pod warunkiem że klienci będą zajmowali nie więcej niż 75% liczby miejsc w ogródku gastronomicznym, lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.",

j)
w ust. 19a w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
k)
w ust. 19b wyrazy "w ust. 3, 6a, 7, 16, 19a, 20, 22, 23, 26, 27, 31 pkt 7-9, ust. 34, 34a, 34b i 35" zastępuje się wyrazami "w ust. 3, 3a, 5a, 6a, 6b, 7, 7b, 16, 16a, 19a, 19c-20b, 22, 22a, 23, 23a, 26, 26a, 27, 27a, 31 pkt 7-9, ust. 31e, 34, 34a-34e, 35, 35c, 35d, 38b i 38c",
l)
po ust. 19b dodaje się ust. 19c i 19d w brzmieniu:

"19c. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem działalności zespołów muzycznych, jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.

19d. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności zespołów muzycznych jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.",

m)
użyte w ust. 20 w pkt 1 i w ust. 23 w pkt 1 wyrazy "15 m2" zastępuje się wyrazami "10 m2",
n)
w ust. 20 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
o)
po ust. 20 dodaje się ust. 20a i 20b w brzmieniu:

"20a. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem działalności zespołów muzycznych, jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.

20b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności zespołów muzycznych jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.",

p)
po ust. 22 dodaje się ust. 22a w brzmieniu:

"22a. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.:

1) wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność ujętą w Podklasie 90.04.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz przez instytucje kultury i inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,

2) prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice

- jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§ 25 ust. 1.",

q)
po ust. 23 dodaje się ust. 23a w brzmieniu:

"23a. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie działalności przez instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) przebywało w nich jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia;

2) zwiedzający realizowali nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1 i 2.",

r)
po ust. 26 dodaje się ust. 26a w brzmieniu:

"26a. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.",

s)
w ust. 27 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
t)
po ust. 27 dodaje się ust. 27a w brzmieniu:

"27a. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.",

u)
ust. 28 otrzymuje brzmienie:

"28. Obowiązek udostępniania ograniczonej liczby miejsc, o którym mowa w ust. 19a pkt 1, 19c, 19d, ust. 20 pkt 1, ust. 20a pkt 1, ust. 20b pkt 1, ust. 26, 26a, ust. 27 pkt 1, ust. 27a pkt 1 i ust. 31 pkt 7 i 8 oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w tych przepisach oraz w ust. 22, 22a, ust. 38a pkt 1, nie dotyczy:

1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19a, 19c-20b, 22, 22a, 26, 26a, 27, 27a i ust. 31 pkt 7 i 8 oraz ust. 38a pkt 1, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19a, 19c-20b, 22, 22a, 26, 26a, 27, 27a i ust. 31 pkt 7 i 8 oraz ust. 38a pkt 1, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.",

v)
uchyla się ust. 31a i 31b,
w)
w ust. 31c po wyrazach "ust. 31 pkt 9" dodaje się wyrazy "i ust. 31e pkt 9",
x)
po ust. 31d dodaje się ust. 31e w brzmieniu:

"31e. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej;

4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

8) basenów, aquaparków i obiektów sportowych zamkniętych, przy czym basen, aquapark albo obiekt sportowy udostępnia się liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku albo obiektu oraz udostępnia się publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

9) działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 250 osób;

10) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy.",

y)
w ust. 32 po wyrazach "w ust. 31 pkt 1-6 i 10" dodaje się wyrazy "oraz ust. 31e pkt 1-6 i 10",
z)
w ust. 33 po wyrazach "w ust. 31" dodaje się wyrazy "i 31e",
za)
po ust. 34b dodaje się ust. 34c-34e w brzmieniu:

"34c. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2powierzchni pomieszczenia.

34d. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek lub domów strachu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2powierzchni pomieszczenia.

34e. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2powierzchni pomieszczenia.",

zb)
po ust. 35b dodaje się ust. 35c i 35d w brzmieniu:

"35c. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym prowadzona jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 150 osób.

35d. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem, że na terenie wesołego miasteczka lub parku rozrywki przebywa nie więcej osób niż 75% obłożenia danego obiektu.",

zc)
w ust. 36:
wyrazy "ust. 35 i 35b" zastępuje się wyrazami "ust. 35 i 35b-35d",
skreśla się wyrazy ", z wyjątkiem działalności przystani jachtowych",
zd)
w ust. 38a w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
ze)
po ust. 38a dodaje się ust. 38b i 38c w brzmieniu:

"38b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

38c. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) w pomieszczeniu, w którym organizowane jest spotkanie lub wydarzenie, przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;

2) uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.";

5)
w § 10:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do dnia 25 czerwca 2021 r. w obiektach i placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem obsługi.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w obiektach i placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2, z wyłączeniem obsługi.",

c)
w ust. 5 po wyrazach "w ust. 4" dodaje się wyrazy "i 4a",
d)
w ust. 6a po wyrazach "w ust. 6" dodaje się wyrazy "i ust. 6b",
e)
dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

"6b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia.";

6)
w § 22 w ust. 1:
a)
wyrazy "Do dnia 25 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do odwołania",
b)
wyraz "polecają" zastępuje się wyrazami "mogą polecić";
7)
w § 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:

1) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

2) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.";

8)
w § 26:
a)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

"1b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. organizowanie lub udział w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, jest możliwe z zastrzeżeniem, że:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

1c. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się do imprezy "Narodowa Strefa Kibica" organizowanej w dniu 19 czerwca 2021 r. w Warszawie na stadionie "PGE Narodowy", przy czym uczestnikom udostępnia się nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do dnia 31 sierpnia 2021 r. uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1a i 1b, są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w§ 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.",

c)
w ust. 6 skreśla się wyrazy "2 i",
d)
w ust. 8 skreśla się wyrazy "2 i",
e)
w ust. 10 wyrazy "25 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "12 czerwca 2021 r.",
f)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

"10a. Od dnia 13 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§ 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

10b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§ 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.",

g)
w ust. 11 po wyrazach "w ust. 10 pkt 1" dodaje się przecinek i wyrazy "ust. 10a pkt 1 i ust. 10b pkt 1",
h)
w ust. 16 wyrazy "ust. 10 pkt 1 i ust. 15 pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 10 pkt 1, ust. 10a pkt 1, ust. 10b pkt 1 i ust. 15 pkt 2 i 3".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego już po nowemu

W czwartek, 7 lipca, wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Zmienia ono zasady dostępu do systemu. Logowanie i uwierzytelnianie użytkowników będzie się teraz odbywało według nowych zasad. Więcej spraw będzie można załatwić za pomocą pism generowanych automatycznie.

Krzysztof Koślicki 07.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1054

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 11/06/2021
Data ogłoszenia: 11/06/2021
Data wejścia w życie: 12/06/2021