Zmiana rozporządzenia w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

Dz.U.20.646
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
Na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 361 oraz z 2017 r. poz. 492) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) dostawca - podmiot, którego zasoby informacyjne zostały udostępnione w centralnym repozytorium;

3) interfejs programistyczny - zbiór technicznych funkcji umożliwiających połączenie i wzajemną wymianę zasobów informacyjnych lub metadanych pomiędzy centralnym repozytorium i innym repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej lub innym zewnętrznym oprogramowaniem;";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Administratorem portalu centralnego repozytorium jest minister.";

3) w § 3:
a) w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Portal centralnego repozytorium zapewnia co najmniej:",

w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) możliwość komunikacji elektronicznej użytkownika z administratorem portalu centralnego repozytorium lub dostawcą, w tym zgłaszania propozycji dodania nowego zasobu informacyjnego, aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Centralne repozytorium umożliwia za pośrednictwem interfejsu programistycznego automatyczną wymianę zasobów informacyjnych lub metadanych z innym repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej, w tym pobieranie i udostępnianie.";

4) w § 4 w ust. 5 uchyla się pkt 4;
5) w § 6 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) częstotliwość aktualizacji - informacja o częstotliwości aktualizacji zasobu informacyjnego lub metadanych.";

6) w § 7:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 1,
w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) opis - streszczenie lub krótkie określenie zawartości jednostki informacji publicznej.",

b) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) typ.";

7) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3a, oprogramowanie centralnego repozytorium automatycznie dodaje zestaw metadanych opisujących zasób informacyjny lub jednostkę informacji publicznej dostępnymi metadanymi, o których mowa odpowiednio w § 6 lub § 7, z innego repozytorium powszechnie dostępnego w sieci teleinformatycznej.

2. Oprogramowanie centralnego repozytorium automatycznie dodaje do zestawu metadanych opisujących zasób informacyjny lub jednostkę informacji publicznej adres URL strony internetowej repozytorium, w ramach której udostępniono zasób informacyjny lub jednostkę informacji publicznej.";

8) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) formaty danych, o których mowa w art. 9a ust. 2b pkt 1 ustawy, w jakich dostawca przekazuje zasoby informacyjne;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020