Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 września 2004 r.
w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt 2

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju;
2)
warunki przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania w celu dokonania uboju lub uśmiercenia zwierząt;
3)
warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku.
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
1. 
W celu spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1099/2009", uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem zwierząt przeprowadzają osoby, które odbyły:
1)
szkolenie teoretyczne w zakresie określonym w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1099/2009, organizowane przez powiatowego lekarza weterynarii;
2)
trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.
2. 
Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, są potwierdzane przez powiatowego lekarza weterynarii dokumentem, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia nr 1099/2009.
3. 
W przypadku osób przeprowadzających uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem zwierząt w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r. poz. 56), nie stosuje się wymogu określonego w ust. 1 pkt 2.
§  4. 
(uchylony).
§  5. 
(uchylony).
§  6. 
Zwierzęta dostarczone do rzeźni w celu uboju przemieszcza się w sposób określony w załączniku III do rozporządzenia nr 1099/2009.
§  7. 
Do czynności związanych z krępowaniem zwierząt w rzeźniach stosuje się art. 15 rozporządzenia nr 1099/2009.
§  8. 
(uchylony).
§  9. 
Zwierzęta uśmierca się zgodnie z art. 3 i art. 4 rozporządzenia nr 1099/2009.
§  10. 
(uchylony).
§  11. 
Zwierzęta poddawane ubojowi poza ubojnią (rzeźnią) do celów określonych w art. 10 lub art. 11 rozporządzenia nr 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1099/2009, potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.
§  12. 
(uchylony).
§  13. 
(uchylony).
§  14. 
(uchylony).
§  15. 
(uchylony).
§  16. 
(uchylony).
§  17. 
(uchylony).
§  18. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz dopuszczalnych metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 643).
§  19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

(uchylony)

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania (Dz. Urz. WE L 340 z 31.12.93 r., z późn. zm.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1033 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt.
Data aktu: 09/09/2004
Data ogłoszenia: 08/06/2021
Data wejścia w życie: 06/10/2004