Identyfikacja spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.

Dz.U.20.450
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 1 marca 2020 r.
w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego
Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288 i 321) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej w systemie teleinformatycznym, sposób posługiwania się podpisem elektronicznym na potrzeby autoryzacji treści przesyłanych w tym systemie oraz wymagania w zakresie doręczania korespondencji za jego pośrednictwem.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) koncie - rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego przyporządkowanymi do tego użytkownika;
2) odbiorze pisma - rozumie się przez to pobranie doręczanego pisma poprzedzone uwierzytelnieniem;
3) piśmie - rozumie się przez to dane z systemu teleinformatycznego obejmujące treść związaną z prowadzeniem egzekucji z wierzytelności z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
4) systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o którym mowa w art. 112c ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321);
5) użytkowniku - rozumie się przez to spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, która ma założone konto w systemie teleinformatycznym.
§  3.  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jako użytkownik podlega identyfikacji w systemie teleinformatycznym przy użyciu wykorzystywanego w ramach systemu teleinformatycznego środka identyfikacji elektronicznej opartego o certyfikat podpisu cyfrowego.
§  4.  W celu autoryzacji treści pisma składa się kwalifikowany podpis elektroniczny.
§  5.  W celu ochrony poufności informacji zawartych w pismach transmisja danych jest szyfrowana za pomocą protokołu TLS.
§  6.  W celu doręczania pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pisma są umieszczane w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikom ich odbiór za pośrednictwem konta.
§  7.  Doręczanie pism odbywa się:
1) przy użyciu interfejsu użytkownika tego systemu teleinformatycznego lub
2) w drodze wymiany danych między systemem teleinformatycznym a systemem informatycznym użytkownika, realizowanej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na modelu usługowym.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2020 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.450

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Identyfikacja spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.
Data aktu: 01/03/2020
Data ogłoszenia: 16/03/2020
Data wejścia w życie: 30/10/2020