Ustanowienie "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".

Dz.U.2020.829
USTAWA
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"
Art.  1. 
1.  Ustanawia się "Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020", zwany dalej "Programem".
2.  Wdrożenie Programu ma na celu stworzenie dla Służby Więziennej optymalnych warunków do realizacji jej zadań ustawowych oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności jej działania, co pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli.
3.  Program nie jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
Art.  2. 
1.  Program jest realizowany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
2.  Programem są objęte jednostki organizacyjne Służby Więziennej.
Art.  3. 

Zakres Programu obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) zakup uzbrojenia;
2) zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego;
3) zakup i modernizację urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego;
4) termomodernizację obiektów budowlanych;
5) zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych;
6) budowę nowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz rozbudowę i poprawę infrastruktury budowlanej;
7) zakup i wymianę taboru samochodowego;
8) modernizację systemów informatycznych i systemów łączności;
9) modernizację podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności;
10) zmianę systemu zatrudniania personelu medycznego w podmiotach, o których mowa w pkt 9;
11) wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej przez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej;
12) wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej.
Art.  4. 
1.  Ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2017-2020 wyniesie 1 506 958 tys. zł, w tym:
1) w 2017 r. - 200 568 tys. zł;
2) w 2018 r. - 398 180 tys. zł;
3) w 2019 r. - 455 271 tys. zł;
4) w 2020 r. - 452 939 tys. zł.
2.  W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w rezerwie celowej wynoszą odpowiednio:
1) w 2017 r. - 120 000 tys. zł;
2) w 2018 r. - 274 348 tys. zł;
3) w 2019 r. - 314 386 tys. zł;
4) w 2020 r. - 214 670 tys. zł.
3.  Szczegółowy podział kwot przeznaczonych na realizację Programu na poszczególne przedsięwzięcia w Służbie Więziennej, wyrażonych w tysiącach złotych, jest określony w załączniku nr 1 do ustawy.
4.  Wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, o którym mowa w art. 3 pkt 11, jest określony w załączniku nr 2 do ustawy.
Art.  5. 
1.  W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem realizacji Programu wynosi 2 936 572 tys. zł, z tego:
1) w 2017 r. - 200 568 tys. zł;
2) w 2018 r. - 398 180 tys. zł;
3) w 2019 r. - 455 271 tys. zł;
4) w 2020 r. - 452 939 tys. zł;
5) w 2021 r. - 238 269 tys. zł;
6) w 2022 r. - 238 269 tys. zł;
7) w 2023 r. - 238 269 tys. zł;
8) w 2024 r. - 238 269 tys. zł;
9) w 2025 r. - 238 269 tys. zł;
10) w 2026 r. - 238 269 tys. zł.
2.  W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków jednostek samorządu terytorialnego będący skutkiem realizacji Programu wynosi 0 zł.
3.  W przypadku przekroczenia w pierwszym półroczu danego roku 65% limitu określonego w ust. 1 lub w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, wysokość tych wydatków w drugim półroczu obniża się do poziomu gwarantującego, że limit ten nie zostanie przekroczony.
Art.  6. 
1.  Nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonywaniem Programu sprawuje Minister Sprawiedliwości, zwany dalej "ministrem".
2.  Minister dokonuje oceny realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wielkości środków budżetowych wydatkowanych na realizację Programu.
Art.  7. 

Minister przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu za rok poprzedni, a do dnia 31 maja 2021 r. - informację końcową o realizacji Programu.

Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH

Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. RAZEM
1 Zakup uzbrojenia 5 220 2 820 2 016 2 016 12 072
2 Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego 2 193 2 193 2 193 2 193 8 772
3 Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno - ochronnego oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego 2 735 6 775 5 425 5 615 20 550
4 Termomodernizacja obiektów budowlanych 10 000 32 985 33 444 40 221 116 650
5 Zapewnienie bezpieczeństwa energoelektrycznego jednostek penitencjarnych 5 223 1 666 365 200 7 454
6 Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej 42 442 173 343 159 016 139 525 514 326
7 Zakup i wymiana taboru samochodowego 14 800 14 060 7 780 11 800 48 440
8 Modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności 2 000 22 800 8 000 7 100 39 900
9 Modernizacja podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności 11 916 30 065 8 014 6 000 55 995
10 Zmiana systemu zatrudniania personelu medycznego 9 600 9 600 9 600 9 600 38 400
11 Wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy, z tego 88 277 95 187 204 847 213 427 601 738
wzrost wielokrotności kwoty bazowej 83 883 90 793 194 944 203 524 573 144
wydatki relacjonowane do uposażeń 4 394 4 394 9 903 9 903 28 594
12 Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej, z tego 6 162 6 686 14 571 15 242 42 661
wzrost wynagrodzeń 5 140 5 576 12 151 12 710 35 577
pochodne od wynagrodzeń 1 022 1 110 2 420 2 532 7 084
Razem 200 568 398 180 455 271 452 939 1 506 958
w tym
Źródła finansowania:
Budżet CZSW 80 568 123 832 140 885 238 269 583 554
Rezerwa celowa 120 000 274 348 314 386 214 670 923 404
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZROST WSKAŹNIKA WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ STANOWIĄCEJ PRZECIĘTNE UPOSAŻENIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Data wzrostu wskaźnika Wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej

w stosunku do roku poprzedniego

1 stycznia 2017 r. 0,18
1 stycznia 2019 r. 0,22

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.829 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Ustanowienie "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".
Data aktu: 15/12/2016
Data ogłoszenia: 11/05/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2017