Zmiana rozporządzenia w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny.

Dz.U.2020.978
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny
Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny (Dz. U. poz. 359) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) szczegółowe warunki kadrowe, organizacyjne i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne upoważnione przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", właściwego ze względu na siedzibę tych jednostek albo Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektorem", do przeprowadzania szkoleń, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, zwane dalej "ośrodkami szkoleniowymi";",

b) w pkt 8:
w lit. a-d wyrazy "wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa" zastępuje się wyrazami "wojewódzkiego inspektora",
lit. e i f otrzymują brzmienie:

"e) laboratoriami Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa dokonującymi oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, zwanymi dalej "urzędowymi laboratoriami",

f) laboratoriami, które uzyskały akredytację Głównego Inspektora do oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z wyłączeniem oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka, zwanymi dalej "akredytowanymi laboratoriami";";

2) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Laboratorium ubiegające się o uzyskanie akredytacji Głównego Inspektora do wykonywania oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz akredytowane laboratorium powinno:";

3) w § 3:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Laboratorium ubiegające się o uzyskanie akredytacji Głównego Inspektora do wykonywania oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz akredytowane laboratorium powinno być wyposażone ponadto:",

b) w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d w brzmieniu:

"d) sprzęt i aparaturę do wykonywania badań mikrobiologicznych umożliwiających przeprowadzenie badań zdrowotności - w przypadku oceny lucerny siewnej;",

c) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) sprzęt i aparaturę do wykonywania badań mikrobiologicznych umożliwiających przeprowadzenie badań zdrowotności - w przypadku oceny lnu zwyczajnego, soi oraz słonecznika;",

d) w pkt 5 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. c w brzmieniu:

"c) sprzęt i aparaturę do wykonywania badań mikrobiologicznych umożliwiających przeprowadzenie badań zdrowotności - w przypadku oceny cebuli, pora, papryki, fasoli wielokwiatowej, fasoli zwykłej tycznej i karłowej, grochu siewnego cukrowego i łuskowego, pomidora oraz bobu;";

4) w § 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W ramach nadzoru nad pracą urzędowych kwalifikatorów, akredytowanych kwalifikatorów, urzędowych próbobiorców, akredytowanych próbobiorców, akredytowanych laboratoriów i urzędowych laboratoriów odpowiednio wojewódzki inspektor albo Główny Inspektor dokonuje kontroli:";

5) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny Inspektor kontroluje pracę akredytowanych laboratoriów, sprawdzając wyposażenie laboratorium, stosowany sprzęt oraz stan pomieszczeń, szklarni i pola badawczego.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W ramach kontroli pracy akredytowanych laboratoriów sprawdza się prawidłowość wykonywania przez laboratorium analiz prób testowych materiału siewnego przekazanych przez laboratorium wskazane przez Głównego Inspektora.";

6) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia;
7) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części II: a) w lit. A w ust. 2:
- w pkt 1 w lit. e wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"ocenę zdolności kiełkowania nasion (czas trwania - nie mniej niż 4 godziny), w tym:",

- w pkt 2:
- w lit. c dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

"– dodatkowe badania wykonywane na nasionach czystych (masa 1000 nasion), ",

- lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) zestawienie wyników i porównanie z wymaganiami szczegółowymi, wydanie świadectw lub informacji (czas trwania - nie mniej niż 0,5 godziny);",

- w pkt 3 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. g w brzmieniu:

"g) oznaczanie zdrowotności nasion (czas trwania - nie mniej niż 2 godziny);",

- w pkt 4:
- lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) kalibrację i stosowanie dmuchawy (czas trwania - nie mniej niż 2 godziny), ",

- w lit. f wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"ocenę zdolności kiełkowania nasion (czas trwania - nie mniej niż 4 godziny), w tym:",

- w pkt 5:
- lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) zasady oznaczania zawartości nasion innych gatunków roślin, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dla poszczególnych gatunków (czas trwania - nie mniej niż 4 godziny), ",

- w lit. e wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"ocenę zdolności kiełkowania nasion (czas trwania - nie mniej niż 4 godziny), w tym:",

- w pkt 6:
- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) definicje nasion czystych dla nasion i nasion otoczkowanych (czas trwania - nie mniej niż 1 godzina), ",

- w lit. c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"zasady wykonywania analizy czystości (czas trwania - nie mniej niż 2 godziny), w tym:",

- w pkt 7:
- w lit. c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"zasady wykonywania analizy czystości (czas trwania - nie mniej niż 3 godziny), w tym:",

- w lit. f wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"ocenę zdolności kiełkowania nasion (czas trwania - nie mniej niż 5 godzin), w tym:",

- w pkt 8:
- lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) zasady oznaczania zawartości nasion innych gatunków roślin, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dla poszczególnych gatunków (czas trwania - nie mniej niż 0,5 godziny), ",

- w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. g w brzmieniu:

"g) oznaczanie zdrowotności nasion (czas trwania - nie mniej niż 2 godziny).",

b) w lit. В ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Czas trwania szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 6 godzin.",

c) w lit. C ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Czas trwania szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 5 godzin.";

8) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
9) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO

Tabela 1 Program szkolenia podstawowego w zakresie oceny polowej poszczególnych grup roślin uprawnych
Czas trwania szkolenia Grupa roślin
zbożowe pastewne oleiste i włókniste
AGROTECHNIKA
3 godz. Zagadnienia:

1) podstawy ogólnej uprawy roli oraz roślin zbożowych;

2) zasady zmianowania roślin oraz płodozmian dla roślin zbożowych, z uwzględnieniem specyfiki gatunku oraz wymagań związanych z produkcją dobrej jakości materiału siewnego;

3) zabiegi uprawowe poprzedzające zakładanie plantacji nasiennych roślin;

4) owies głuchy oraz inne gatunki chwastów mające wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego;

5) choroby i szkodniki charakterystyczne dla poszczególnych gatunków roślin zbożowych mające wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego.

Zagadnienia:

1) podstawy ogólnej uprawy roli oraz poszczególnych grup roślin pastewnych;

2) zasady zmianowania roślin oraz płodozmian, z uwzględnieniem specyfiki gatunku oraz wymagań związanych z produkcją dobrej jakości materiału siewnego poszczególnych grup roślin pastewnych:

a) bobowatych grubonasiennych,

b) bobowatych drobnonasiennych,

c) wiechlinowatych (traw),

d) innych gatunków;

3) zabiegi uprawowe poprzedzające zakładanie plantacji nasiennych roślin;

4) chwasty mające wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego;

5) choroby i szkodniki charakterystyczne dla poszczególnych grup roślin pastewnych, mające wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego, w tym Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN oraz Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] - dla lucerny siewnej.

Zagadnienia:

1) podstawy ogólnej uprawy roli oraz poszczególnych gatunków roślin oleistych i włóknistych;

2) zasady zmianowania roślin oraz płodozmian dla roślin oleistych i włóknistych, z uwzględnieniem specyfiki gatunku oraz wymagań związanych z produkcją dobrej jakości materiału siewnego poszczególnych gatunków roślin oleistych i włóknistych;

3) zabiegi uprawowe poprzedzające zakładanie plantacji nasiennych roślin;

4) chwasty mające wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego;

5) choroby i szkodniki charakterystyczne dla poszczególnych gatunków roślin oleistych i włóknistych, mające wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych, w tym Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

- dla słonecznika.

NASIENNICTWO
2,5 godz.

w przypadku roślin zbożowych oraz roślin oleistych i włóknistych

4,5 godz. w przypadku roślin pastewnych

Zagadnienia:

1) prawidłowe prowadzenie plantacji nasiennych poszczególnych gatunków roślin zbożowych, uwzględniające wymagania dla gatunku, w szczególności w zakresie izolacji przestrzennej;

2) specyfika i zasady produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych roślin zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy oraz żyta;

3) pielęgnacja plantacji nasiennych, w szczególności stosowanie zabiegów ochrony roślin oraz przeprowadzanie niezbędnej selekcji;

4) szacowanie wielkości zbioru nasion poszczególnych gatunków roślin zbożowych;

5) zasady zbioru materiału siewnego;

6) zagadnienia związane z przerobem nasion, w szczególności suszenie, czyszczenie i zaprawianie;

7) dokumentacja dotycząca wytwarzania materiału siewnego.

Zagadnienia:

1) prawidłowe prowadzenie plantacji nasiennych poszczególnych grup roślin pastewnych, uwzględniające wymagania dla gatunku, w szczególności w zakresie izolacji przestrzennej;

2) pielęgnacja plantacji nasiennych, w szczególności stosowanie zabiegów ochrony roślin oraz przeprowadzanie niezbędnej selekcji;

3) pielęgnacja plantacji nasiennych gatunków:

a) wieloletnich oraz

b) o dwuletnim cyklu produkcji, w tym prowadzonych metodą bezwysadkową;

4) szacowanie wielkości zbioru nasion poszczególnych grup roślin pastewnych:

a) bobowatych grubonasiennych,

b) bobowatych drobnonasiennych,

c) wiechlinowatych (traw),

d) innych gatunków;

5) zasady zbioru materiału siewnego;

6) zagadnienia związane z przerobem nasion, w szczególności suszenie, czyszczenie i zaprawianie;

7) dokumentacja dotycząca wytwarzania materiału siewnego.

Zagadnienia:

1) prawidłowe prowadzenie plantacji nasiennych poszczególnych gatunków roślin oleistych i włóknistych, uwzględniające wymagania dla gatunku, w szczególności w zakresie izolacji przestrzennej;

2) specyfika i zasady produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych roślin oleistych i włóknistych;

3) specyfika i zasady produkcji materiału siewnego mieszańców złożonych rzepaku;

4) specyfika i zasady produkcji materiału siewnego konopi;

5) pielęgnacja plantacji nasiennych, w szczególności stosowanie zabiegów ochrony roślin oraz przeprowadzanie ewentualnej selekcji;

6) pielęgnacja plantacji nasiennych gatunków o dwuletnim cyklu produkcji, w tym prowadzonych metodą bezwysadkową;

7) szacowanie wielkości zbioru roślin oleistych i włóknistych;

8) zasady zbioru materiału siewnego, z uwzględnieniem specyfiki gatunku;

9) zagadnienia związane z przerobem nasion, w szczególności suszenie, czyszczenie i zaprawianie;

10) dokumentacja dotycząca wytwarzania materiału siewnego.

ODMIANOZNAWSTWO
5 godz., w tym 4 godz. szkolenie praktyczne Zagadnienia:

1) biologiczne cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków roślin zbożowych;

2) urzędowy opis odmiany;

3) podstawowe cechy wyróżniające poszczególne odmiany;

4) zasady rozpoznawania odmian;

5) informacje z oceny tożsamości.

Zagadnienia:

1) biologiczne cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków roślin pastewnych:

a) strączkowych grubonasiennych,

b) bobowatych drobnonasiennych,

c) wiechlinowatych (traw),

d) innych gatunków;

2) urzędowy opis odmiany;

3) podstawowe cechy wyróżniające poszczególne odmiany;

4) zasady rozpoznawania odmian;

5) informacje z oceny tożsamości.

Zagadnienia:

1) biologiczne cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków roślin oleistych i włóknistych;

2) urzędowy opis odmiany;

3) podstawowe cechy wyróżniające poszczególne odmiany;

4) zasady rozpoznawania odmian;

5) informacje z oceny tożsamości.

PRZEPISY DOTYCZĄCE NASIENNICTWA
2 godz. Zagadnienia:

1) przepisy ustawy o nasiennictwie;

2) przepisy ustawy o ochronie roślin przed agrofagami dotyczące nasiennictwa;

3) przepisy wykonawcze do ustawy o nasiennictwie;

4) szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału siewnego roślin zbożowych.

Zagadnienia:

1) przepisy ustawy o nasiennictwie;

2) przepisy o ochronie roślin przed agrofagami dotyczące nasiennictwa;

3) przepisy wykonawcze do ustawy o nasiennictwie;

4) szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału siewnego roślin pastewnych:

a) bobowatych grubonasiennych,

b) bobowatych drobnonasiennych,

c) wiechlinowatych (traw),

d) innych gatunków.

Zagadnienia:

1) przepisy ustawy o nasiennictwie;

2) przepisy ustawy o ochronie roślin przed agrofagami dotyczące nasiennictwa;

3) przepisy wykonawcze do ustawy o nasiennictwie;

4) szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału siewnego poszczególnych gatunków roślin oleistych i włóknistych.

METODYKI OCENY POLOWEJ
5,5 godz., w tym

3,5 godz. szkolenie praktyczne

Zagadnienia:

1) terminy dokonywania oceny polowej;

2) zakres dokonywania oceny polowej;

3) liczba ocen stanu plantacji nasiennych i zakres czynności dokonywanych przez kwalifikatora w każdej z ocen;

4) metodyki oceny plantacji nasiennych roślin zbożowych;

5) istotne różnice i zasady określające zastosowanie odpowiedniej metodyki do poszczególnych gatunków (w tym kukurydzy);

6) szczegółowa ocena według norm procentowych;

7) szczegółowa ocena według norm powierzchni;

8) ocena występowania owsa głuchego.

Zagadnienia:

1) terminy dokonywania oceny polowej;

2) zakres dokonywania oceny polowej;

3) liczba ocen stanu plantacji nasiennych i zakres czynności dokonywanych przez kwalifikatora w każdej z ocen;

4) metodyki oceny plantacji nasiennych roślin pastewnych:

a) bobowatych grubonasiennych,

b) bobowatych drobnonasiennych,

c) wiechlinowatych (traw),

d) innych gatunków;

5) istotne różnice i zasady określające zastosowanie odpowiedniej metodyki do poszczególnych gatunków;

6) szczegółowa ocena według norm procentowych;

7) szczegółowa ocena według norm powierzchni;

8) ocena występowania owsa głuchego.

Zagadnienia:

1) terminy dokonywania oceny polowej;

2) zakres dokonywania oceny polowej;

3) liczba ocen stanu plantacji nasiennych i zakres czynności dokonywanych przez kwalifikatora w każdej z ocen;

4) metodyki oceny plantacji nasiennych roślin oleistych i włóknistych;

5) istotne różnice i zasady określające zastosowanie odpowiedniej metodyki do poszczególnych gatunków;

6) szczegółowa ocena według norm procentowych;

7) szczegółowa ocena według norm powierzchni;

8) ocena występowania owsa głuchego.

Czas trwania szkolenia Grupa roślin
burak cukrowy i pastewny rośliny warzywne ziemniak
AGROTECHNIKA
2 godz. w przypadku buraka cukrowego i pastewnego oraz ziemniaka

5 godz. w przypadku roślin warzywnych

Zagadnienia:

1) podstawy ogólnej uprawy roli i uprawy buraka;

2) zasady zmianowania roślin oraz płodozmian dla buraka, z uwzględnieniem specyfiki gatunku oraz wymagań związanych z produkcją dobrej jakości materiału siewnego;

3) zabiegi uprawowe poprzedzające zakładanie plantacji nasiennych;

4) chwasty mające wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego;

5) choroby i szkodniki mające wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego;

6) specyfika uprawy gatunku, z uwzględnieniem dwuletniego cyklu rozwoju buraka.

Zagadnienia:

1) podstawy ogólnej uprawy roli i poszczególnych gatunków roślin warzywnych;

2) zasady zmianowania roślin oraz płodozmian dla roślin warzywnych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gatunków oraz wymagań związanych z produkcją dobrej jakości materiału siewnego;

3) plantacje nasienne prowadzone pod osłonami;

4) zabiegi uprawowe poprzedzające zakładanie plantacji nasiennych roślin warzywnych;

5) chwasty mające wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego;

6) choroby i szkodniki roślin warzywnych mające wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego;

7) specyfika uprawy gatunków roślin warzywnych o dwuletnim cyklu rozwoju.

Zagadnienia:

1) podstawy ogólnej uprawy roli, z uwzględnieniem specyfiki uprawy ziemniaka;

2) zasady zmianowania roślin oraz płodozmian, z uwzględnieniem specyfiki gatunku oraz wymagań związanych z produkcją dobrej jakości sadzeniaków ziemniaka;

3) zabiegi uprawowe poprzedzające zakładanie plantacji nasiennych ziemniaka;

4) zagadnienia dotyczące organizmów kwarantannowych związanych z wytwarzaniem materiału siewnego ziemniaka, w szczególności Clavibacter, Synchytrium, Meloidogyne, Globodera, Ralstonia;

5) choroby i szkodniki ziemniaka inne niż kwarantannowe, w szczególności choroby wirusowe ziemniaka, czarna nóżka, ryzoktonioza, stonka ziemniaczana oraz mszyce jako wektory wirusów.

NASIENNICTWO
3,5 godz. Zagadnienia:

1) prawidłowe prowadzenie plantacji nasiennych uwzględniające wymagania dla gatunku, w szczególności w zakresie izolacji przestrzennej;

2) specyfika i zasady produkcji materiału siewnego buraka, z uwzględnieniem odmian mieszańcowych;

3) pielęgnacja plantacji nasiennych, w szczególności stosowanie zabiegów ochrony roślin oraz przeprowadzanie niezbędnej selekcji;

4) przechowywanie wysadków buraka oraz uprawa metodą bezwysadkową;

5) szacowanie wielkości zbioru materiału siewnego;

6) zasady zbioru materiału siewnego;

7) zagadnienia związane z przerobem nasion, w szczególności suszenie, czyszczenie i zaprawianie;

8) dokumentacja dotycząca wytwarzania materiału siewnego.

Zagadnienia:

1) prawidłowe prowadzenie plantacji nasiennych uwzględniające wymagania dla poszczególnych gatunków, w szczególności w zakresie izolacji przestrzennej;

2) specyfika i zasady produkcji materiału siewnego gatunków o dwuletnim cyklu rozwoju oraz odmian mieszańcowych;

3) pielęgnacja plantacji nasiennych, w szczególności stosowanie zabiegów ochrony roślin oraz przeprowadzanie niezbędnej selekcji;

4) przechowywanie wysadków gatunków o dwuletnim cyklu rozwoju oraz uprawa metodą bezwysadkową;

5) szacowanie wielkości zbioru materiału siewnego;

6) zasady zbioru materiału siewnego poszczególnych gatunków roślin warzywnych;

7) zagadnienia związane z przerobem nasion, w szczególności suszenie, czyszczenie i zaprawianie;

8) dokumentacja dotycząca wytwarzania materiału siewnego.

Zagadnienia:

1) prawidłowe prowadzenie plantacji nasiennych uwzględniające wymagania dla ziemniaka;

2) choroby wirusowe;

3) problem mszyc jako wektorów wirusów;

4) specyfika i zasady produkcji sadzeniaków ziemniaka;

5) pielęgnacja plantacji nasiennych, w szczególności stosowanie zabiegów zwalczania szkodników, chorób grzybowych, desykacja;

6) wykonywanie na plantacji nasiennej niezbędnej selekcji;

7) mikrorozmnażanie;

8) zasady etykietowania sadzeniaków ziemniaka;

9) pobieranie prób do laboratoryjnej oceny zdrowotności;

10) warunki zastosowania uproszczonej oceny laboratoryjnej;

11) przechowywanie i przerób sadzeniaków ziemniaka, w tym zasady sortowania;

12) dokumentacja dotycząca wytwarzania sadzeniaków ziemniaka.

ODMIANOZNAWSTWO
6 godz., w tym 5 godz. szkolenie praktyczne Zagadnienia:

1) biologiczne cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków;

2) podstawowe cechy poszczególnych odmian;

3) urzędowy opis odmiany;

4) rozpoznawanie odmian;

5) informacje z oceny tożsamości.

Zagadnienia:

1) biologiczne cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków;

2) podstawowe cechy poszczególnych odmian;

3) urzędowy opis odmiany;

4) rozpoznawanie odmian;

5) informacje z oceny tożsamości.

Zagadnienia:

1) charakterystyka gatunku;

2) podstawowe cechy poszczególnych odmian, w tym "kiełki świetlne";

3) urzędowy opis odmiany;

4) rozpoznawanie odmian przez obserwację roślin, kiełków oraz bulw.

PRZEPISY DOTYCZĄCE NASIENNICTWA
2 godz. Zagadnienia:

1) przepisy ustawy o nasiennictwie;

2) przepisy ustawy o ochronie roślin przed agrofagami dotyczące nasiennictwa;

3) przepisy wykonawcze do ustawy o nasiennictwie;

4) szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału siewnego buraka.

Zagadnienia:

1) przepisy ustawy o nasiennictwie;

2) przepisy ustawy o ochronie roślin przed agrofagami dotyczące nasiennictwa, w tym wymagania specjalne dla niektórych gatunków roślin warzywnych;

3) przepisy wykonawcze do ustawy o nasiennictwie;

4) szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału siewnego dla poszczególnych grup roślin warzywnych.

Zagadnienia:

1) przepisy ustawy o nasiennictwie;

2) przepisy ustawy o ochronie roślin przed agrofagami dotyczące ziemniaka;

3) przepisy wykonawcze do ustawy o nasiennictwie;

4) przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie roślin przed agrofagami w zakresie organizmów kwarantannowych i kontroli fitosanitarnej, dotyczące ziemniaka;

5) przepisy dotyczące raka ziemniaka;

6) szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości sadzeniaków ziemniaka.

METODYKI OCENY POLOWEJ
5 godz. w przypadku buraka cukrowego i pastewnego oraz roślin warzywnych, w tym 2 godz. szkolenie praktyczne

7 godz. w przypadku ziemniaka, w tym 4 godz. szkolenie praktyczne

Zagadnienia:

1) terminy dokonywania oceny polowej;

2) zakres dokonywania oceny polowej;

3) liczba ocen stanu plantacji nasiennych i zakres czynności dokonywanych przez kwalifikatora w każdej z ocen;

4) metodyka oceny plantacji nasiennych buraka, z uwzględnieniem odmian mieszańcowych oraz odmian o różnej plojdalności, prowadzonych metodą:

a) tradycyjną,

b) bezwysadkową;

5) szczegółowa metodyka oceny cech zewnętrznych wysadków buraka.

Zagadnienia:

1) terminy dokonywania oceny polowej;

2) zakres dokonywania oceny polowej;

3) liczba ocen stanu plantacji nasiennych i zakres czynności dokonywanych przez kwalifikatora w każdej z ocen;

4) metodyka oceny plantacji nasiennych roślin warzywnych, z uwzględnieniem odmian mieszańcowych;

5) metodyka oceny plantacji nasiennych gatunków o dwuletnim cyklu rozwoju, prowadzonych metodą:

a) tradycyjną,

b) bezwysadkową;

6) metodyka oceny plantacji nasiennych roślin warzywnych prowadzonych pod osłonami.

Zagadnienia:

1) terminy dokonywania oceny polowej plantacji nasiennych ziemniaka;

2) zakres dokonywania oceny polowej;

3) liczba ocen stanu plantacji nasiennych i zakres czynności dokonywanych przez kwalifikatora w każdej z ocen, z uwzględnieniem oceny plantacji nasiennej zgłoszonej do uproszczonej oceny laboratoryjnej;

4) metodyka oceny plantacji nasiennych ziemniaka;

5) metodyka oceny procesu mikrorozmnażania;

6) pobieranie prób do oceny weryfikacyjnej.

Tabela 2 Program szkolenia doskonalącego w zakresie oceny polowej dla wszystkich grup roślin łącznie

Lp. Zagadnienia Czas trwania szkolenia (godz.) Uwagi
1 Ocena jakości pracy kwalifikatorów w poprzednim sezonie (omówienie uwag) 0,5 seminarium
2 Przepisy dotyczące nasiennictwa 0,5 wykład
3 Metody oceny polowej materiału siewnego 1 wykład
4 Odmianoznawstwo 1 szkolenie praktyczne
5 Metody oceny polowej materiału siewnego 2 szkolenie praktyczne
Razem czas trwania szkolenia: 5
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO

Tabela 1 Program szkolenia podstawowego w zakresie pobierania prób materiału siewnego>
Lp. Zagadnienia Czas trwania szkolenia (godz.) Uwagi
1 Podstawy nasionoznawstwa roślin uprawnych 2 wykład
2 Prawodawstwo dotyczące pobierania prób i oceny nasion 1 wykład
3 Zasady pobierania prób 1 wykład
4 Pobieranie prób a jednolitość partii, badanie jednolitości partii, podstawy statystyki i tolerancje w nasiennictwie 1 wykład
5 Automatyczny sposób pobierania prób 1 wykład
6 Sprzęt i zasady wydzielania próby; prowadzenie dokumentacji 2 szkolenie praktyczne
7 Pobieranie prób z pojemników - sprzęt i zasady pobierania 1 szkolenie praktyczne
8 Pobieranie prób ze strumienia nasion 1 szkolenie praktyczne
9 Pobieranie prób z worków, kontenerów i opakowań typu big-bag oraz z małych opakowań 3 szkolenie praktyczne
10 Nadzorowanie automatycznego sposobu pobierania prób 1 szkolenie praktyczne
Razem czas trwania szkolenia: 14

Tabela 2 Program szkolenia doskonalącego w zakresie pobierania prób materiału siewnego

Lp. Zagadnienia Czas trwania szkolenia (godz.) Uwagi
1 Ocena jakości pracy próbobiorców w poprzednim sezonie (omówienie uwag) 1 seminarium
2 Prawodawstwo dotyczące pobierania prób i oceny nasion 1 wykład
3 Zasady pobierania prób - wybrane zagadnienia 0,5 wykład
4 Sprzęt i zasady wydzielania próby; prowadzenie dokumentacji - wybrane zagadnienia 1 szkolenie praktyczne
Razem czas trwania szkolenia: 3,5
ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ I POBIERANIA PRÓB MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

Tabela 1 Program szkolenia podstawowego w zakresie oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego
Lp. Zagadnienia Czas trwania szkolenia

(godz.)

Uwagi
1 Pomologia roślin sadowniczych - cechy charakterystyczne odmian, rozpoznawanie odmian 3 wykład
2 Choroby i szkodniki materiału szkółkarskiego 2 wykład
3 Zasady i sposoby produkcji materiału szkółkarskiego 2 wykład
4 Przepisy dotyczące rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin sadowniczych, oceny polowej oraz pobierania prób materiału szkółkarskiego 2 wykład
5 Zasady i metody oceny polowej materiału szkółkarskiego 2,5 wykład
6 Zasady i metody pobierania prób materiału szkółkarskiego 2 wykład
7 Ocena polowa materiału szkółkarskiego - rozpoznawanie odmian, ocena polowa różnych rodzajów materiału szkółkarskiego 5,5 szkolenie praktyczne
8 Pobieranie prób materiału szkółkarskiego 1 szkolenie praktyczne
Razem czas trwania szkolenia: 20

Tabela 2 Program szkolenia doskonalącego w zakresie oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego

Lp. Zagadnienia Czas trwania szkolenia (godz.) Uwagi
1 Ocena jakości pracy kwalifikatorów i próbobiorców w poprzednim sezonie (omówienie uwag) 0,5 seminarium
2 Nowe odmiany roślin sadowniczych - cechy charakterystyczne, rozpoznawanie 0,5 wykład
3 Choroby i szkodniki materiału szkółkarskiego 1 wykład
4 Przepisy dotyczące rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin sadowniczych, oceny polowej oraz pobierania prób materiału szkółkarskiego 0,5 wykład
5 Ocena polowa materiału szkółkarskiego; rozpoznawanie odmian, ocena polowa różnych rodzajów materiału szkółkarskiego, pobieranie prób materiału szkółkarskiego 2,5 szkolenie praktyczne
Razem czas trwania szkolenia: 5
ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY CECH ZEWNĘTRZNYCH SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA

Tabela 1 Program szkolenia podstawowego w zakresie oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka
Lp. Zagadnienia Czas trwania szkolenia (godz.) Uwagi
1 Zasady produkcji nasiennej ziemniaka - lokalizacja, zmianowanie, agrotechnika i przechowywanie sadzeniaków 1,5 wykład
2 Charakterystyka odmian ziemniaka z uwzględnieniem cech zewnętrznych bulw 1 wykład
3 Choroby ziemniaka, w tym objawy na bulwach, ich szkodliwość i rozpoznawanie oraz objawy wad fizjologicznych i uszkodzeń mechanicznych na bulwach 2 wykład
4 Szkodniki glebowe, w tym objawy na bulwach, ich szkodliwość i rozpoznawanie oraz wpływ na jakość sadzeniaków 2 wykład
5 Przepisy dotyczące nasiennictwa, wymagania w zakresie wytwarzania i jakości sadzeniaków ziemniaka, metodyka oceny cech zewnętrznych, wymagana dokumentacja 1,5 wykład
6 Przeprowadzenie oceny cech zewnętrznych dwóch partii sadzeniaków ziemniaka 4 szkolenie praktyczne
Razem czas trwania szkolenia: 12

Tabela 2 Program szkolenia doskonalącego w zakresie oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

Lp. Zagadnienia Czas trwania szkolenia (godz.) Uwagi
1 Ocena jakości pracy kwalifikatorów w poprzednim sezonie przy wykonywaniu oceny cech zewnętrznych (omówienie uwag) 1 seminarium
2 Przepisy dotyczące nasiennictwa, wymagania w zakresie wytwarzania i jakości sadzeniaków ziemniaka, metodyka oceny cech zewnętrznych, wymagana dokumentacja 0,5 wykład
3 Choroby i szkodniki ziemniaka, w tym objawy na bulwach, ich szkodliwość i rozpoznawanie oraz objawy wad fizjologicznych i mechanicznych na bulwach 1 wykład
4 Charakterystyka odmian ziemniaka z uwzględnieniem cech zewnętrznych bulw 1 wykład
5 Przeprowadzenie oceny cech zewnętrznych partii sadzeniaków ziemniaka 1,5 szkolenie praktyczne
Razem czas trwania szkolenia: 5
ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŚWIADCZENIE.../.....(numer w danym roku)

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.978

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny.
Data aktu: 19/05/2020
Data ogłoszenia: 02/06/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2021