Turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy.

Dz.U.2020.388
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy
Na podstawie art. 29a ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-żołnierzy wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny;
2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego;
3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-żołnierza o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-kondycyjny - wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus;
4) podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny;
5) miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych.
§  2.  Turnusy readaptacyjno-kondycyjne są prowadzone w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo.
§  3.  Podmiotem kierującym na turnus readaptacyjno-kondycyjny jest kierownik jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów, zwany dalej "podmiotem kierującym".
§  4. 
1.  Weteran poszkodowany-żołnierz składa wniosek o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo, zwany dalej "wnioskiem", do podmiotu kierującego.
2.  Wzór wniosku o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Podmiot kierujący przesyła do Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo wniosek, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 29a ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej "ustawą", w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2.  Komendant Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo zawiadamia weterana poszkodowanego- -żołnierza o zakwalifikowaniu na turnus readaptacyjno-kondycyjny, nie później niż w terminie 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu readaptacyjno-kondycyjnego.
§  6.  Podmiot kierujący niezwłocznie zawiadamia weterana poszkodowanego-żołnierza o odmowie skierowania go na turnus readaptacyjno-kondycyjny, wraz z podaniem przyczyny tej odmowy.
§  7. 
1.  W przypadku gdy w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym wraz z weteranem poszkodowanym-żołnierzem ma uczestniczyć pełnoletni najbliższy członek rodziny, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy, weteran poszkodowany-żołnierz dołącza do wniosku zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-kondycyjny.
2.  Wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-kondycyjny jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  8.  Ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR
KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ WŁAŚCIWEJ DO SPRAW WETERANÓW

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY W WOJSKOWYM OŚRODKU SZKOLENIOWO-KONDYCYJNYM MRĄGOWO

I. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

1. Nazwisko i imię ................................................................................................................

2. Numer PESEL ..................................................................................................................

3. Seria i numer legitymacji weterana poszkodowanego ......................................................

4. Miejsce służby/pracy .........................................................................................................

5. Adres zamieszkania ..........................................................................................................

(ulica, nr domu) (kod pocztowy) (miejscowość)

6. Adres do korespondencji ..................................................................................................

(ulica, nr domu) (kod pocztowy) (miejscowość)

7. Numer telefonu kontaktowego .........................................................................................

.........................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

II. STANOWISKO PODMIOTU KIERUJĄCEGO NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY DOTYCZĄCE UDZIAŁU WNIOSKODAWCY W TYM TURNUSIE

Wnioskodawca spełnia warunki / nie spełnia warunków* posiadania statusu weterana poszkodowanego, którego ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, a lekarz nie stwierdził przeciwwskazań medycznych do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym, oraz uczestniczy w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym pierwszy raz w danym roku kalendarzowym.

Uzasadnienie (w przypadku niespełniania warunków)

.......................................................................................................................................................

..................................................................
(podpis i pieczęć podmiotu kierującego)

III. ADNOTACJE O ZAKWALIFIKOWANIU WNIOSKODAWCY NA TURNUS

Zakwalifikowano na turnus w terminie: od ............................................ do ...............................

....................................................................................................
(podpis i pieczęć Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie)

* Niepotrzebne skreślić.

Załączniki:

1) kopia decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego;

2) opinia psychologa o braku przeciwwskazań do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;

4) zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego na turnus readaptacyjno-kondycyjny - w przypadku udziału członka rodziny.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

ZGŁOSZENIE PEŁNOLETNIEGO NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY WETERANA POSZKODOWANEGO-ŻOŁNTERZA NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY

I. WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS READAPTACYJNO- KONDYCYJNY

1. DANE WETERANA POSZKODOWANEGO-ŻOŁNIERZA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

1. Nazwisko i imię .....................................................................................................................

2. Numer PESEL .......................................................................................................................

2. DANE PEŁNOLETNIEGO NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY WETERANA POSZKODOWANEGO-ŻOŁNTER ZA1)

1. Nazwisko i imię .....................................................................................................................

2. Stopień pokrewieństwa .........................................................................................................

3. Numer PESEL .......................................................................................................................

4. Adres zamieszkania ...............................................................................................................

(ulica, nr domu) (nr kodu) (miejscowość)

5. Numer telefonu kontaktowego ..............................................................................................

II. STANOWISKO PODMIOTU KIERUJĄCEGO NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY DOTYCZĄCE UDZIAŁU W TYM TURNUSIE PEŁNOLETNIEGO NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY WETERANA POSZKODOWANEGO-ŻOŁNIERZA

Członek rodziny spełnia warunki / nie spełnia warunków2) pełnoletności oraz przesłanki uznania za najbliższego członka rodziny wnioskodawcy.

Uzasadnienie (w przypadku niespełniania warunków)

.......................................................................................................................................................

..................................................................
(podpis i pieczęć podmiotu kierującego)

__________________________________

1) Zgodnie z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569, z późn. zm.) za najbliższego członka rodziny uważa się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z weteranem poszkodowanym.

2) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RAMOWY PROGRAM TURNUSU READAPTACYJNO-KONDYCYJNEGO

1. Turnus readaptacyjno-kondycyjny trwa 14 dni.
2. Weterani poszkodowani-żołnierze biorący udział w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym uczestniczą w:
1) zajęciach psychologicznych;
2) zajęciach sportowo-rekreacyjnych;
3) zabiegach rehabilitacyjnych w zależności od zaleceń lekarskich.
3. Zajęcia psychologiczne:
1) prowadzą specjaliści psycholodzy według własnego planu;
2) odbywają się w grupach nie większych niż dwanaście osób.
4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne:
1) prowadzą instruktorzy wychowania fizycznego według planu organizatora turnusu;
2) odbywają się w grupach dostosowanych do kondycji i możliwości fizycznych uczestników.
5. Zajęcia rekreacyjne, w szczególności w formie wycieczek krajoznawczych, gier i zawodów sportowych, projekcji filmów, uczestnictwa w koncertach i przedstawieniach teatralnych, udziału w spotkaniach, ogniskach, mogą być organizowane w czasie wolnym i są dostosowane do pory roku.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.388

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy.
Data aktu: 05/03/2020
Data ogłoszenia: 10/03/2020
Data wejścia w życie: 11/03/2020