Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905 i 957) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 9 w ust. 5, 7, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 16, w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38 i w ust. 38a we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 22 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 3 wyrazy "5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "25 czerwca 2021 r.";
2)
w § 2 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, mogą być udostępniane z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu informowania przez ten podmiot osób, których dotyczą te dane, o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.";

3)
w § 3 w ust. 5 wyrazy "Przepisu ust. 4" zastępuje się wyrazami "Przepisów ust. 2 pkt 22 oraz ust. 4";
4)
w § 9:
a)
uchyla się ust. 1, 2, 6, 9, 13, 14, 17, 19, 21, 25, 29, 30, 31d, 35a i 39,
b)
użyte w ust. 3, 6a, 15, 31 i 35b wyrazy "Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
c)
w ust. 7 skreśla się wyrazy "1 i",
d)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 15, 16, 20, 22, 26-28, 31-31c, 32-35 i 35b-37.",

e)
w ust. 16 skreśla się wyrazy "14 i",
f)
w ust. 19a wyrazy "Od dnia 4 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
g)
ust. 19b otrzymuje brzmienie:

"19b. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 3, 6a, 7, 16, 19a, 20, 22, 23, 26, 27, 31 pkt 7-9, ust. 34, 34a, 34b i 35, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.",

h)
w ust. 22 wyrazy "Od dnia 21 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
i)
w ust. 26:
wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
skreśla się wyraz "wyłącznie",
j)
w ust. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia:
wyrazy "Od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
skreśla się wyraz "także",
k)
ust. 28 otrzymuje brzmienie:

"28. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 19a pkt 1, ust. 20 pkt 1, ust. 26, ust. 27 pkt 1, ust. 31 pkt 8 i ust. 31b, obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 31 pkt 7, oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w tych przepisach oraz w ust. 38a pkt 1, nie dotyczy:

1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19a, 20, 26, 27, ust. 31 pkt 7 i 8, ust. 31b oraz ust. 38a pkt 1, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19a, 20, 26, 27, ust. 31 pkt 7 i 8, ust. 31b oraz ust. 38a pkt 1, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.",

l)
w ust. 31a uchyla się pkt 1,
m)
w ust. 31b wyrazy "Podczas wydarzeń, o których mowa" zastępuje się wyrazami "Podczas wydarzenia, o którym mowa",
n)
w ust. 31c skreśla się wyrazy "ust. 30 pkt 9 i",
o)
w ust. 32 skreśla się wyrazy "ust. 29 pkt 1-6, ust. 30 pkt 1-6 i 10 oraz",
p)
w ust. 33 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 29-31" zastępuje się wyrazami "ust. 31",
q)
ust. 34 otrzymuje brzmienie:

"34. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.",

r)
po ust. 34 dodaje się ust. 34a i 34b w brzmieniu:

"34a. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek lub domów strachu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.

34b. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.",

s)
ust. 35 otrzymuje brzmienie:

"35. Do dnia 25 czerwca 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B), z wyjątkiem działalności przystani jachtowych.",

t)
w ust. 36 wyrazy "Przepisy ust. 35-35b" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 35 i 35b";
5)
w § 10:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do dnia 25 czerwca 2021 r. w obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Do ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.";

6)
w § 21 uchyla się ust. 2 i 3;
7)
w § 24:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 25% miejsc siedzących niezajętych;",

w pkt 4 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "75%",
c)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "ust. 1 pkt 2 i 3 oraz",
d)
w ust. 4 i 5 skreśla się wyrazy "ust. 1 pkt 3 oraz",
e)
w ust. 7 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 2",
f)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Do liczby osób, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.";

8)
w § 25 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. a;
9)
w § 26:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
w ust. 1a:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
w pkt 1 wyraz "50" zastępuje się wyrazem "150",
c)
uchyla się ust. 2,
d)
w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
e)
w ust. 6 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3",
f)
w ust. 8 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3",
g)
uchyla się ust. 9,
h)
w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
i)
w ust. 11 skreśla się wyrazy "ust. 9 pkt 1 i",
j)
uchyla się ust. 12,
k)
w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
l)
uchyla się ust. 14,
m)
w ust. 15:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
w pkt 3 wyraz "50" zastępuje się wyrazem "150",
n)
w ust. 16 wyrazy "ust. 14 pkt 2" zastępuje się wyrazami "ust. 10 pkt 1",
o)
w ust. 17:
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "14 i",
w pkt 2 dodaje się wyrazy "oraz kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320);";
10)
w § 27:
a)
w ust. 1 w pkt 11:
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) w latach 2005-2008,",

dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) w roku 2009, które ukończyły 12. rok życia,",

b)
w ust. 3 wyrazy "16 lat" zastępuje się wyrazami "12 lat".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616 i 981.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1013

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 04/06/2021
Data ogłoszenia: 05/06/2021
Data wejścia w życie: 07/06/2021, 06/06/2021