Zmiana rozporządzenia w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Dz.U.20.777
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. poz. 823) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 2:
w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię decyzji o pozwoleniu na budowę opatrzonej klauzulą organu wydającego tę decyzję stwierdzającą, że decyzja stała się ostateczna lub wykonalna - jeżeli planowany zakres robót wymaga pozwolenia na budowę,",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego przewidywaną cenę sprzedaży, a jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471).",

uchyla się pkt 6,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W terminie 30 dni od dnia wpływu poprawionego wniosku lub jego uzupełnienia Bank ponownie sprawdza, czy wniosek spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3.";

2) w § 7 w ust. 5 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650)";
3) użyty w § 8 w ust. 4 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt VI w lit. R, U oraz W, w różnym przypadku, wyraz "beneficjent" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "beneficjent wsparcia";
4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
a) w pkt I lit. E otrzymuje brzmienie:

"E. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON).",

b) w pkt II lit. D i E otrzymują brzmienie:

"D. Przewidywana struktura finansowania przedsięwzięcia, z podziałem na środki własne inwestora i środki własne beneficjenta wsparcia, wsparcie finansowe na podstawie ustawy oraz inne źródła (kwoty oraz udział procentowy).

E. Przewidywany termin uruchomienia finansowego wsparcia (kwartał słownie i rok).",

c) w pkt IV lit. A otrzymuje brzmienie:

"A. Liczba lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym liczba lokali przeznaczonych dla osób, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1317).",

d) w pkt V.A:
odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

"1 W przypadku gdy przedsięwzięciem są objęte lokale mieszkalne zlokalizowane w więcej niż jednym budynku lub więcej niż jeden budynek, dane należy podać oddzielnie dla każdego budynku (z wyjątkiem informacji wynikających z pkt V.A i V.B: o przewidywanym koszcie przedsięwzięcia i o łącznej powierzchni użytkowej tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych oraz tymczasowych pomieszczeń, bez pomieszczeń przynależnych - w zakresie pkt III lit. A-E i H-L, o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nabywanych w ramach przedsięwzięcia, wraz z pomieszczeniami przynależnymi - w zakresie pkt III lit. F i G, o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzonych w ramach przedsięwzięcia, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, oraz o przewidywanym udziale wnioskodawcy w koszcie przedsięwzięcia - w zakresie pkt III lit. M-R).",

w lit. A uchyla się pkt 5,
w lit. E uchyla się pkt 3 i 5,
w lit. G:
–– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) liczba lokali mieszkalnych na wynajem w budynku tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego;",

-– uchyla się pkt 6,

e) w pkt V.B w lit. A:
w ust. 1 uchyla się pkt 7,
w ust. 2 uchyla się pkt 7,
w ust. 3 uchyla się pkt 7,
uchyla się ust. 4-6,
f) w pkt VI:
uchyla się odnośnik nr 5,
uchyla się lit. A-D,
lit. E otrzymuje brzmienie:

"E. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zasadą określoną w art. 7 ustawy - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.",

lit. L otrzymuje brzmienie:

"L. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przysługuje mu albo nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrot tego podatku (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy). W przypadku, o którym mowa w art. 5 i art. 5a ustawy, powyższe oświadczenie składa także inwestor.",

lit. T otrzymuje brzmienie:

"T. Oświadczenie inwestora innego niż gmina i związek międzygminny, że tworzone lokale mieszkalne na wynajem będą wynajmowane i użytkowane na zasadach wskazanych w art. 7a-7f ustawy - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.",

dodaje się lit. X i Y w brzmieniu:

"X. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że:

1) przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. poz. 457) albo

2) wobec przedsięwzięcia nie stosuje się standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, zgodnie z § 2 tego rozporządzenia.

Y. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie spełnia standardy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w przypadku przedsięwzięcia określonego w art. 4 ustawy.".

§  2.  Do wniosków o udzielenie finansowego wsparcia złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz pkt VI lit. X załącznika nr 1 do tego rozporządzenia, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI lit. X załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wnioskodawca składa w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.777

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.
Data aktu: 23/04/2020
Data ogłoszenia: 29/04/2020
Data wejścia w życie: 14/05/2020