Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu aktuarialnego.

Dz.U.20.999
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 3 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego
Na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego (Dz. U. poz. 2182) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Z przebiegu egzaminu Komisja, w terminie 14 dni od dnia, w którym odbyła się ostatnia sesja egzaminacyjna, sporządza protokół zawierający:";

2) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za rozwiązanie każdego zadania z części egzaminu dotyczących modelowania oraz zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń, w zależności od stopnia prawidłowości rozwiązania, przyznaje się od 0 do 5 punktów, przy czym każda ocena wyższa niż 0 punktów jest wielokrotnością 1 punktu.";

3) w § 15 w pkt 1 wyrazy "10 punktów" zastępuje się wyrazami "28 punktów";
4) w § 16 wyrazy "pięć lat" zastępuje się wyrazami "dziesięć lat";
5) § 17 i § 18 otrzymują brzmienie:

"§ 17. Komisja, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, przekazuje do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego listę osób, które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym.

§ 18. Wyniki egzaminu są ogłaszane w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie 14 dni od dnia, w którym odbyła się ostatnia sesja egzaminacyjna.";

6) w § 19 wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "30 dni";
7) w § 20 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Udostępnienie następuje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.";

8) w § 21:
a) w ust. 1 wyrazy "21 dni" zastępuje się wyrazami "14 dni",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie odwołania, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.".

§  2. 
1.  W przypadku osób, które zaliczyły co najmniej jeden blok tematyczny egzaminu przed dniem 1 sierpnia 2015 r. i nie zdołały zaliczyć wszystkich bloków tematycznych lub części egzaminu w okresie pięciu lat od zaliczenia pierwszego bloku, w odniesieniu do zaliczonych bloków tematycznych uznanych zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 za zaliczone części egzaminu, stosuje się § 16 tego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  W przypadku osób, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do części egzaminu zaliczonych po dniu 1 sierpnia 2015 r. stosuje się § 16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  W przypadku osób, które zaliczyły pierwszą cześć egzaminu po dniu 1 sierpnia 2015 r. i nie zdołały zaliczyć wszystkich części egzaminu w okresie pięciu lat od zaliczenia pierwszej części egzaminu, stosuje się § 16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020