Rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.20.2151
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Na podstawie art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów na podstawie art. 80c i art. 80cc-80ce ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, sądom, prokuraturze, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.
§  3.  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów, strażom gminnym (miejskim), Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, komornikom sądowym, administracyjnym organom egzekucyjnym, organom podatkowym, ministrowi właściwemu do spraw klimatu, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw transportu, Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, Straży Leśnej oraz Straży Parku udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.
§  4.  Organom Inspekcji Ochrony Środowiska udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5 ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 8-8b ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 10 ustawy w zakresie terminu badania technicznego, art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji pojazdu, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji, art. 80b ust. 1 pkt 16 ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 17 ustawy w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 18 ustawy w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§  5.  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8 i 8b ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju, roku produkcji pojazdu, pojemności skokowej silnika, maksymalnej mocy netto silnika, maksymalnej mocy netto silnika elektrycznego i rodzaju paliwa oraz art. 80b ust. 1 pkt 14, 17 i 20 ustawy.
§  6.  Wojskowym komendantom uzupełnień udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a, b, d, e, pkt 3 lit. a, b, d, e, pkt 4 lit. a, b, d, e i pkt 8b ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 10 ustawy w zakresie terminu badania technicznego i wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu i roku produkcji, art. 80b ust. 1 pkt 14 ustawy w zakresie daty albo przedziału dat kradzieży i daty odnotowania odnalezienia pojazdu albo daty odwołania poszukiwań oraz art. 80b ust. 1 pkt 18 ustawy w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§  7.  Zakładom ubezpieczeń udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-8b, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21 i 22 ustawy.
§  8.  Stacjom kontroli pojazdów udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy z wyłączeniem danych osobowych oraz pkt 8b, 9-13, 15, 15a, 17, 18, 21 i 22 ustawy.
§  9.  Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8, 10, 13, 16, 17 i 18 ustawy.
§  10.  Organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5 i 8-8b ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji pojazdu, art. 80b ust. 1 pkt 14 ustawy oraz art. 80b ust. 1 pkt 17 ustawy w zakresie wyrejestrowania pojazdu.
§  11.  Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej albo dyrektorowi centrum usług społecznych, pracownikowi socjalnemu udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8 i 8b ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 14, 16 i 17 ustawy.
§  12.  Organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b i 20 ustawy.
§  13.  Organom administracji miar udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5 ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji pojazdu, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji, art. 80b ust. 1 pkt 16 ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 17 ustawy w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 18 ustawy w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§  14.  Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 13 i 18 ustawy.
§  15.  Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy.
§  16.  Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 9 i 9a ustawy oraz art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, modelu (nazwy handlowej), rodzaju, kategorii, roku produkcji, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, poziomu emisji zanieczyszczeń (normy EURO), rodzaju paliwa, rodzaju pierwszego paliwa alternatywnego, rodzaju drugiego paliwa alternatywnego, pojemności skokowej silnika, maksymalnej mocy netto silnika, liczby miejsc siedzących.
§  17.  Podmiotowi odpowiedzialnemu za prowadzenie katalogu, o którym mowa w art. 80bh ust. 8 ustawy, udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 6, 10, 13, 17 i 18 ustawy.
§  18.  Właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną oraz użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu), udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 i 20-22 ustawy, dotyczące ich pojazdów.
§  19.  Podmiotom, o których mowa w art. 80cd ust. 1 ustawy, mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 i 20-22 ustawy.
§  20.  Do ponownego wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 2-4 i pkt 8a ustawy - w zakresie identyfikatora jednostki podziału terytorialnego i nazwy miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz numeru identyfikacyjnego REGON, art. 80b ust. 1 pkt 6 ustawy z wyłączeniem cech identyfikujących dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, art. 80b ust. 1 pkt 8b ustawy z wyłączeniem numeru VIN oraz numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane oraz daty i godziny wprowadzenia danych, art. 80b ust. 1 pkt 10 ustawy w zakresie rodzaju badania technicznego, rodzaju dodatkowego badania technicznego oraz wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, art. 80b ust. 1 pkt 12-14 ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 17 ustawy w zakresie wyrejestrowania pojazdu, art. 80b ust. 1 pkt 21 ustawy w zakresie przyczyny wymiany drogomierza, wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu wraz z jednostką miary oraz wyniku odczytu wskazania drogomierza, art. 80b ust. 1 pkt 22 ustawy w zakresie wartości odczytu wskazania drogomierza w momencie kontroli wraz z jednostką miary.
§  21. 
1.  Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 5, § 7, § 11, § 12, § 18 i § 19 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. 1517).
2.  Podmiotom wskazanym w § 2 i § 3 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16a ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
3.  Podmiotom wskazanym w § 2-8, § 10-12, § 18 i § 19 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b ustawy, udostępnia się po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53).
§  22.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2020 r. 2
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1155), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2151

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.
Data aktu: 01/12/2020
Data ogłoszenia: 03/12/2020
Data wejścia w życie: 04/12/2020