Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2020.316
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784 oraz z 2019 r. poz. 451 i 1243) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";";

2) w § 9:
a) uchyla się ust. 2b i 2c,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 6 i 12 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych występujących w gospodarstwie rolnym.";

3) w § 17 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności.";

4) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zaznacza również:

1) obiekty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348, z 2017 r. poz. 523 i 1717 oraz z 2018 r. poz. 535), znajdujące się na użytkach rolnych będących w jego posiadaniu;

2) granice działek rolnych, do których nie ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku upraw, o których mowa w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 30 listopada roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na podstawie przepisów o nasiennictwie lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa wydane przez właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, lub oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej - w pierwszym roku uprawy tej rośliny.";

5) w § 31a:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wymogów określonych w ust. 1, 1b-1d i ust. 2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%, ",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) ust. 1b - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%;

2b) ust. 1c - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%;";

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli część I otrzymuje brzmienie:
I. WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW
Niestosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych - art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn zm.). Stwierdzono zastosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach pakietów i ich wariantów 80% 1,25 - - 100%
7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

"1d. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji - w przypadku prowadzenia uprawy: esparcety siewnej na materiał siewny, komonicy zwyczajnej na materiał siewny, koniczyny białej na materiał siewny, koniczyny białoróżowej na materiał siewny, koniczyny czerwonej na materiał siewny, koniczyny krwistoczerwonej na materiał siewny, koniczyny perskiej na materiał siewny, lucerny chmielowej (nerkowatej) na materiał siewny, lucerny mieszańcowej na materiał siewny, lucerny siewnej na materiał siewny, rzodkwi oleistej na materiał siewny, traw w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny, wyki kosmatej na materiał siewny i wyki siewnej na materiał siewny - poddanie materiału siewnego pochodzącego z tych upraw ocenie na podstawie przepisów o nasiennictwie.

W przypadku uprawy dwuletniej i wieloletniej przestrzeganie wymogu nie jest wymagane w pierwszym roku prowadzenia tej uprawy.";

8) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli:
a) część III otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
b) w części VII lp. 15 otrzymuje brzmienie:
15 kukurydza Zea mays L. P UR
9) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli po części Ib dodaje się część Ic w brzmieniu:
Ic. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji
W przypadku uprawy roślin, o których mowa w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia - materiał siewny pochodzący z tych upraw nie został poddany ocenie na podstawie przepisów o nasiennictwie. 80% 1,25 - - 100%
§  2.  Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:
1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do postępowań wszczętych po dniu 14 marca 2019 r., lecz przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy § 9 ust. 4 oraz § 31a pkt 1 lit. a i pkt 2a i 2b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r.
ZAŁĄCZNIK
III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji i Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji
1 arcydzięgiel litwor Archangelica officinalis L. Z UR
2 arcydzięgiel litwor Archangelica officinalis L. Z UD
3 babka lancetowata Plantago lanceolata L. Z UW
4 babka płesznik Plantago psyllium L. Z UR
5 bazylia pospolita Ocimum basilicum L. Z UR
6 bylica estragon Artemisia dracunculus L. Z UW
7 czarnuszka siewna Nigella sativa L. Z UR
8 cząber ogrodowy Satureja hortensis L. Z UR
9 czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. Z UW
10 drapacz lekarski Cnicus benedictus L. Z UR
11 dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum L. Z UW
12 hyzop lekarski Hyssopus officinalis L. Z UW
13 jeżówka purpurowa Echinacea purpurea Z UW
14 kminek zwyczajny Carum carvi L. Z UD
15 kolendra siewna Coriandrum sativum L. Z UR
16 kozieradka pospolita Trigonella foenum-graecum L. Z UR
17 kozłek lekarski Valeriana officinalis L. Z UR
18 kozłek lekarski Valeriana officinalis L. Z UD
19 krwawnik pospolity Achillea millefolium L. Z UW
20 lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia Mill. Z UW
21 lebiodka pospolita Origanum vulgare L. Z UW
22 lubczyk ogrodowy Levisticum officinalis L. Z UW
23 majeranek ogrodowy Origanum majorana L. Z UR
24 malwa czarna Althea rosea (L.) Cav. Z UD
25 melisa lekarska Melissa officinalis L. Z UW
26 mięta kędzierzawa Mentha crispa L. Z UW
27 mięta pieprzowa Mentha piperita L. Z UW
28 mięta zielona Mentha spicata L. Z UW
29 mniszek lekarski Taraxacum officinalis L. Z UW
30 nagietek lekarski Calendula officinalis L. Z UR
31 nostrzyk żółty (lekarski) Melilotus officinalis (L.) Pall. Z UD
32 nostrzyk żółty (lekarski) Melilotus officinalis (L.) Pall. Z UW
33 ogórecznik lekarski Borago officinalis L. Z UR
34 prawoślaz lekarski Althaea officinalis L. Z UW
35 różeniec górski Rhodiola rosea L. Z UW
36 ruta zwyczajna Ruta graveolens L. Z UW
37 rumian rzymski (szlachetny) Anthemis nobilis L. Z UW
38 rumianek pospolity Chamomilla recutita (L.) Rauch. Z UR
39 rutwica lekarska Galega officinalis L. Z UW
40 rzewień dłoniasty Rheum palmatum L. Z UW
41 serdecznik pospolity Leonurus cardiaca L. Z UW
42 szałwia lekarska Salvia officinalis L. Z UW
43 szanta zwyczajna Marrubium vulgare L. Z UW
44 ślaz dziki Malva sylvestris L. Z UW
45 tymianek właściwy Thymus vulgaris L. Z UW
46 wiesiołek dwuletni Oenothera biennis L. Z UR
47 wiesiołek dwuletni Oenothera biennis L. Z UD
48 wiesiołek dziwny Oenothera paradoxa Hudziok Z UR
49 wiesiołek dziwny Oenothera paradoxa Hudziok Z UD
50 żeń-szeń prawdziwy Panax ginseng C.A. Mey Z UW
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.316

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 14/02/2020
Data ogłoszenia: 27/02/2020
Data wejścia w życie: 15/03/2020