Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

Dz.U.2020.942
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2011) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) tabela II otrzymuje brzmienie:

II. Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Dyrektor wykonawczy w Komendzie Głównej OHP XIX-XXI 9 wyższe 8
2 Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura w Komendzie Głównej OHP XVIII-XX 9 wyższe 8
zastępca głównego księgowego budżetu OHP 3
inspektor ochrony danych/pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w Komendzie Głównej OHP 9 według odrębnych przepisów
3 Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży,

kierownik zespołu w Komendzie Głównej OHP,

zastępca dyrektora biura w Komendzie Głównej OHP, dyrektor biura w komendzie wojewódzkiej OHP

XV-XVIII 8 wyższe 8
4 Kierownik ośrodka szkolenia i wychowania XV-XVIII 8 wyższe

(kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

7
radca prawny w Komendzie Głównej OHP według odrębnych przepisów
audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHP
5 Komendant hufca pracy XV-XVII 7 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 4
radca prawny według odrębnych przepisów
6 Zastępca głównego księgowego XV-XVII 7 wyższe 3
7 Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP XIV-XVII 4 wyższe 8
8 Kierownik warsztatu XIV-XVII 7 wyższe 4
9 Kierownik internatu, zastępca komendanta hufca pracy, zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania XIV-XVI 6 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 3
10 Pedagog XІII-XVІ 6 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 4
psycholog według odrębnych przepisów
11 Kierownik zespołu w komendzie wojewódzkiej, kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży XII-XVІ 8 wyższe 4
12 Duszpasterz XII-XVІ 6 według odrębnych przepisów
13 Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP XII-XVІ 2 wyższe 6
14 Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP XII-XV - wyższe 6
inspektor ochrony danych/pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w komendzie wojewódzkiej OHP, Centrum Kształcenia i Wychowania, Ośrodku Szkolenia Zawodowego według odrębnych przepisów
15 Starszy wychowawca XII-XІV 5 wyższe

(kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
16 Specjalista w Komendzie Głównej OHP, starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 7 i 13 XI-XIV - wyższe 3
17 Doradca zawodowy X-XIV - wyższe rok w zakresie poradnictwa zawodowego
doradca zawodowy - stażysta IX-XII - wyższe -
średnie 1
18 Specjalista do spraw programów X-XIV - wyższe rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy
specjalista do spraw programów - stażysta IX-XII - wyższe -
średnie 1
19 Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 14 i 16 X-XIV - wyższe 2
20 Wychowawca X-XIII 5 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 2
21 Pośrednik pracy IX-XIII - wyższe rok w zakresie pośrednictwa pracy
pośrednik pracy - stażysta IX-XII - wyższe -
średnie 1
22 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego IX-XIII - wyższe rok w zakresie organizacji szkoleń
specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta IX-XII - wyższe -
średnie 1
23 Doradca EURES IX-XIII - wyższe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B1 oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego
asystent EURES IX-XII - wyższe -
średnie 1
24 Starszy inspektor, specjalista IX-XIII - wyższe 2
średnie 3
25 Młodszy wychowawca IX-XII - wyższe

(kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

-
26 Księgowy,

inspektor

IX-XI - średnie -
27 Starszy referent, kasjer IX-XI - średnie 1
28 Instruktor praktycznej nauki zawodu VIII-XI 5 według odrębnych przepisów
29 Instruktor szkolenia zawodowego VIII-XI -
30 Referent V-VIII - średnie -
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych
1 Kierownik administracyjny IX-XIV 3 średnie 3
2 Kierowca IX-XI - według odrębnych przepisów
3 Konserwator IX-X - zasadnicze 2
4 Starszy recepcjonista, kucharz VIII-X - średnie 2
5 Starszy magazynier VIII-IX - średnie 1
6 Elektryk III-IX - zasadnicze -
7 Mechanik VII-X - zasadnicze 3
8 Recepcjonista VII-IX - średnie -
pokojowa podstawowe -
9 Magazynier VII-VIII - zasadnicze 1
10 Pracownik gospodarczy V-VII - podstawowe -
11 Portier,

dozorca

IV-V - podstawowe -
12 Pomoc kuchenna III-Χ - zasadnicze -
13 Sprzątaczka I-III - podstawowe -
b) tabela IV otrzymuje brzmienie:

IV. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej
1 Kierownik sekcji/ośrodka IX-XVIII 1 wyższe z uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia 8
2 Starszy kustosz XIV-XVI - według odrębnych przepisów
3 Kustosz XI-XIV - według odrębnych przepisów
4 Starszy bibliotekarz IX-XI - według odrębnych przepisów
5 Bibliotekarz VII-IX - według odrębnych przepisów
6 Młodszy bibliotekarz VI-VII - według odrębnych przepisów
7 Magazynier biblioteczny V-VI - średnie -
Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej
1 Kierownik sekcji XI-XVIII - wyższe 9
2 Główny specjalista XI-XIV - wyższe 7
3 Starszy specjalista IX-XII - wyższe 5
4 Specjalista VII-X - średnie 5
wyższe 3
5 Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych) VI-IX - średnie 4
6 Księgowy, starszy referent,

operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

V-VII - średnie 2
7 Kierowca IV-VI - według odrębnych przepisów
8 Referent,

kasjer,

magazynier,

sekretarka

II-IV - średnie -
9 Pomocnik biblioteczny I-III - zawodowe -
c) tabela Va otrzymuje brzmienie:

Va. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego IX-X 10 wyższe 4
2 Naczelnik wydziału, doradca VI-X 10 wyższe 3
audytor wewnętrzny, radca prawny według odrębnych przepisów
3 Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego, zastępca naczelnika wydziału, ekspert VIII-IX 9 wyższe 3
4 Koordynator: sekcji, zespołu, główny specjalista, informatyk V-VII 7 wyższe 3
5 Starszy specjalista III-VI 4 wyższe 2
średnie 8
6 Specjalista II-V - wyższe 2
średnie 6
7 Starszy: księgowy, inspektor II-III - wyższe 1
średnie 4
8 Księgowy,

inspektor,

sekretarka,

recepcjonistka,

asystent,

archiwista

I-II - średnie -
9 Kierowca samochodu osobowego I-II - według odrębnych przepisów
§  2.  W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. stosuje się następujące miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego:
Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 000-2 600
II 2 050-2 620
III 2 100-2 660
IV 2 150-2 700
V 2 200-2 800
VI 2 250-2 900
VII 2 300-3 000
VIII 2 400-3 200
IX 2 500-3 400
X 2 600-3 600
XI 2 700-3 800
XII 2 800-4 000
XIII 2 900-4 200
XIV 3 000-4 400
XV 3 100-4 600
XVI 3 200-4 800
XVII 3 300-5 000
XVIII 3 400-5 300
XIX 3 500-5 700
XX 3 600-6 000
XXI 3 700-6 300
XXII 3 800-6 700
§  3.  W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. stosuje się następujące miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Projektów Europejskich:
Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 500-3 900
II 3 300-4 100
III 3 500-4 300
IV 3 700-4 500
V 3 900-4 700
VI 4 100-4 900
VII 4 300-5 100
VIII 4 500-5 300
IX 4 700-5 500
X 5 000-6 000
XI 5 500-6 600
XII 6 000-7 600
XIII 6 500-8 600
XIV 7 000-10 100
XV 7 600-12 200
§  4.  Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w tabeli "II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego" oraz tabeli "V". Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich", mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2020 r.
§  5.  Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  6.  Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku określonym w niniejszym rozporządzeniu.
§  7.  Wynagrodzenie pracownika, ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r., z wyjątkiem § 2 oraz § 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.
ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. 

Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 600-2 650
II 2 610-2 700
III 2 620-2 750
IV 2 630-3 150
V 2 640-3 200
VI 2 650-3 250
VII 2 660-3 300
VIII 2 670-3 400
IX 2 680-3 500
X 2 690-3 700
XI 2 710-3 900
XII 2 730-4 100
XIII 2 760-4 300
XIV 2 790-4 500
XV 2 820-4 700
XVI 2 910-4 900
XVII 3 010-5 200
XVIII 3 110-5 500
XIX 3 360-5 800
XX 3 610-6 200
XXI 3 860-6 600
II. 

Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 200-2 800
II 2 250-2 900
III 2 300-3 000
IV 2 400-3 200
V 2 500-3 400
VI 2 600-3 600
VII 2 700-3 800
VIII 2 800-4 000
IX 2 900-4 200
X 3 000-4 400
XI 3 100-4 600
XII 3 200-4 800
XIII 3 300-5 000
XIV 3 400-5 300
XV 3 500-5 700
XVI 3 600-6 000
XVII 3 700-6 300
XVIII 3 800-6 700
III. 

Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 600-3 500
II 2 800-3 700
III 3 000-3 900
IV 3 200-4 400
V 3 400-4 900
VI 3 700-5 400
VII 3 900-5 600
VIII 4 300-6 400
IX 4 600-6 900
X 5 200-8 200
XI 5 800-8 500
XII 6 500-9 500
XIII 7 100-10 100
XIV 7 800-11 700
XV 8 600-12 400
IV. 

Dla pracowników Centrum Informatycznego Edukacji

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 600-3 500
II 2 620-4 500
III 2 640-5 500
IV 2 660-6 000
V 2 700-6 500
VI 3 000-7 000
VII 3 500-7 500
VIII 3 600-8 000
IX 3 700-8 500
X 3 800-10 000
XI 4 000-11 000
XII 4 500-12 000
V. 

Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3 000-4 500
II 4 300-5 100
III 4 500-5 300
IV 4 700-5 500
V 5 000-6 000
VI 5 500-6 600
VII 6 000-7 600
VIII 6 500-8 600
IX 7 000-10 100
X 7 600-12 200
VI. 

Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 250-3 500
II 2 300-3 600
III 2 350-3 800
IV 2 400-4 000
V 2 450-4 200
VI 2 500-4 400
VII 2 600-4 600
VIII 2 750-4 800
IX 2 900-5 000
x 3 100-5 200
XI 3 300-5 400
XII 3 500-5 600
XIII 4 000-6 100
XIV 4 600-6 700
XV 5 200-7 700
XVI 5 800-8 700
XVII 6 400-10 200
VII. 

Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 850-3 200
II 1 900-3 400
III 1 950-3 600
IV 2 000-3 800
V 2 050-4 000
VI 2 100-4 500
VII 2 150-5 000
VIII 2 300-5 500
IX 2 500-6 000
X 2 700-6 500
XI 2 900-7 500
XII 3 100-8 500
XIII 3 500-10 000
XIV 4 000-11 000
XV 4 500-12 000
VIII. 

Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 170-3 010
II 2 200-3590
III 2 300-3 750
IV 2 350-3 800
V 2 550-3 860
VI 2 650-4 710
VII 2 750-4 920
VIII 2 850-5 130
IX 3 250-5 870
X 3 500-6 190
XI 3 700-6 830
XII 4 500-7 670
XIII 4 550-8 520
XIV 4 700-9 370
XV 5 300-9 790
XVI 5 950-11 860
IX. 

Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 600-3 300
II 2 640-3 400
III 2 680-3 500
IV 2 720-3 600
v 2 760-3 700
VI 2 800-3 800
VII 2 840-3 900
VIII 2 880-4 000
IX 2 920-4 200
X 2 960-4 400
XI 3 000-4 600
XII 3 040-4 800
XIII 3 080-5 300
XIV 3 120-5 800
XV 3 160-6 300
XVI 3 200-6 700
XVII 3 240-7 200
XVIII 3 280-7 800
XIX 3 320-9 000
X. 

Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 400-2 600
II 1 800-2 650
III 1 830-2 700
IV 1 860-2 750
V 1 890-2 800
VI 1 920-2 850
VII 1 950-2 900
VIII 1 980-3 000
IX 2 010-3 100
X 2 040-3 300
XI 2 070-3 500
XII 2 100-3 700
XIII 2 130-4 000
XIV 2 160-4 300
XV 2 190-4 600
XVI 2 220-4 900
XVII 2 250-5 200
XVIII 2 300-5 600
XIX 2 500-9 000
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.942

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.
Data aktu: 20/05/2020
Data ogłoszenia: 27/05/2020
Data wejścia w życie: 01/06/2020, 01/01/2020