Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905 i 957) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 9 w ust. 5, 7, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 16, w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38 i w ust. 38a we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 22 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 3 wyrazy "5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "25 czerwca 2021 r.";
2)
w § 2 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, mogą być udostępniane z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu informowania przez ten podmiot osób, których dotyczą te dane, o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.";

3)
w § 3 w ust. 5 wyrazy "Przepisu ust. 4" zastępuje się wyrazami "Przepisów ust. 2 pkt 22 oraz ust. 4";
4)
w § 9:
a)
uchyla się ust. 1, 2, 6, 9, 13, 14, 17, 19, 21, 25, 29, 30, 31d, 35a i 39,
b)
użyte w ust. 3, 6a, 15, 31 i 35b wyrazy "Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
c)
w ust. 7 skreśla się wyrazy "1 i",
d)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 15, 16, 20, 22, 26-28, 31-31c, 32-35 i 35b-37.",

e)
w ust. 16 skreśla się wyrazy "14 i",
f)
w ust. 19a wyrazy "Od dnia 4 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
g)
ust. 19b otrzymuje brzmienie:

"19b. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 3, 6a, 7, 16, 19a, 20, 22, 23, 26, 27, 31 pkt 7-9, ust. 34, 34a, 34b i 35, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.",

h)
w ust. 22 wyrazy "Od dnia 21 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
i)
w ust. 26:
wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
skreśla się wyraz "wyłącznie",
j)
w ust. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia:
wyrazy "Od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
skreśla się wyraz "także",
k)
ust. 28 otrzymuje brzmienie:

"28. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 19a pkt 1, ust. 20 pkt 1, ust. 26, ust. 27 pkt 1, ust. 31 pkt 8 i ust. 31b, obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 31 pkt 7, oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w tych przepisach oraz w ust. 38a pkt 1, nie dotyczy:

1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19a, 20, 26, 27, ust. 31 pkt 7 i 8, ust. 31b oraz ust. 38a pkt 1, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19a, 20, 26, 27, ust. 31 pkt 7 i 8, ust. 31b oraz ust. 38a pkt 1, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.",

l)
w ust. 31a uchyla się pkt 1,
m)
w ust. 31b wyrazy "Podczas wydarzeń, o których mowa" zastępuje się wyrazami "Podczas wydarzenia, o którym mowa",
n)
w ust. 31c skreśla się wyrazy "ust. 30 pkt 9 i",
o)
w ust. 32 skreśla się wyrazy "ust. 29 pkt 1-6, ust. 30 pkt 1-6 i 10 oraz",
p)
w ust. 33 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 29-31" zastępuje się wyrazami "ust. 31",
q)
ust. 34 otrzymuje brzmienie:

"34. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.",

r)
po ust. 34 dodaje się ust. 34a i 34b w brzmieniu:

"34a. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek lub domów strachu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.

34b. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.",

s)
ust. 35 otrzymuje brzmienie:

"35. Do dnia 25 czerwca 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B), z wyjątkiem działalności przystani jachtowych.",

t)
w ust. 36 wyrazy "Przepisy ust. 35-35b" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 35 i 35b";
5)
w § 10:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do dnia 25 czerwca 2021 r. w obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Do ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.";

6)
w § 21 uchyla się ust. 2 i 3;
7)
w § 24:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 25% miejsc siedzących niezajętych;",

w pkt 4 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "75%",
c)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "ust. 1 pkt 2 i 3 oraz",
d)
w ust. 4 i 5 skreśla się wyrazy "ust. 1 pkt 3 oraz",
e)
w ust. 7 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 2",
f)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Do liczby osób, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.";

8)
w § 25 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. a;
9)
w § 26:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
w ust. 1a:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
w pkt 1 wyraz "50" zastępuje się wyrazem "150",
c)
uchyla się ust. 2,
d)
w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
e)
w ust. 6 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3",
f)
w ust. 8 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3",
g)
uchyla się ust. 9,
h)
w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
i)
w ust. 11 skreśla się wyrazy "ust. 9 pkt 1 i",
j)
uchyla się ust. 12,
k)
w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
l)
uchyla się ust. 14,
m)
w ust. 15:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",
w pkt 3 wyraz "50" zastępuje się wyrazem "150",
n)
w ust. 16 wyrazy "ust. 14 pkt 2" zastępuje się wyrazami "ust. 10 pkt 1",
o)
w ust. 17:
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "14 i",
w pkt 2 dodaje się wyrazy "oraz kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320);";
10)
w § 27:
a)
w ust. 1 w pkt 11:
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) w latach 2005-2008,",

dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) w roku 2009, które ukończyły 12. rok życia,",

b)
w ust. 3 wyrazy "16 lat" zastępuje się wyrazami "12 lat".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616 i 981.

Zmiany w prawie

Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych, która m.in. reguluje zasady ich promocji i reklamy. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1013

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 04/06/2021
Data ogłoszenia: 05/06/2021
Data wejścia w życie: 07/06/2021, 06/06/2021