Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej.

Dz.U.20.681
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) reprezentowanie Rady Ministrów na arenie międzynarodowej w związku z przygotowaniem i realizacją założeń polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej;
2) reprezentowanie Rady Ministrów w kontaktach z podmiotami zaangażowanymi w polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchody jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej, w tym w szczególności z przedstawicielami państw Grupy Wyszehradzkiej i innych państw oraz instytucji uczestniczących we współpracy wyszehradzkiej;
3) inicjowanie, koordynowanie i realizacja działań związanych z polskim przewodnictwem w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodami jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej;
4) współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami badawczymi i analitycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach związanych z polskim przewodnictwem w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodami jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej.
§  3.  Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  4. 
1.  Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.
2.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań określonych w § 2.
§  5.  Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może powoływać zespoły eksperckie lub doradcze oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.
§  6.  Pełnomocnik przedstawi Radzie Ministrów program polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej i program obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej.
§  7.  Pełnomocnik przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie ze swojej działalności.
§  8.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych, oraz z rezerwy celowej budżetu państwa.
§  9.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.681

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej.
Data aktu: 11/03/2020
Data ogłoszenia: 17/04/2020
Data wejścia w życie: 18/04/2020