Przyznanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Przyznaje się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie, działającej na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505), akredytację jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549 i 865, z późn. zm.).
§  2. 
Akredytacja obejmuje obsługę pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do:
1)
(uchylony);
1a)
rynku owoców i warzyw;
2)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej", poddziałań:
a)
"Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw", typ operacji: restrukturyzacja małych gospodarstw,
b)
"Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi", typ operacji: płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa,
c)
"Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", typ operacji: premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
3)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Współpraca";
4)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych", poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof", typ operacji: inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej;
5)
prowadzenia interwencji mającej na celu stabilizację rynków rolnych;
6)
administrowania obrotem towarowym z zagranicą, w szczególności w zakresie przyznawania refundacji przy wywozie do państw trzecich;
7)
administrowania kwotowaniem produkcji - z wyłączeniem procesu autoryzacji wniosku;
8)
działań dotyczących restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego - z wyłączeniem procesu autoryzacji wniosku;
9)
programu "Owoce i warzywa w szkole";
10)
dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych;
11)
programu "Program dla szkół";
12)
pomocy związanej ze wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach wspólnej polityki rolnej;
13)
pomocy w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach wspólnej polityki rolnej;
14)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" - w odniesieniu do:
a)
obsługi wniosku o przyznanie pomocy, od jego złożenia do kontroli kompletności włącznie,
b)
obsługi kontroli administracyjnej wniosku o przyznanie pomocy,
c)
obsługi kontroli na miejscu, weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy po kontroli na miejscu, naliczania, księgowania i dokonywania płatności oraz dochodzenia należności;
15)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Dobrostan zwierząt" - w odniesieniu do:
a)
obsługi wniosku o przyznanie pomocy, od jego złożenia do kontroli kompletności włącznie,
b)
obsługi kontroli administracyjnej wniosku o przyznanie pomocy,
c)
obsługi kontroli na miejscu, weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy po kontroli na miejscu, naliczania, księgowania i dokonywania płatności oraz dochodzenia należności;
16)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19", typ operacji "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19".
§  3. 
1. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 lit. a i b, udziela się z dniem wejścia w życie rozporządzenia.
2. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. c, udziela się od dnia 24 stycznia 2017 r.
3. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 3, udziela się od dnia 19 maja 2017 r.
4. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 4, udziela się od dnia 4 września 2017 r.
5. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1a i 5-13, udziela się od dnia 1 września 2018 r.
6. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14 lit. a, udziela się od dnia 23 kwietnia 2019 r.
7. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14 lit. b, udziela się od dnia 12 lipca 2019 r.
8. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14 lit. c, udziela się od dnia 26 listopada 2019 r.
9. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 15 lit. a, udziela się od dnia 15 marca 2020 r.
10. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 16, udziela się od dnia 3 września 2020 r.
11. 
Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 15 lit. b oraz c, udziela się od dnia 23 grudnia 2020 r.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. poz. 144).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 .
1 Obecnie działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 września 2016 r.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1026 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyznanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej.
Data aktu: 09/09/2016
Data ogłoszenia: 07/06/2021
Data wejścia w życie: 10/09/2016