Ubieganie się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Dz.U.20.609
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne
Na podstawie art. 47 ust. 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące osobie posiadającej status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726), zwanej dalej "ustawą", w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz osobie posiadającej status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanymi dalej "weteranem poszkodowanym", w przypadku gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), zwanej dalej "ustawą o refundacji".
§  2. 
1.  Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyrób medyczny następuje na pisemny wniosek weterana poszkodowanego, złożony do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, zwanej dalej "osobą uprawnioną".
2.  Wniosek weterana poszkodowanego zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko weterana poszkodowanego;
2) numer PESEL weterana poszkodowanego, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3) adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu do kontaktu;
4) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.
3.  Do wniosku weterana poszkodowanego dołącza się:
1) kopię zlecenia na zaopatrzenie wydanego przez osobę uprawnioną - zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji;
2) ofertę podmiotu realizującego zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych, określającą przewidywany koszt nabycia wyrobu medycznego z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a także przewidywany termin realizacji zlecenia, albo fakturę lub rachunek za zrealizowane zaopatrzenie w wyrób medyczny z kopią dokumentu określającego warunki gwarancji.
4.  Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia rozpatruje wniosek weterana poszkodowanego w terminie do 30 dni od dnia jego wpływu.
§  3. 
1.  Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia po rozpatrzeniu wniosku weterana poszkodowanego sporządza zaświadczenie o wysokości dofinansowania, które zawiera:
1) datę wystawienia oraz oznaczenie numeru ewidencyjnego;
2) datę złożenia wniosku;
3) imię i nazwisko weterana poszkodowanego;
4) numer PESEL weterana poszkodowanego;
5) nazwę i adres oraz numer rachunku bankowego podmiotu realizującego zaopatrzenie;
6) kwotę należnego dofinansowania;
7) zobowiązanie do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy podmiotu realizującego zaopatrzenie;
8) podpis dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia lub osoby upoważnionej.
2.  Zaświadczenie o wysokości dofinansowania przekazuje się weteranowi poszkodowanemu oraz podmiotowi realizującemu zaopatrzenie.
3.  Środki finansowe w wysokości wynikającej z zaświadczenia o wysokości dofinansowania są przekazywane na wskazany rachunek bankowy podmiotu realizującego zaopatrzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia faktury lub rachunku wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego przez weterana poszkodowanego.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanegożołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 687), które na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.609

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ubieganie się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.
Data aktu: 26/03/2020
Data ogłoszenia: 07/04/2020
Data wejścia w życie: 22/04/2020