Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.

Dz.U.2020.307
ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI
o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.,
obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.
Przekład

Światowy Kodeks Antydopingowy

LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH W 2020

ROKU

STANDARD MIĘDZYNARODOWY

Oficjalny tekst Listy Substancji i Metod Zabronionych będzie przechowywany przez WADA i udostępniany w języku angielskim i francuskim. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy wersją angielską a francuską wersja angielska będzie wiążąca.

Lista niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH W 2020 R.

ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z artykułem 4.2.2 Światowego Kodeksu Antydopingowego, wszystkie Substancje Zabronione będą traktowane jako "Substancje Określone", z wyjątkiem substancji z klas S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a i Metod Zabronionych M1, M2 i M3.

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)

SUBSTANCJE ZABRONIONE

S0. SUBSTANCJE NIEZATWIERDZONE

Każda substancja farmakologiczna, której nie ujęto w żadnej z dalszych sekcji Listy i dla której żaden rządowy organ regulacyjny do spraw zdrowia nie wydał pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego stosowanego u ludzi (np. leki będące w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych lub nad którymi badania zostały wstrzymane, zmodyfikowane narkotyki, substancje zatwierdzone do stosowania tylko w weterynarii) jest substancją zabronioną w sporcie, w każdym czasie.

S1. ŚRODKI ANABOLICZNE

Środki anaboliczne są zabronione.

1. Steroidy anaboliczno-androgenne (SAA)

w przypadku podawania egzogennego, w tym między innymi:

1-Androstenediol (5α -androst-1-en-3β,17β-diol);

1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion);

1-androsteron (3α-hydroksy-5α-androst-1-en-17on);

1-epiandrosteron (3β-hydroksy-5α-androst-l-en-3-on);

1-testosteron (17β-hydroksy-5α-androst-1-en-3-on);

4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol);

4-hydroksytestosteron (4,17β-dihydroksyandrost-4-en-3-on);

5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion);

7α-hydroksy-DHEA;

7β-hydroksy-DHEA;

7-keto-DHEA;

19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol);

19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion);

androsanolon (5α-dihydrotestosteron, 17β-hydroksy-5α-androstan-3-on);

androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol);

androstendion (androst-4-en-3,17-dion);

bolasteron;

boldenon;

boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion);

kalusteron;

klostebol;

danazol ([l,2]oksazolo[4',5':2,3]pregn-4-en-20-yn-17α-ol);

dehydrochlorometylotestosteron (4-chloro-17β-hydroksy-17α-metyloandrosta-1,4-dien-3-on);

dezoksymetylotestosteron (17α-metylo-5α-androst-2-en-17β-ol i 17α-metylo-5α-androst-3-en-17β-ol);

drostanolon;

epiandrosteron (3β-hydroksy-5α-androstan-17-on);

epi-dihydrotestosteron (17β-hydroksy-5β-androstan-3-on);

epitestosteron;

etyloestrenol (19-norpregn-4-en-17α-ol);

fluoksymesteron;

formebolon;

furazabol (17α-metylo[1,2,5]oksadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol);

gestrinon;

mestanolon;

mesterolon;

metandienon (17β-hydroksy-17α-metyloandrosta-1,4-dien-3-on);

metenolon;

metandriol;

metasteron (17β-hydroksy-2α,17α-dimetylo-5α-androstan-3-on);

metylo-1-testosteron (17β-hydroksy-17α-metylo-5α-androst-1-en-3-on);

metyloklostebol;

metylodienolon (17β-hydroksy-17α-metyloestra-4,9-dien-3-on);

metylonortestosteron (17β-hydroksy-17α-metyloestr-4-en-3-on);

metylotestosteron;

metribolon (metylotrienolon, 17β-hydroksy-17α-metyloestra-4,9,11-trien-3-on);

miboleron;

nandrolon (19-nortestosteron);

norboleton;

norklostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-on);

noretandrolon;

oksabolon;

oksandrolon;

oksymesteron;

oksymetolon;

prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroksyandrost-5-en-17-on);

prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oksy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstan);

kwinbolon;

stanozolol;

stenbolon;

testosteron;

tetrahydrogestrinon (17-hydroksy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on);

trenbolon (17β-hydroksyestra-4,9,11-trien-3-on);

i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

2. Inne środki anaboliczne

w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych związków):

Klenbuterol, selektywne modulatory receptora androgenowego [SARMs, np. andarine, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostaryna) i RAD140], tybolon, zeranol i zilpaterol.

S2. HORMONY PEPTYPOWE, CZYNNIKI WZROSTU I SUBSTANCJE POKREWNE I MIMETYKI

Wymienione poniżej substancje, jak i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym, są zabronione:

1. Erytropoetyny (EPO) i środki stymulujące erytropoezę, grupa zawiera lecz nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów:

1.1. Agoniści receptora erytropoetynowego, np.

Darbepoetyna (dEPO); erytropoetyny (EPO); substancje oparte na strukturze EPO [np. EPO-Fc, glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta (CERA)]; środki będące agonistami receptora EPO i oparte na ich stukturze (np. CNTO-530, peginezatyd);

1.2. Środki stymulujące czynnik transkrypcyjny indukowany przez hipoksję (HIF) np.

Kobalt; daprodustat (GSK1278863); molidustat (BAY 85-3934); roksadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); ksenon.

1.3. Inhibitory GATA np.

K-11706.

1.4. Inhibitory sygnalizacji TGF-beta (TGF-β) np.

Luspaterkept; sotaterkept.

1.5. Agoniści wrodzonych receptorów naprawczych np.

Asialo EPO; karbamylowane EPO (CEPO).

2. Hormony peptydowe i czynniki je uwalniające,

2.1. Gonadotropina łożyskowa (CG) i hormon luteinizujący (LH) i czynniki je uwalniające u mężczyzn, np.

Buserelina, deslorelina, gonadorelina, goserelina, luprorelina, nafarelina i tryporelina;

2.2. Kortykotrofiny i czynniki je uwalniające np.

Kortykorelina;

2.3. Hormon wzrostu (GH), jego fragmenty i czynniki go uwalniające, grupa zawiera lecz nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów: Fragmenty hormonu wzrostu, np.AOD-9604 i hGH 176-191; Hormon uwalniający hormon wzrostu (GHRH) i jego analogi, np. CJC-1293, CJC-1295, sermorelina i tesamorelina; Związki pobudzające wydzielanie hormonu wzrostu (GHS), np. lenomorelina (grelina) i jej mimetyki, np. anamorelina, ipamorelina, makimorelina i tabimorelina; peptydy uwalniające hormon wzrostu (GHRPs), np. aleksamorelina, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 i eksamorelina (heksarelina).

3. Czynniki wzrostu i modulatory czynnika wzrostu, grupa zawiera lecz nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów:

Czynniki wzrostu fibroblastów (FGFs);

Czynnik wzrostu hepatocytów (HGF);

Insulino-podobny czynnik wzrostu (IGF-1) i jego analogi;

Mechaniczne czynniki wzrostu (MGFs);

Płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF);

Tymozyna-β4 i jej pochodne np. TB-500;

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF);

i inne czynniki wzrostu lub modulatory czynnika wzrostu wpływające na mięsień, syntezę/degradację białka ścięgna lub więzadła, unaczynienie, zużytkowanie energii, zdolność regeneracyjną lub zmianę typu włókien.

S3. BETA-2 AGONIŚCI

Wszystkie selektywne i nieselektywne substancje z grupy beta-2 agonistów, z uwzględnieniem wszystkich izomerów optycznych, są zabronione.

W tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych związków):

Fenoterol; formoterol; higenamina; indakaterol; olodaterol; prokaterol; reproterol; salbutamol; salmeterol; terbutalina; tretochinol (trimetochinol); tulobuterol; wilanterol.

Z wyjątkiem:

* wziewnego salbutamolu: maksymalnie 1600 mikrogramów na dobę, w podzielonych dawkach nie przekraczając 800 mikrogramów na 12 godzin począwszy od każdej dawki;

* wziewnego formoterolu: maksymalna dawka dobowa 54 mikrogramy;

* wziewnego salmeterol: maksymalnie 200 mikrogramów na dobę.

Przyjmuje się, że obecność w moczu salbutamolu w stężeniu przekraczającym 1000 ng/ml lub formoterolu w stężeniu przekraczającym 40 ng/ml, nie jest zgodna z użyciem danej substancji w celach terapeutycznych i będzie uważana za pozytywny wynik badań antydopingowych (wynik niekorzystny analitycznie - AAF), chyba że sportowiec udowodni, uczestnicząc w kontrolowanym badaniu farmakokinetycznym, że odbiegający od normy wynik był następstwem użycia dawki terapeutycznej leku (w postaci wziewnej), w dawce nie większej niż wymieniona powyżej.

S4. MODULATORY HORMONÓW I METABOLIZMU

Zabronione są następujące modulatory hormonów i metabolizmu:

1. Inhibitory aromatazy, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów):

2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol);

2-androstenon (5α-androst-2-en-17-on);

3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol);

3-androstenon (5α-androst-3-en-17-on);

4-Androsten-3,6,17-trion (6-okso);

aminoglutetymid;

anastrozol;

androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion);

androsten-3,5-dien-7,17-dione (arimistan);

eksemestan;

formestan;

letrozol;

testolakton.

2. Selektywne modulatory receptora estrogenowego (SERMs), w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów):

Bazedoksyfen;

ospemifen;

raloksyfen;

tamoksifen;

toremifen.

3. Inne substancje antyestrogenowe, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów):

Klomifen;

cyklofenil;

fulwestrant.

4. Środki zapobiegające aktywacji receptora aktywatora IIB, w tym

(grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów):

przeciwciała neutralizujące Aktywinę A;

konkurenci receptora IIB aktywiny, tacy jak: blokery receptora aktywiny (na przykład ACE-031);

przeciwciała anty-aktywiny receptora IIB (na przykład bimagrumab);

inhibitory miostatyny takie jak: środki zmniejszające lub usuwające ekspresję miostatyny; przeciwciała neutralizujące miostatynę (np. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab); białka wiążące miostatynę (na przykład folistatynę, propeptyd miostatyny).

5. Modulatory metabolizmu:

5.1 Aktywatory kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK), np. AICAR, SR9009; i agoniści receptora aktywowanego przez poliferatora peroksysomalnego δ (PPAR5), np. 2-(2-metylo-4-((4-metylo-2-(4-(trifluorometylo)fenylo)tiazol-5-yl)metyltio)fenoksy) kwasu octowego (GW1516, GW501516);

5.2 Insuliny i mimetyki insuliny;

5.3 Meldonium;

5.4 Trimetazydyna.

S5. DIURETYKI I INNE ŚRODKI MASKUJĄCE

Zabronione są następujące diuretyki i środki maskujące, podobnie jak inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym

W tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów):

* Desmopresyna; probenecyd; preparaty zwiększające objętość osocza, np. podawane dożylnie albumina, dekstran, hydroksyetyloskrobia i mannitol.

* Acetazolamid; amyloryd; bumetanid; kanrenon; chlortalidon; kwas etakrynowy; furosemid; indapamid; metolazon; spironolakton; tiazydy, np. bendroflumetiazyd, chlorotiazyd i hydrochlorotiazyd; triamteren i waptany, np. tolwaptan.

Z wyjątkiem:

* Drosperinonu; pamabromu; zastosowania okulistycznych inhibitorów anhydrazy węglanowej (np. dorzolamid, brinzolamid).

* Stosowania felypresyny w znieczuleniach miejscowych w stomatologii.

Wykrycie w próbce sportowca pobranej podczas zawodów lub poza zawodami, jeśli odpowiednie przepisy tego zabraniają, każdej ilości następujących substancji, dla których wyznaczono dopuszczalną wartość graniczną: formoterolu, salbutamolu, katyny, efedryny, metyloefedryny i pseudoefedryny, w połączeniu z diuretykiem lub środkiem maskującym, będzie uważane za pozytywny wynik badań antydopingowych (wynik niekorzystny analitycznie - AAF), chyba że sportowiec otrzymał dodatkowo Wyłączenie dla Celów Terapeutycznych (TUE) dla tejże substancji, oprócz TUE udzielonego na zastosowanie diuretyku lub środka maskującego.

METODY ZABRONIONE

M1. MANIPULACJE KRWIĄ I SKŁADNIKAMI KRWI

Następujące metody są zabronione:

1. Podawanie lub ponowne wprowadzenie do układu krążenia każdej ilości własnej, alogenicznej (homologicznej) izb obcopochodnej krwi, lub preparatów krwinek czerwonych każdego pochodzenia.

2. Podawanie produktów, które sztucznie zwiększają wychwyt, transport lub dostarczanie tlenu.

Takich jak (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): związki perfluorochemiczne; efaproksiral (RSR13) i zmodyfikowane produkty hemoglobiny, np. substytuty krwi oparte na hemoglobinie i mikrokapsułkowane produkty hemoglobiny, z wyłączeniem suplementacji tlenem w inchalacji.

3. Każda forma wewnątrznaczyniowej manipulacji krwi lub składników krwi środkami fizycznymi lub chemicznymi.

M2. MANIPULACJE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Następujące metody są zabronione:

1. Fałszowanie lub zamiar sfałszowania mający na celu zmianę właściwości i ważności próbek pobranych do kontroli antydopingowej.

W tym (przykłady nie ograniczają się wyłącznie do wymienionych):

zamiana i/lub fałszowanie próbki, np. dodanie proteaz do próbki.

2. Infuzje dożylne i/lub iniekcje o objętości większej niż 100 ml w okresie 12 godzin, z wyłączeniem tych przyjętych w uzasadnionych przypadkach w trakcie hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych lub badań klinicznych.

M3. DOPING GENOWY I KOMÓRKOWY

Następujące działania, mające potencjalną zdolność do poprawy wyników sportowych, są zabronione:

1. Użycie kwasów nukleinowych lub analogów kwasu nukleinowego, które mogą wpływać na sekwencje genomu i/lub ekspresję genów za pomocą dowolnego mechanizmu. Obejmuje to miedzy innymi edytowanie, wyciszanie i transfer genów.

2. Użycie komórek prawidłowych lub zmodyfikowanych genetycznie.

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW

Oprócz substancji i metod z klas od S0 do S5 i od M1 do M3, które wymieniono powyżej, podczas zawodów są zabronione także następujące klasy substancji:

SUBSTANCJE ZABRONIONE

S6. STYMULANTY

Zabronione są wszystkie stymulanty, z uwzględnieniem wszystkich izomerów optycznych, np. d- i I- jeśli takie występują

Do stymulantów zalicza się:

a: Stymulanty nieokreślone:

Adrafinil;

amfepramon;

amfetamina;

amfetaminil;

amifenazol;

benfluoreks;

benzylopiperazyna;

bromantan;

klobenzoreks;

kokaina;

kropropamid;

krotetamid;

fenkamina;

fenetylina;

fenfluramina;

fenproporeks;

fonturacetam [4-fenylopiracetam (karfedon)];

furfenoreks;

lisdeksamfetamina;

mefenoreks;

mefentermina;

mezokarb;

metamfetamina (d-);

p-metyloamfetamina;

modafinil;

norfenfluramina;

fendimetrazyna;

fentermina;

prenylamina;

prolintan.

Stymulant, który nie jest wymieniony w tej sekcji, jest uznawany za substancję określoną.

b: Stymulanty określone:

W tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych związków):

3-Metyloheksano-2-amina (1,2-dimetylopentyloamina);

4-Metyloheksano-2-amina (metyloheksanoamina);

4-Metylopentano-2-amina (1,3-dimetylobutyloamina);

5-Metyloheksano-2-amina (1,4-dimetylopentyloamina);

benzfetamina;

katyna**;

katynon i jego analogi, np. mefedron, metedron i α- pirolidynowalerofenon;

dimetamfetamina (dimetyloamfetamina);

efedryna***;

epinefryna **** (adrenalina);

etamiwan;

etyloamfetamina;

etylefryna;

famprofazon;

fenbutrazat;

fenkamfamina;

heptaminol;

hydroksyamfetamina (parahydroksyamfetamina);

izomethepten;

lewometamfetamina;

meklofenoksat;

metylenodioksymetamfetamina;

metyloefedryna***;

metylofenidat;

niketamid;

norfenefryna;

oktodryna (1,5-dimetyloheksyloamina);

oktopamina;

oksylofryna (metylosynefryna);

pemolina;

pentetrazol;

fenyloetyloamina i jej pochodne;

fenmetrazyna;

fenprometamina;

propyloheksedryna;

pseudoefedryna*****;

selegilina;

sybutramina;

strychnina;

tenamfetamina (metylenodioksyamfetamina);

tuaminoheptan

i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

Z wyjątkiem:

* Klonidyny

* Pochodnych imidazolu do stosowania dermatologicznego, donosowego lub okulistycznego oraz stymulantów umieszczonych w Programie Monitorującym 2020*.

* Bupropion, kofeina, nikotyna, fenylefryna, fenylopropanolamina, pipradrol i synefryna: te substancje są umieszczone w Programie Monitorującym 2020 i nie są traktowane jako substancje zabronione.

** Katyna: jest zabroniona, jeśli jej stężenie w moczu przekroczy wartość 5 µg/ml.

*** Efedryna i metyloefedryna: są zabronione, jeśli stężenie któregoś z wymienionych związków w moczu przekroczy wartość 10 µg/ml.

**** Epinefryna (adrenalina): nie jest zabroniona, jeśli jest stosowana miejscowo, np. donosowo, oftalmologicznie lub w połączeniu ze środkami miejscowo-znieczulającymi.

***** Pseudoefedryna: jest zabroniona, jeśli jej stężenie w moczu przekroczy wartość 150 µg/ml.

S7. NARKOTYKI

Zabronione są narkotyki wymienione poniżej, wraz ze wszystkimi izomerami optycznymi, np. d- i I-, jeśli takie występują

Buprenorfina;

dekstromoramid;

diamorfina (heroina);

fentanyl i jego pochodne;

hydromorfon;

metadon;

morfina;

nikomorfina;

oksykodon;

oksymorfon;

pentazocyna;

petydyna.

S8. KANABINOIDY

Wszystkie naturalne i syntetyczne kannabinoidy są zabronione, np:

* Obecne w konopiach (haszysz, marihuana) i produktach z konopi

* Naturalne i syntetyczne tetrahydrokanabinole (THCs)

* Syntetyczne kanabinoidy, które naśladują działanie THC

Z wyjątkiem:

* Kanabidiolu.

S9. GLIKOKORTYKOIDY

Wszystkie glikokortykoidy są zabronione, jeśli są stosowane doustnie, dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo.

W tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych związków):

Betametazon;

budezonid;

kortyzon;

deflazakort;

deksametazon;

flutikason;

hydrokortyzon;

metyloprednizolon;

prednizolon;

prednizon;

triamcinolon.

SUBSTANCJE ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH SPORTACH

P1. BETA-BLOKERY

Beta-blokery są zabronione w wymienionych sportach tylko podczas zawodów, jak również poza zawodami, jeśli zostało to wskazane.

* Łucznictwo (WA)*

* Sporty samochodowe (FIA)

* Bilard (wszystkie dyscypliny) (WCBS)

* Darts (WDF)

* Golf (IGF)

* Strzelectwo (ISSF, IPC)*

* Narciarstwo/snowboard (FIS), w konkurencjach narciarskich: skoki, freestyle aerials/halfpipe, oraz snowboardowych: halfpipe/big air

* Sporty podwodne (CMAS), dotyczy takich dyscyplin lub konkurencji jak: nurkowanie bezdechowe ze stałym balastem z płetwami i bez płetw, pływanie dynamiczne z płetwami i bez płetw pod wodą, nurkowanie bez płetw, Jump Blue apnoea, łowiectwo podwodne, statyczne wstrzymywanie oddechu, strzelectwo basenowe i nurkowanie bezdechowe ze zmiennym balastem.

* Zabronione także poza zawodami

Zabronionymi beta-blokerami są (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów):

Acebutolol; labetalol;
alprenolol; metypranolol;
atenolol; metoprolol;
betaksolol; nadolol;
bisoprolol; oksprenolol;
bunolol; pindolol;
karteolol; propranolol;
karwedilol; sotalol;
celiprolol; tymolol.
esmolol;

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.307

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Data aktu: 01/01/2020
Data ogłoszenia: 26/02/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2020