Rodzaje dokumentacji dyspozytorni medycznej.

Dz.U.20.2149
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej
Na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 i 2112) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje dokumentacji dyspozytorni medycznej prowadzonej w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanym dalej "SWD PRM".
§  2. 
1.  Dokumentację dyspozytorni medycznej stanowią:
1) dokumentacja indywidualna w formie:
a) karty obsługi zgłoszenia - wypełnianej przez dyspozytora medycznego przyjmującego zgłoszenia alarmowe i powiadomienia o zdarzeniach, zwanego dalej "dyspozytorem przyjmującym", na podstawie danych pozyskanych w ramach obsługi zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
b) karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego - zawierającej dane z karty obsługi zgłoszenia, które decyzją dyspozytora przyjmującego, na podstawie zebranego wywiadu medycznego, zostało przyjęte i zakwalifikowane jako podejrzenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, oraz dane dotyczące obsługi zdarzenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przez dyspozytora medycznego dysponującego zespołami ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, zwanego dalej "dyspozytorem wysyłającym", przekazywanej do zespołu ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczego zespołu ratownictwa medycznego,
c) karty zlecenia wylotu lotniczego zespołu ratownictwa medycznego - zawierającej dane z karty obsługi zgłoszenia, które decyzją dyspozytora przyjmującego, na podstawie zebranego wywiadu medycznego, zostało przyjęte i zakwalifikowane jako podejrzenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, oraz dane dotyczące obsługi zdarzenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przez dyspozytora wysyłającego, przekazywanej do lotniczego zespołu ratownictwa medycznego;
2) dokumentacja zbiorcza w formie księgi dyspozytorni medycznej.
2.  Karta obsługi zgłoszenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, zawiera:
1) oznaczenie dyspozytorni medycznej;
2) numer zgłoszenia;
3) numer karty zlecenia wyjazdu, jeżeli dotyczy;
4) sposób wezwania określony na podstawie formy wpływu zgłoszenia do dyspozytorni medycznej;
5) adres lub informacje o lokalizacji miejsca zdarzenia, w tym współrzędne geograficzne, jeżeli są możliwe do pozyskania;
6) powód wezwania zespołu ratownictwa medycznego;
7) istotne informacje z wywiadu medycznego przeprowadzonego przez dyspozytora medycznego;
8) dane osoby, której zgłoszenie dotyczy, jeżeli jest możliwe ich ustalenie, obejmujące:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) wiek,
c) płeć;
9) dane osoby wzywającej obejmujące:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer telefonu do kontaktu z wzywającym,
c) stopień pokrewieństwa z osobą, której dotyczy wezwanie

- jeżeli są możliwe do ustalenia;

10) powód zamknięcia zgłoszenia uwzględniający:
a) odmowę przyjęcia zgłoszenia wraz ze wskazaniem powodu podjęcia takiej decyzji oraz informacjami o zaleceniach co do dalszego postępowania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
b) obsługę zgłoszenia jakie wpłynęło do dyspozytorni medycznej jako informacyjne,
c) połączenie fałszywe,
d) brak możliwości uzyskania niezbędnych informacji do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zgłoszenia;
11) informację o powiadomieniu innych służb, jeżeli dotyczy;
12) oznaczenie daty oraz godziny, minuty i sekundy w systemie 24-godzinnym poszczególnych etapów realizacji zgłoszenia i zdarzenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
13) rozpoznanie ustalone według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;
14) kod dyspozytora przyjmującego obsługującego zgłoszenie;
15) oznaczenie dyspozytorni medycznej, do której zdarzenie zostało przekazane do realizacji, jeżeli dotyczy.
3.  Karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i karta zlecenia wylotu lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, zawierają:
1) informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4-9, 11 i 12;
2) numer karty zlecenia wyjazdu;
3) oznaczenie zespołu ratownictwa medycznego zadysponowanego do zdarzenia oraz miejsca jego stacjonowania;
4) oznaczenie kodu pilności wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem lotniczego zespołu ratownictwa medycznego;
5) adnotację o decyzji podjętej przez dyspozytora wysyłającego o użyciu przez zespół ratownictwa medycznego sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej w trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia, z wyłączeniem lotniczego zespołu ratownictwa medycznego;
6) informację o składzie osobowym zespołu ratownictwa medycznego oraz funkcji poszczególnych członków tego zespołu;
7) adnotację o wyznaczeniu lub zmianie kierującego akcją medyczną, jeżeli dotyczy;
8) oznaczenia daty oraz godziny, minuty i sekundy w systemie 24˗ godzinnym poszczególnych etapów realizacji zgłoszenia i zdarzenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
9) identyfikator pojazdu będący numerem rejestracyjnym pojazdu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517);
10) informację o sposobie zakończenia realizacji zlecenia wyjazdu lub wylotu przez zespół ratownictwa medycznego;
11) adnotację o odmowie realizacji karty zlecenia wylotu wraz z określeniem powodu podjęcia takiej decyzji, jeżeli dotyczy;
12) powód odwołania zespołu ratownictwa medycznego, jeżeli dotyczy;
13) kod dyspozytora medycznego obsługującego zdarzenie, w tym dyspozytora przyjmującego, dyspozytora wysyłającego oraz dyspozytora medycznego dokonującego odwołania zespołu ratownictwa medycznego.
4.  Księga dyspozytorni medycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera zbiorcze informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, 8 i 10-15 oraz ust. 3 pkt 2-6, 8, 10-13.
5.  Jeżeli nie jest możliwe ustalenie danych pacjenta, w dokumentacji dokonuje się oznaczenia "NN".
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021