Osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2020.881
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego
Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) AFIS - lotniskową służbę informacji powietrznej (Aerodrome Flight Information Service);
2) dokumentacja lotniczo-meteorologiczna - zestaw dokumentów, z uwzględnieniem map i formularzy, zawierający informacje meteorologiczne niezbędne do wykonania lotu;
3) instytucja - instytucję zapewniającą służby meteorologiczne;
4) Konwencja - Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzoną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm. 2 );
5) lotnisko kontrolowane - lotnisko, na którym jest zapewniana służba kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do ruchu lotniskowego;
6) Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
7) rozporządzenie nr 2017/373 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
8) rozporządzenie nr 2018/1139 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1);
9) służby meteorologiczne - urządzenia i usługi zapewniające statkowi powietrznemu prognozy meteorologiczne, wskazówki oraz obserwacje, jak również wszelkie inne informacje i dane meteorologiczne zapewniane przez państwa do wykorzystania lotniczego;
10) ustawa - ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
11) Załącznik 3 - Załącznik 3 "Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej" do Konwencji, ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 66).
§  3. 
1.  Instytucja spełnia wymagania określone w załączniku III i w załączniku V do rozporządzenia nr 2017/373.
2.  Osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego zapewnia się zgodnie z normami i zalecanymi metodami postępowania zawartymi w Załączniku 3 oraz zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia nr 2017/373.
§  4. 
1.  Instytucja:
1) zatrudnia personel meteorologiczny spełniający wymagania określone w pkt 2.1.5 w rozdziale 2 w części I Załącznika 3;
2) zapewnia funkcjonowanie systemu jakości, o którym mowa w pkt 2.2.2-2.2.6 w rozdziale 2 w części I Załącznika 3, oraz zarządza jakością w sposób określony w pkt ATM/ANS.OR.B.005 lit. a-c załącznika III do rozporządzenia nr 2017/373;
3) zakłada stacje lub biura meteorologiczne, o których mowa w pkt 3.3 w rozdziale 3 oraz w pkt 4.1.1 i 4.1.2 w rozdziale 4 w części I Załącznika 3;
4) opracowuje i udostępnia lotnicze informacje klimatologiczne oraz meteorologiczne dane obserwacyjne, w zakresie określonym w rozdziale 8 w części I i w dodatku 7 w części II Załącznika 3;
5) stosuje środki łączności określone w rozdziale 11 w części I Załącznika 3.
2.  Instytucja świadczy co najmniej jedną z następujących usług:
1) wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych oraz opracowywanie komunikatów meteorologicznych;
2) opracowywanie prognoz meteorologicznych;
3) opracowywanie ostrzeżeń meteorologicznych;
4) informowanie o warunkach atmosferycznych, w tym odprawa lub konsultacja meteorologiczna, oraz opracowywanie i wydawanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznej dla załóg lotniczych lub innego personelu lotniczego;
5) dystrybucja informacji meteorologicznych;
6) opracowywanie lotniczych informacji klimatologicznych.
3.  Instytucja dostarcza dane i informacje meteorologiczne spełniające wymagania określone w pkt 2.2 załącznika VIII do rozporządzenia nr 2018/1139:
1) instytucjom zapewniającym służby ruchu lotniczego, instytucjom zapewniającym służby informacji lotniczej oraz służbom poszukiwania i ratownictwa lotniczego, co najmniej w zakresie określonym w dodatku 9 w części II Załącznika 3 i w rozdziale 7 Załącznika 11 "Służby ruchu lotniczego" do Konwencji, ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 209);
2) użytkownikom przestrzeni powietrznej, operatorom oraz załogom lotniczym, co najmniej w zakresie określonym w pkt MET.OR.240 załącznika V do rozporządzenia nr 2017/373;
3) AFIS w zakresie określonym w § 5 ust. 1;
4) służbom lotniskowym w zakresie określonym w pkt 7.3 w rozdziale 7 w części I oraz w pkt 5 w dodatku 6 w części II Załącznika 3;
5) innym zainteresowanym podmiotom w zakresie z nimi uzgodnionym.
§  5. 
1.  Dane i informacje meteorologiczne dla potrzeb AFIS na lotnisku z drogą startową:
1) nieprzyrządową - obejmują co najmniej: kierunek i prędkość wiatru, temperaturę powietrza, ciśnienie stosowane przy nastawieniu wysokościomierza barometrycznego w celu uzyskania wskazań wysokości bezwzględnej oraz ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska albo progu drogi startowej lotniska;
2) przyrządową - obejmują co najmniej:
a) dane, o których mowa w pkt 1,
b) widzialność, wysokość podstawy chmur oraz zasięg widzialności wzdłuż drogi startowej, jeżeli jest wymagany,
c) komunikaty o parametrach meteorologicznych na lotnisku,
d) prognozy dla lotniska TAF (Terminal Aerodrome Forecast),
e) ostrzeżenia o wystąpieniu i prognozowanym wystąpieniu warunków lub zjawisk mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.
2.  Na lotnisku, dla którego ustanowiono procedurę odlotu lub podejścia do lądowania zgodnie z przepisami dla wykonywania lotów z widocznością (VFR - Visual Flight Rules), dopuszcza się obsługę tych lotów z wykorzystaniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pozyskiwanych przez informatora AFIS bezpośrednio z systemu pomiarowego wpisanego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy.
3.  Na lotnisku z drogą startową przyrządową, dla którego ustanowiono procedurę nieprecyzyjnego podejścia do lądowania, nie wymaga się prognozy dla lotniska TAF (Terminal Aerodrome Forecast).
§  6.  Instytucja:
1) wykorzystuje systemy oraz ich części składowe, spełniające wymagania w zakresie interoperacyjności określone w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia nr 2018/1139 3 ;
2) ustanawia system zarządzania bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), spełniający wymagania określone w pkt ATS.OR.200-ATS.OR.210 załącznika IV do rozporządzenia nr 2017/373, albo zarządza bezpieczeństwem przez:
a) identyfikację zagrożeń, analizę ryzyka i ocenę poziomu bezpieczeństwa zapewnianych służb meteorologicznych,
b) wykorzystywanie sformalizowanych procedur działania, szczególnie w przypadkach stwierdzonych niezgodności, dokumentowania działań w zakresie bezpieczeństwa oraz bezpiecznego wprowadzania zmian w zapewnianiu służb meteorologicznych,
c) zawieranie porozumień z dostawcami zewnętrznymi w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia dostarczanych usług,
d) zawieranie z odbiorcami porozumień określających działania podejmowane w przypadku awarii, wykrycia błędu lub niezgodności w dostarczonych danych i informacjach meteorologicznych;
3) przekazuje do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy, informacje o sposobie zapewniania służb meteorologicznych;
4) przekazuje nieodpłatnie, na wniosek, materiały synoptyczne, dokumentację lotniczo-meteorologiczną oraz dane i informacje meteorologiczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego lub Prezesowi Urzędu.
§  7.  Zarządzający lotniskiem samodzielnie lub zgodnie z porozumieniem zawartym z instytucją zapewnia:
1) użytkownikom przestrzeni powietrznej dostęp do danych i informacji meteorologicznych co najmniej w zakresie określonym w pkt MET.OR.240 załącznika V do rozporządzenia nr 2017/373, za pomocą technicznych środków łączności;
2) na lotnisku kontrolowanym wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych oraz funkcjonowanie stacji meteorologicznej lub biura meteorologicznego;
3) na lotnisku z drogą startową przyrządową, na którym nie zapewnia się służb ruchu lotniczego, świadczenie co najmniej usług, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-3.
§  8.  Na potrzeby oceny osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, zarządzający lotniskiem kontrolowanym oraz zarządzający lotniskiem, na którym ustanowiono AFIS, corocznie do końca pierwszego kwartału, przekazują Prezesowi Urzędu informacje o instytucji, wykorzystywanych systemach pomiarowych oraz uwagi i wnioski dotyczące osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego za rok ubiegły.
§  9. 
1.  W przypadku lotniska i lądowiska wojskowego lub lotniska współużytkowanego z wojskiem oraz w wydzielonych częściach przestrzeni powietrznej, w których działają wojskowe organy służb ruchu lotniczego, dane i informacje meteorologiczne, o których mowa w § 4 ust. 3, udostępnia wojskowa służba meteorologiczna albo instytucja, zgodnie z uzgodnieniami między tymi podmiotami.
2.  Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przekazywanie danych i informacji meteorologicznych wojskowym lotniskowym organom służb ruchu lotniczego, organowi dowodzenia obroną powietrzną oraz załogom wojskowych statków powietrznych, w tym obcych wojskowych statków powietrznych, a także innym zainteresowanym podmiotom podległym Ministrowi Obrony Narodowej lub podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo przez niego nadzorowanym, w zakresie z nimi uzgodnionym.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1202).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.
3 Do dnia rozpoczęcia stosowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 2018/1139, na podstawie art. 139 ust. 2 tego rozporządzenia, stosuje się przepisy art. 4, 5, 6, 6a i 7 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 26 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 46, Dz. Urz. UE L 173 z 03.07.2007, str. 44, Dz. Urz. UE L 153 z 12.06.2008, str. 42 oraz Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 34) oraz załączniki III i IV do tego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.881

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego.
Data aktu: 08/05/2020
Data ogłoszenia: 18/05/2020
Data wejścia w życie: 02/06/2020