Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącymi nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej.

Dz.U.2020.701
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącymi nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej
Na podstawie art. 16x ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) regulamin postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej, zwanego dalej "lekarzem MON";
2) tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza MON;
3) wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenia.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kierowniku jednostki organizacyjnej, to należy przez to rozumieć dowódcę, szefa, dyrektora, komendanta, a także kierownika komórki organizacyjnej.
§  3.  Lekarz MON może odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach miejsc szkoleniowych udostępnionych Ministrowi Obrony Narodowej, na jego wniosek, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wojewodę.
§  4. 
1.  Minister Obrony Narodowej przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza MON zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Minister Obrony Narodowej wydaje lekarzowi MON skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Lekarz MON będący żołnierzem może odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach:
1) pełnienia służby na stanowisku służbowym w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny;
2) zwolnienia od zajęć służbowych udzielanego na czas realizacji programu specjalizacji;
3) poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w zakresie zgodnym z dziedziną medycyny, w której są prowadzone te studia.
2.  Lekarz MON niebędący żołnierzem może odbywać szkolenie specjalizacyjne:
1) na podstawie:
a) umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny,
b) umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, która określa szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania,
c) umowy o pracę zawartej z podmiotem innym niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywania ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, a także zapewniającej pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz MON pełni w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy;
2) w ramach:
a) płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego na czas odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne,
b) poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce w zakresie zgodnym z dziedziną medycyny, w której są prowadzone te studia, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego.
§  6. 
1.  Lekarz MON będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę, w każdym roku odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, roczny szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego, ustalony przez kierownika specjalizacji, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego zatwierdzenia.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej, w której lekarz MON będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej pełni służbę, może wystąpić do kierownika specjalizacji z prośbą o rozliczenie czasu szkolenia specjalizacyjnego tego lekarza.
§  7.  W przypadku gdy lekarzowi MON kończącemu odbywanie szkolenia specjalizacyjnego pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik specjalizacji może potwierdzić odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia tego urlopu.
§  8.  Wzór dokumentu o przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  9.  Potwierdzenie realizacji programu szkolenia i jego ukończenia stanowi elektronicznie odwzorowana karta szkolenia specjalizacyjnego, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  10. 
1.  Lekarz MON, w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji, zawiadamia kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę albo jest zatrudniony, o zakończeniu tego szkolenia.
2.  Podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne zawiadamia niezwłocznie Ministra Obrony Narodowej o zakończeniu przez lekarza MON szkolenia specjalizacyjnego.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

§  1.  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Minister Obrony Narodowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567), zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1.  Do wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, zwanego dalej "wnioskiem", składanego przez lekarza lub lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej, zwanego dalej "lekarzem MON", dołącza się:
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lekarza MON w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej, wymiarze czasu pracy oraz o okresie, na jaki została zawarta umowa o pracę;
2) dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, o których mowa w art. 16c ust. 10 i 10c ustawy.
2.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub oczywistej omyłki dotyczących wniosku lekarz MON jest wzywany przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, zwany dalej "SMK", do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia przesłania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
3.  Do wniosku można dołączyć kopie dokumentów opatrzone podpisem zaufanym.
§  3.  Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski złożone na te miejsca pozostawia się bez rozpoznania.
§  4. 
1.  W postępowaniu konkursowym przyznaje się:
1) za Lekarski Egzamin Państwowy, zwany dalej "LEP", lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy, zwany dalej "LDEP", albo za Lekarski Egzamin Końcowy, zwany dalej "LEK", lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy, zwany dalej "LDEK" - maksymalnie 200 punktów;
2) za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, zwany dalej "PES" - maksymalnie 200 punktów;
3) punkty dodatkowe za:
a) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego - 5 punktów,
b) co najmniej trzyletni okres zatrudnienia lub służby wojskowej na stanowisku służbowym do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów,
c) co najmniej trzyletni okres pełnienia służby wojskowej na stanowisku służbowym do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego - 1 punkt za każde 3 lata służby - maksymalnie 5 punktów,
d) co najmniej trzymiesięczny okres pełnienia służby w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych - 1 punkt za każde 3 miesiące służby, maksymalnie 5 punktów,
e) publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy - po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji, maksymalnie 5 punktów;
4) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę z testu stanowiącego część składową egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 1 ustawy - 140 punktów przyznanych lekarzowi MON za zaliczenie testu;
5) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny z egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 1 ustawy - 140 punktów przyznanych lekarzowi MON za posiadanie specjalizacji I lub II stopnia.
2.  W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, który został uznany na podstawie odrębnych przepisów za równoważny z PES, i przyznaje 140 punktów albo uwzględnia się wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK.
§  5.  Za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES przyznaje się:
za średnią ocen 3,00 - 116,0 punktów, za średnią ocen 4,00 - 156,0 punktów,
za średnią ocen 3,01 - 116,4 punktu, za średnią ocen 4,01 - 156,4 punktu,
za średnią ocen 3,02 - 116,8 punktu, za średnią ocen 4,02 - 156,8 punktu,
za średnią ocen 3,03 - 117,2 punktu, za średnią ocen 4,03 - 157,2 punktu,
za średnią ocen 3,04 - 117,6 punktu, za średnią ocen 4,04 - 157,6 punktu,
za średnią ocen 3,05 - 118,0 punktów, za średnią ocen 4,05 - 158,0 punktów,
za średnią ocen 3,06 - 118,4 punktu, za średnią ocen 4,06 - 158,4 punktu,
za średnią ocen 3,07 - 118,8 punktu, za średnią ocen 4,07- 158,8 punktu,
za średnią ocen 3,08 - 119,2 punktu, za średnią ocen 4,08 - 159,2 punktu,
za średnią ocen 3,09 - 119,6 punktu, za średnią ocen 4,09 - 159,6 punktu,
za średnią ocen 3,10 - 120,0 punktów, za średnią ocen 4,10 - 160,0 punktów,
za średnią ocen 3,11 - 120,4 punktu, za średnią ocen 4,11 - 160,4 punktu,
za średnią ocen 3,12 - 120,8 punktu, za średnią ocen 4,12 - 160,8 punktu,
za średnią ocen 3,13 - 121,2 punktu, za średnią ocen 4,13 - 161,2 punktu,
za średnią ocen 3,14 - 121,6 punktu, za średnią ocen 4,14 - 161,6 punktu,
za średnią ocen 3,15 - 122,0 punkty, za średnią ocen 4,15 - 162,0 punkty,
za średnią ocen 3,16 - 122,4 punktu, za średnią ocen 4,16 - 162,4 punktu,
za średnią ocen 3,17 - 122,8 punktu, za średnią ocen 4,17 - 162,8 punktu,
za średnią ocen 3,18 - 123,2 punktu, za średnią ocen 4,18 - 163,2 punktu,
za średnią ocen 3,19 - 123,6 punktu, za średnią ocen 4,19 - 163,6 punktu,
za średnią ocen 3,20 - 124,0 punkty, za średnią ocen 4,20 - 164,0 punkty,
za średnią ocen 3,21 - 124,4 punktu, za średnią ocen 4,21 - 164,4 punktu,
za średnią ocen 3,22 - 124,8 punktu, za średnią ocen 4,22 - 164,8 punktu,
za średnią ocen 3,23 - 125,2 punktu, za średnią ocen 4,23 - 165,2 punktu,
za średnią ocen 3,24 - 125,6 punktu, za średnią ocen 4,24 - 165,6 punktu,
za średnią ocen 3,25 - 126,0 punktów, za średnią ocen 4,25 - 166,0 punktów,
za średnią ocen 3,26 - 126,4 punktu, za średnią ocen 4,26 - 166,4 punktu,
za średnią ocen 3,27 - 126,8 punktu, za średnią ocen 4,27 - 166,8 punktu,
za średnią ocen 3,28 - 127,2 punktu, za średnią ocen 4,28 - 167,2 punktu,
za średnią ocen 3,29 - 127,6 punktu, za średnią ocen 4,29 - 167,6 punktu,
za średnią ocen 3,30 - 128,0 punktów, za średnią ocen 4,30 - 168,0 punktów,
za średnią ocen 3,31 - 128,4 punktu, za średnią ocen 4,31 - 168,4 punktu,
za średnią ocen 3,32 - 128,8 punktu, za średnią ocen 4,32 - 168,8 punktu,
za średnią ocen 3,33 - 129,2 punktu, za średnią ocen 4,33 - 169,2 punktu,
za średnią ocen 3,34 - 129,6 punktu, za średnią ocen 4,34 - 169,6 punktu,
za średnią ocen 3,35 - 130,0 punktów, za średnią ocen 4,35 - 170,0 punktów,
za średnią ocen 3,36 - 130,4 punktu, za średnią ocen 4,36 - 170,4 punktu,
za średnią ocen 3,37 - 130,8 punktu, za średnią ocen 4,37 - 170,8 punktu,
za średnią ocen 3,38 - 131,2 punktu, za średnią ocen 4,38 - 171,2 punktu,
za średnią ocen 3,39 - 131,6 punktu, za średnią ocen 4,39 - 171,6 punktu,
za średnią ocen 3,40 - 132,0 punkty, za średnią ocen 4,40 - 172,0 punkty,
za średnią ocen 3,41 - 132,4 punktu, za średnią ocen 4,41 - 172,4 punktu,
za średnią ocen 3,42 - 132,8 punktu, za średnią ocen 4,42 - 172,8 punktu,
za średnią ocen 3,43 - 133,2 punktu, za średnią ocen 4,43 - 173,2 punktu,
za średnią ocen 3,44 - 133,6 punktu, za średnią ocen 4,44 - 173,6 punktu,
za średnią ocen 3,45 - 134,0 punkty, za średnią ocen 4,45 - 174,0 punkty,
za średnią ocen 3,46 - 134,4 punktu, za średnią ocen 4,46 - 174,4 punktu,
za średnią ocen 3,47 - 134,8 punktu, za średnią ocen 4,47 - 174,8 punktu,
za średnią ocen 3,48 - 135,2 punktu, za średnią ocen 4,48 - 175,2 punktu,
za średnią ocen 3,49 - 135,6 punktu, za średnią ocen 4,49 - 175,6 punktu,
za średnią ocen 3,50 - 136,0 punktów, za średnią ocen 4,50 - 176,0 punktów,
za średnią ocen 3,51 - 136,4 punktu, za średnią ocen 4,51 - 176,4 punktu,
za średnią ocen 3,52 - 136,8 punktu, za średnią ocen 4,52 - 176,8 punktu,
za średnią ocen 3,53 - 137,2 punktu, za średnią ocen 4,53 - 177,2 punktu,
za średnią ocen 3,54 - 137,6 punktu, za średnią ocen 4,54 - 177,6 punktu,
za średnią ocen 3,55 - 138,0 punktów, za średnią ocen 4,55 - 178,0 punktów,
za średnią ocen 3,56 - 138,4 punktu, za średnią ocen 4,56 - 178,4 punktu,
za średnią ocen 3,57 - 138,8 punktu, za średnią ocen 4,57 - 178,8 punktu,
za średnią ocen 3,58 - 139,2 punktu, za średnią ocen 4,58 - 179,2 punktu,
za średnią ocen 3,59 - 139,6 punktu, za średnią ocen 4,59 - 179,6 punktu,
za średnią ocen 3,60 - 140,0 punktów, za średnią ocen 4,60 - 180,0 punktów,
za średnią ocen 3,61 - 140,4 punktu, za średnią ocen 4,61 - 180,4 punktu,
za średnią ocen 3,62 - 140,8 punktu, za średnią ocen 4,62 - 180,8 punktu,
za średnią ocen 3,63 - 141,2 punktu, za średnią ocen 4,63 - 181,2 punktu,
za średnią ocen 3,64 - 141,6 punktu, za średnią ocen 4,64 - 181,6 punktu,
za średnią ocen 3,65 - 142,0 punkty, za średnią ocen 4,65 - 182,0 punkty,
za średnią ocen 3,66 - 142,4 punktu, za średnią ocen 4,66 - 182,4 punktu,
za średnią ocen 3,67 - 142,8 punktu, za średnią ocen 4,67 - 182,8 punktu,
za średnią ocen 3,68 - 143,2 punktu, za średnią ocen 4,68 - 183,2 punktu,
za średnią ocen 3,69 - 143,6 punktu, za średnią ocen 4,69 - 183,6 punktu,
za średnią ocen 3,70 - 144,0 punkty, za średnią ocen 4,70 - 184,0 punkty,
za średnią ocen 3,71 - 144,4 punktu, za średnią ocen 4,71 - 184,4 punktu,
za średnią ocen 3,72 - 144,8 punktu, za średnią ocen 4,72 - 184,8 punktu,
za średnią ocen 3,73 - 145,2 punktu, za średnią ocen 4,73 - 185,2 punktu,
za średnią ocen 3,74 - 145,6 punktu, za średnią ocen 4,74 - 185,6 punktu,
za średnią ocen 3,75 - 146,0 punktów, za średnią ocen 4,75 - 186,0 punktów,
za średnią ocen 3,76 - 146,4 punktu, za średnią ocen 4,76 - 186,4 punktu,
za średnią ocen 3,77 - 146,8 punktu, za średnią ocen 4,77 - 186,8 punktu,
za średnią ocen 3,78 - 147,2 punktu, za średnią ocen 4,78 - 187,2 punktu,
za średnią ocen 3,79 - 147,6 punktu, za średnią ocen 4,79 - 187,6 punktu,
za średnią ocen 3,80 - 148,0 punktów, za średnią ocen 4,80 - 188,0 punktów,
za średnią ocen 3,81 - 148,4 punktu, za średnią ocen 4,81 - 188,4 punktu,
za średnią ocen 3,82 - 148,8 punktu, za średnią ocen 4,82 - 188,8 punktu,
za średnią ocen 3,83 - 149,2 punktu, za średnią ocen 4,83 - 189,2 punktu,
za średnią ocen 3,84 - 149,6 punktu, za średnią ocen 4,84 - 189,6 punktu,
za średnią ocen 3,85 - 150,0 punktów, za średnią ocen 4,85 - 190,0 punktów,
za średnią ocen 3,86 - 150,4 punktu, za średnią ocen 4,86 - 190,4 punktu,
za średnią ocen 3,87 - 150,8 punktu, za średnią ocen 4,87 - 190,8 punktu,
za średnią ocen 3,88 - 151,2 punktu, za średnią ocen 4,88 - 191,2 punktu,
za średnią ocen 3,89 - 151,6 punktu, za średnią ocen 4,89 - 191,6 punktu,
za średnią ocen 3,90 - 152,0 punkty, za średnią ocen 4,90 - 192,0 punkty,
za średnią ocen 3,91 - 152,4 punktu, za średnią ocen 4,91 - 192,4 punktu,
za średnią ocen 3,92 - 152,8 punktu, za średnią ocen 4,92 - 192,8 punktu,
za średnią ocen 3,93 - 153,2 punktu, za średnią ocen 4,93 - 193,2 punktu,
za średnią ocen 3,94 - 153,6 punktu, za średnią ocen 4,94 - 193,6 punktu,
za średnią ocen 3,95 - 154,0 punkty, za średnią ocen 4,95 - 194,0 punkty,
za średnią ocen 3,96 - 154,4 punktu, za średnią ocen 4,96 - 194,4 punktu,
za średnią ocen 3,97 - 154,8 punktu, za średnią ocen 4,97 - 194,8 punktu,
za średnią ocen 3,98 - 155,2 punktu, za średnią ocen 4,98 - 195,2 punktu,
za średnią ocen 3,99 - 155,6 punktu, za średnią ocen 4,99 - 195,6 punktu,
za średnią ocen 5,00 - 196,00 punktów,
za ocenę 5,0 z wyróżnieniem - 200,00 punktów.
§  6.  Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego Minister Obrony Narodowej ogłasza na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK.
ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

SKIEROWANIE DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO NR .../...

.......................................

(miejscowość i data)

MINISTER

OBRONY NARODOWEJ

SKIEROWANIE DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO NR .../...

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego – ...............................................................

(termin postępowania kwalifikacyjnego)

w dziedzinie medycyny – ......................................................................................................................

(nazwa dziedziny medycyny)

wskazuję Panu/Pani

.....................................................................................................................................................................

(stopień wojskowy, tytuł naukowy, imię i nazwisko)

miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego – .........................................................................

.....................................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne)

.....................................................................................................................................................................

(klinika, oddział odbywania szkolenia specjalizacyjnego)

w terminie – ............................................................................................................................................

Objaśnienie:

Z niniejszym skierowaniem należy zwrócić się do wskazanego podmiotu leczniczego

prowadzącego szkolenie specjalizacyjne. Niepodjęcie szkolenia specjalizacyjnego w okresie

3 miesięcy od dnia wskazanego w skierowaniu, jako dzień rozpoczęcia tego szkolenia

(art. l6o ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567), spowoduje skreślenie z rejestru lekarzy odbywających

szkolenie specjalizacyjne (art. l6o ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

i lekarza dentysty).

Zgodnie z art. 16m ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

szkolenie specjalizacyjne odbywa Pan/Pani pod kierunkiem kierownika specjalizacji

wyznaczonego w podmiocie leczniczym prowadzącym szkolenie specjalistyczne według

programu specjalizacji dostępnego na stronie internetowej: www.cmkp.edu.pl.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

DOKUMENT O PRZEDŁUŻENIE OKRESU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO NR ....

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

DOKUMENT O PRZEDŁUŻENIE OKRESU SZKOLENIA

SPECJALIZACYJNEGO NR ....

Dziedzina medycyny: ..........................................................................................................................

Część A (wypełnia lekarz MON odbywający szkolenie specjalizacyjne)

1. Stopień*, imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................

2. Tytuł zawodowy ............................................................................................................................

3. Numer PESEL .........................................................., a w przypadku jego braku dane dotyczące

dokumentu potwierdzającego tożsamość ......................................................................................

(nazwa, numer dokumentu, kraj i rok wydania)

4. Adres miejsca zamieszkania .........................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

5. Telefon: nr służbowy ....................................... nr komórkowy** ................................................

6. Adres e-mail** ..............................................................................................................................

7. Przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego jest spowodowane: .........................................

..................................................................................................................................................................

(informacja dotyczy przyczyn przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego wynikających z art. 16l ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(opis przyczyn uzasadniających przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego, wynikających z art. 161 ust. 4 i 4a

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i aktualizację moich danych osobowych przez

Departament Wojskowej Służby Zdrowia zawartych w dokumencie, zgodnie z ustawą z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

.................... .........................................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne)

Część В (wypełnia kierownik specjalizacji)

8. ........................................................................................................................................................

(tytuł zawodowy, nazwisko i imię kierownika specjalizacji)

9. Numer PESEL ...............................................................................................................................

10. Nr tel. kontaktowego .....................................................................................................................

Na podstawie art. ................................................. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

i lekarza dentysty wnioskuję o przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego odbywanego

przez Pana/Panią*** ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

11. Nr karty szkolenia specjalizacyjnego ............................................................................................

w dziedzinie .............................................................................................................................................

od dnia ................................................... do dnia ....................................................................................

o okres .....................................................................................................................................................

(wpisać liczbę miesięcy, tygodni, o które zostanie przedłużone szkolenie specjalizacyjne)

12. Adres do korespondencji ...............................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i aktualizację moich danych osobowych przez

Ministra Obrony Narodowej zawartych w dokumencie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych.

.................... ............................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

Część C (wypełnia Minister Obrony Narodowej)

13. Imię i nazwisko ................................................................................................................................

14. Nr rejestru .........................................................................................................................................

15. Nr karty szkolenia specjalizacyjnego ...............................................................................................

16. Dziedzina ..........................................................................................................................................

17. Przedłużono okres szkolenia specjalizacyjnego o ............................................................................

(podać liczbę miesięcy/tygodni)

18. Termin zakończenia szkolenia specjalizacyjnego po przedłużeniu .................................................

..................................................................................................................................................................

(podać datę planowanego zakończenia szkolenia specjalizacyjnego)

Podstawa prawna przedłużenia ...............................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Na podstawie art. ................................ ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

dentysty przedłużam okres/nie przedłużam okresu*** szkolenia specjalizacyjnego.

............................. ........................................

(data) (podpis)

Dokument wypełnia się pismem drukowanym.

Do dokumentu należy dołączyć kserokopię pierwszej i drugiej strony karty szkolenia

specjalizacyjnego.

Numer dokumentu nadaje Minister Obrony Narodowej.

* Dotyczy tylko lekarzy będących żołnierzami w służbie czynnej.

** Podanie informacji jest dobrowolne.

*** Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

Karta Szkolenia Specjalizacyjnego

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 401), które na podstawie art. 4 pkt 28 lit. b ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832, 1579 i 2020, z 2017 r. poz. 599 i 1524, z 2018 r. poz. 697 oraz z 2019 r. poz. 1590) utraciło moc z dniem 1 maja 2017 r.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.701

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącymi nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej.
Data aktu: 25/03/2020
Data ogłoszenia: 20/04/2020
Data wejścia w życie: 05/05/2020