Udzielenie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dz.U.2020.2133
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 2
Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach następujących działań i poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:
1) 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw:
a) 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP,
b) 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,
c) 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,
d) 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej,
e) 2.3.5 Design dla przedsiębiorców,
f) 2.3.6 Granty na Eurogranty,
g) 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych;
2) 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji - 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB;
2a) 2.5 Programy akceleracyjne;
3) 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka:
a) (uchylona),
b) (uchylona),
c) 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji,
d) 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock;
4) 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - 3.2.1 Badania na rynek;
5) 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw:
a) (uchylona),
b) 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.
§  2. 
1.  Pomoc finansowa stanowi pomoc publiczną, zwaną dalej "pomocą", udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji nr 651/2014", lub pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013", z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Agencja może udzielać pomocy finansowej niestanowiącej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej "Traktatem", w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB oraz działania 2.5 Programy akceleracyjne;
3.  Pomoc finansowa udzielana w działaniach i poddziałaniach, o których mowa w § 1, może być udzielana w ramach jednego lub kilku przeznaczeń pomocy objętych rozporządzeniem, a w przypadku pomocy de minimis można korzystać tylko z wybranych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 42.
§  3.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) analizie due diligence - należy przez to rozumieć badanie przedinwestycyjne polegające na obiektywnej analizie stanu przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, zawierające ocenę ryzyka związanego z inwestycją, wraz ze szczegółowym harmonogramem procesu inwestycyjnego;
2) badaniach przemysłowych - należy przez to rozumieć badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
2a) biopaliwie - należy przez to rozumieć biopaliwo w rozumieniu art. 2 pkt 111 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
2b) biopaliwie produkowanym z roślin spożywczych - należy przez to rozumieć biopaliwo, o którym mowa w art. 2 pkt 113 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
2c) energii ze źródeł odnawialnych - należy przez to rozumieć energię w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
2d) infrastrukturze badawczej - należy przez to rozumieć infrastrukturę badawczą, o której mowa w art. 2 pkt 91 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
3) innowacjach organizacyjnych - należy przez to rozumieć innowacje organizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 96 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
4) innowacjach procesowych - należy przez to rozumieć innowacje w obrębie procesu w rozumieniu art. 2 pkt 97 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
5) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
6) inwestycji kapitałowej - należy przez to rozumieć inwestycję kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
7) inwestycji quasi-kapitałowej - należy przez to rozumieć inwestycję quasi-kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
8) inwestorze prywatnym - należy przez to rozumieć niezależnego inwestora prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
9) klastrze innowacyjnym - należy przez to rozumieć klaster innowacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 92 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
10) koordynatorze klastra - należy przez to rozumieć podmiot prawny zarządzający klastrem, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
11) MŚP - należy przez to rozumieć mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
12) MŚP nienotowane na giełdzie - należy przez to rozumieć nienotowane MŚP w rozumieniu art. 2 pkt 76 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
12a) organizatorze konkursu - należy przez to rozumieć organizatora konkursu w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;
13) pierwszej komercyjnej sprzedaży - należy przez to rozumieć pierwszą sprzedaż komercyjną w rozumieniu art. 2 pkt 75 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
14) podmiocie zarządzającym - należy przez to rozumieć wewnętrzny organ zarządzający pośrednika finansowego lub niezależnego zewnętrznego przedsiębiorcę, który zarządza pośrednikiem finansowym;
15) pośredniku finansowym - należy przez to rozumieć pośrednika finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
16) pożyczce - należy przez to rozumieć pożyczkę w rozumieniu art. 2 pkt 82 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
17) pracach rozwojowych - należy przez to rozumieć eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
18) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
19) przedsiębiorcy innowacyjnym - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo innowacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
19a) przygotowaniu projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie - należy przez to rozumieć poszukiwanie partnerów tego projektu lub przygotowanie, korektę lub prezentację wniosku przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
19b) recyklingu - należy przez to rozumieć proces w rozumieniu art. 2 pkt 128 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
20) studium wykonalności - należy przez to rozumieć studium wykonalności w rozumieniu art. 2 pkt 87 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
21) usługach doradczych w zakresie innowacji - należy przez to rozumieć usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
22) usługach wsparcia innowacji - należy przez to rozumieć usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
23) zamówieniach przedkomercyjnych - należy przez to rozumieć zamówienia publiczne na usługi badawcze i rozwojowe, w których zamawiający nie przejmuje wszystkich wyników i korzyści zamówienia na wyłączność do wykorzystania w ramach prowadzenia własnej działalności, ale dzieli je z wykonawcami na warunkach rynkowych.
§  4. 
1.  Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d i ust. 5 oraz w art. 13 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
2.  Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.
2a.  Pomoc finansowa nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
3.  Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:
1) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
4.  Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.
5.  Pomoc finansowa może być udzielona, pod warunkiem że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
6.  W przypadku udzielanej w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 4, pomoc może być udzielona spółkom kapitałowym w organizacji
§  5. 
1.  Pomoc wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o jej udzielenie przed rozpoczęciem prac nad projektem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  W przypadku:
1) pomocy dla MŚP na finansowanie ryzyka, o której mowa w rozdziale 3,
2) pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 4,
3) pomocy de minimis na pokrycie kosztów, o których mowa w § 42

- nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty lub uznaje się, że pomoc ta wywołuje taki efekt.

§  6.  Kosztami kwalifikowalnymi są koszty dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania, poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 42, do dnia wskazanego w umowie.
§  7. 
1.  Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą lub pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy dla danego przeznaczenia pomocy.
2.  Pomoc i pomoc de minimis, w przypadku których nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, można łączyć z każdą inną pomocą, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne.
3.  Pomoc i pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych kosztów kwalifikowalnych lub której nie można przypisać do takich kosztów, można łączyć z inną pomocą, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do najwyższego łącznego progu finansowania ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 lub zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję Europejską.
4.  Pomoc de minimis może być udzielana, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - kwoty 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.
5.  Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.
§  8.  Pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
§  9. 
1.  Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 4 zdanie trzecie rozporządzenia Komisji nr 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP - do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
2.  Pomoc de minimis jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.
3.  Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej jest udzielana do końca okresu kwalifikowalności, o którym mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanego dalej "rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013".
Rozdział  2

Regionalna pomoc inwestycyjna dla MŚP

§  10. 
1.  Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
2.  W przypadku przejęcia aktywów zakładu uwzględniane są wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą i zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
3.  (uchylony).
§  11. 
1.  Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej zalicza się koszty:
1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3) nabycia robót i materiałów budowlanych;
4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
6) rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
2.  Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, może wynosić do 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.
3.  (uchylony).
§  12. 
1.  Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1, określa się zgodnie z § 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
2.  Maksymalną wielkość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
§  13.  Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcy po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
Rozdział  3

Pomoc dla MŚP na finansowanie ryzyka

§  14.  Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy dla MŚP na finansowanie ryzyka uznaje się przedsiębiorców, którzy w momencie rozpoczęcia inwestycji początkowej w zakresie finansowania ryzyka są MŚP nienotowanymi na giełdzie i spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:
1) nie prowadzą działalności gospodarczej na żadnym rynku;
2) prowadzą działalność gospodarczą na dowolnym rynku krócej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży;
3) w biznesplanie wykazali potrzebę dokonania inwestycji początkowej, która przekracza 50% ich średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach i która jest niezbędna w celu wejścia na nowy rynek produktowy lub geograficzny.
§  15. 
1.  Środki na finansowanie ryzyka przekazywane są pośrednikom finansowym lub inwestorom prywatnym w formie:
1) kapitału własnego lub quasi-kapitału własnego, lub środków finansowych, przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie finansowania ryzyka bezpośrednio lub pośrednio kwalifikowalnym przedsiębiorcom;
2) pożyczek mających zapewnić inwestycje w zakresie finansowania ryzyka bezpośrednio lub pośrednio kwalifikowalnym przedsiębiorcom.
2.  Na poziomie kwalifikowalnych przedsiębiorców pomoc na finansowanie ryzyka może przybrać formę inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych, pożyczek lub kombinacji tych form.
3.  W przypadku inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, na cele zarządzania płynnością pośrednik finansowy może wykorzystać nie więcej niż 30% łącznej wartości wpłat na poczet kapitału i niewniesionego zadeklarowanego kapitału.
§  16. 
1.  Dokonując wyboru pośredników finansowych:
1) nie wprowadza się rozróżnienia ze względu na miejsce prowadzenia przez nich działalności gospodarczej lub rejestracji w odpowiednim rejestrze w którymkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej;
2) można wymagać spełnienia przez nich z góry określonych kryteriów obiektywnie uzasadnionych charakterem inwestycji.
2.  Pośrednik finansowy spełnia łącznie następujące warunki:
1) podejmuje decyzje finansowe motywowane zyskiem; warunek ten uznaje się za spełniony, w przypadku gdy:
a) przewiduje procedurę należytej staranności w celu zapewnienia racjonalnej ekonomicznie strategii inwestycyjnej w celu wdrożenia pomocy finansowania ryzyka, w tym polityki dywersyfikacji ryzyka mającej na celu osiągnięcie rentowności i efektywnej skali pod względem wielkości i zasięgu terytorialnego danego portfela inwestycji,
b) pomoc na finansowanie ryzyka udzielana kwalifikowalnym przedsiębiorcom opiera się na racjonalnym biznesplanie zawierającym szczegółowe informacje na temat produktu, sprzedaży, kształtowania się rentowności oraz zachowania trwałości finansowej,
c) dla każdej inwestycji kapitałowej i quasi-kapitałowej istnieje jasna i realistyczna strategia wyjścia, o którym mowa w art. 2 pkt 69 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
2) jest zarządzany na zasadach komercyjnych, co oznacza, że pośrednik finansowy oraz - w zależności od rodzaju pomocy na finansowanie ryzyka - podmiot zarządzający spełniają następujące warunki:
a) są zobowiązani z mocy prawa lub umowy do działania z należytą starannością charakteryzującą profesjonalnego zarządcę i w dobrej wierze oraz do zapewnienia braku konfliktu interesów; zastosowanie mają najlepsze praktyki i nadzór regulacyjny,
b) ich wynagrodzenie jest zgodne z praktykami rynkowymi; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli podmiot zarządzający lub pośrednik finansowy jest wybierany w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z doświadczeniem, wiedzą fachową oraz potencjałem operacyjnym i finansowym,
c) otrzymują wynagrodzenie powiązane z uzyskanymi wynikami lub przejmują część ryzyka związanego z inwestycją podwyższonego ryzyka przez współinwestowanie środków własnych, tak aby zapewnić, że interesy podmiotu zarządzającego są trwale powiązane z interesami inwestora publicznego,
d) określą strategię inwestycyjną, kryteria i proponowane ramy czasowe inwestycji,
e) inwestorzy mają prawo do bycia reprezentowanymi w organach zarządzających pośrednikiem finansowym, takich jak rada nadzorcza lub komitet doradczy.
§  17. 
1.  W przypadku ustanawiania mechanizmów podziału zysków i strat między inwestorem publicznym i inwestorem prywatnym preferuje się asymetryczny podział zysku.
2.  W przypadku asymetrycznego podziału strat między inwestorem publicznym a prywatnym pierwsza strata, która pokrywana jest przez inwestora publicznego, ograniczona jest do 25% łącznej wartości inwestycji.
3.  Zastosowanie asymetrycznego podziału zysków i strat, który umożliwia inwestorowi prywatnemu prowadzącemu działalność gospodarczą inwestycję na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, stanowi dla niego pomoc publiczną.
§  18. 
1.  W przypadku pomocy na finansowanie ryzyka polegającej na zapewnieniu inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych i pożyczek kwalifikowalnym przedsiębiorcom, pomoc taka musi służyć pozyskaniu dodatkowego finansowania od inwestorów prywatnych na poziomie pośredników finansowych lub kwalifikowalnych przedsiębiorców, tak aby osiągnąć łączną stopę udziału prywatnego na następujących minimalnych poziomach:
1) 10% pomocy na finansowanie ryzyka przyznanej kwalifikowalnym przedsiębiorcom przed dokonaniem przez nich pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku;
2) 40% pomocy na finansowanie ryzyka przyznanej kwalifikowalnym przedsiębiorcom, o których mowa w § 14 pkt 2;
3) 60% pomocy na finansowanie ryzyka przyznanej kwalifikowalnym przedsiębiorcom, o których mowa w § 14 pkt 3.
2.  Jeżeli pomoc na finansowanie ryzyka jest wdrażana poprzez pośrednika finansowego i skierowana do kwalifikowanych przedsiębiorców na różnych etapach rozwoju, o których mowa w ust. 1, oraz nie zakłada udziału prywatnego kapitału na poziomie kwalifikowalnych przedsiębiorców, pośrednik finansowy osiąga stopę udziału prywatnego stanowiącą co najmniej średnią ważoną opartą na wielkości poszczególnych inwestycji w portfelu bazowym i będącą wynikiem zastosowania wobec takich inwestycji minimalnych stóp udziału, o których mowa w ust. 1.
§  19.  Pomoc na finansowanie ryzyka, która udzielana jest kwalifikowalnym przedsiębiorcom w formie pożyczki lub inwestycji quasi-kapitałowej o takiej strukturze jak dług, musi spełniać następujące warunki:
1) w wyniku udzielenia pomocy pośrednik finansowy podejmuje inwestycje, które bez udziału pomocy nie zostałyby przeprowadzone albo zostałyby przeprowadzone w ograniczonym lub innym zakresie;
2) pośrednik finansowy jest w stanie wykazać, że posiada mechanizm zapewniający, że wszelkie korzyści są w jak największym stopniu przekazywane beneficjentom końcowym w formie wyższego finansowania, bardziej ryzykownych portfeli, niższych wymogów dotyczących zabezpieczenia lub niższych stóp procentowych;
3) nominalną kwotę pożyczki oraz inwestycji quasi-kapitałowej o takiej strukturze jak dług uwzględnia się przy obliczaniu maksymalnej kwoty pomocy na finansowanie ryzyka, o której mowa w § 20.
§  20.  Łączna kwota pomocy na finansowanie ryzyka nie przekracza 15 000 000 euro na kwalifikowalnego przedsiębiorcę w ramach dowolnej formy pomocy na finansowanie ryzyka.
Rozdział  4

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

§  21. 
1.  Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą uznaje się mikro- lub małych przedsiębiorców nienotowanych na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia ich rejestracji w odpowiednim rejestrze, którzy spełniają następujące warunki:
1) nie dokonali jeszcze podziału zysku;
2) nie przejęli działalności innego przedsiębiorcy;
3) nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.
2.  Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą uznaje się przedsiębiorców, którzy zostali utworzeni w wyniku połączenia przedsiębiorców kwalifikujących się do pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, w okresie do 5 lat od dnia rejestracji najdłużej prowadzącego działalność przedsiębiorcy uczestniczącego w połączeniu.
3.  W przypadku spółki kapitałowej w organizacji okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
§  22. 
1.  Pomoc dla przedsiębiorców kwalifikowalnych udzielana jest w następujących formach i kwotach:
1) pożyczek o stopach procentowych korzystniejszych niż rynkowe, udzielanych na okres:
a) 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej:
1 500 000 euro dla przedsiębiorców kwalifikowalnych mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
2 000 000 euro dla przedsiębiorców kwalifikowalnych mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
b) od 5 do 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej ustalonej przez pomnożenie kwot wskazanych w lit. a przez iloraz 10 lat i okresu, na jaki pożyczka została udzielona,
c) poniżej 5 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jak dla pożyczek udzielanych na okres 5 lat;
2) dotacji, w tym inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, zmniejszenia stóp procentowych, o wartości ekwiwalentu dotacji brutto do:
a) 600 000 euro dla przedsiębiorców kwalifikowalnych mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
b) 800 000 euro dla przedsiębiorców kwalifikowalnych mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
c) 400 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców.
2.  Przedsiębiorca kwalifikowalny może otrzymywać pomoc w ramach różnych form pomocy, o których mowa w ust. 1, jeżeli odsetek kwoty przyznanej w jednej formie, obliczony na podstawie maksymalnych kwot pomocy dozwolonych w ramach danej formy, jest uwzględniany do określenia pozostałego odsetka maksymalnej kwoty pomocy dozwolonej w ramach innych form wchodzących w skład takiej kombinacji.
3.  W przypadku kwalifikowalnych przedsiębiorców, którzy są przedsiębiorcami innowacyjnymi, określone w ust. 1 kwoty maksymalne mogą zostać podwojone.
Rozdział  5

Pomoc na koszty rozpoznania

§  23.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na koszty rozpoznania zalicza się koszty wstępnego rozpoznania i formalnej analizy due diligence podjętych przez podmiot zarządzający pośrednikiem finansowym lub przez inwestorów w celu identyfikacji przedsiębiorstw kwalifikowalnych na podstawie art. 21 i art. 22 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
§  24.  Intensywność pomocy na koszty rozpoznania nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.
Rozdział  6

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe oraz studia wykonalności

§  25. 
1.  Do kosztów kwalifikowalnych na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty:
1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
2) sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
4) operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;
5) ogólne, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu do wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1-4.
2.  W przypadku projektu obejmującego studium wykonalności do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty jego opracowania.
§  26. 
1.  Intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe nie może przekroczyć:
1) w przypadku badań przemysłowych - 50% kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku prac rozwojowych - 25% kosztów kwalifikowalnych.
2.  W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy ulega zwiększeniu, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, o:
1) 10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców;
2) 20 punktów procentowych - w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;
3) 15 punktów procentowych - jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
a) projekt obejmuje skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia Komisji nr 651/2014:
między przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest MŚP, lub projekt jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych lub
między przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,
b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
podczas konferencji technicznych lub naukowych lub
w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych, lub
za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lub
za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
3.  Intensywność pomocy na studium wykonalności nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.
4.  Intensywność pomocy na studium wykonalności zwiększa się o:
1) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców;
2) 20 punktów procentowych dla mikro- i małych przedsiębiorców.
Rozdział  7

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne

§  27.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne zalicza się koszty:
1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
2) sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji;
4) operacyjne, w tym koszty materiałów i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;
5) ogólne, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu do wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1-4.
§  28.  Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne dla przedsiębiorców innych niż MŚP może być udzielona, pod warunkiem że skutecznie współpracują one z MŚP w zakresie projektu objętego pomocą, a współpracujące MŚP ponoszą przynajmniej 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.
§  29.  Intensywność pomocy nie przekracza:
1) 15% kosztów kwalifikowalnych w przypadku przedsiębiorców innych niż MŚP;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku MŚP.
Rozdział  8

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

§  30.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty:
1) uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
2) usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji;
3) koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu przedsiębiorcy innego niż MŚP, który to personel zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną na nowo utworzonych u beneficjenta stanowiskach i nie zastępuje innego personelu.
§  31. 
1.  Intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.
2.  W przypadku usług, o których mowa w § 30 pkt 2, intensywność pomocy może być zwiększona do 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie.
Rozdział  9

Pomoc dla klastrów innowacyjnych

§  32. 
1.  Pomoc dla klastrów innowacyjnych jest udzielana koordynatorowi klastra.
2.  Pomoc ma charakter:
1) pomocy operacyjnej, której czas trwania nie przekracza dziesięciu lat od dnia udzielenia pomocy, lub
2) pomocy inwestycyjnej.
§  33.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy operacyjnej zalicza się koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją, i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio związane z realizacją projektu, dotyczące:
1) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;
2) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;
3) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej.
§  33a. 
1.  Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy inwestycyjnej są koszty przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub infrastruktury demonstracyjnej, umożliwiającej fizyczną prezentację całości lub części procesu produkcyjnego, niezbędnej do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi.
2.  Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1, zalicza się koszty w celu świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi:
1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;
2) nabycia robót i materiałów budowlanych;
3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z koordynatorem klastra na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa koordynatora klastra i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat lub 3 lata w przypadku koordynatora klastra będącego MŚP, od dnia zakończenia realizacji projektu;
4) rat spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
§  34.  Intensywność:
1) pomocy operacyjnej nie przekracza 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych w okresie, na który przyznawana jest pomoc;
2) pomocy inwestycyjnej nie przekracza:
a) w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego - 55% kosztów kwalifikowalnych,
b) w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw innych niż mazowieckie - 65% kosztów kwalifikowalnych.
§  35. 
1.  Dostęp do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra jest zapewniany na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Członkom klastra, którzy finansują co najmniej 10% kosztów inwestycji klastra. można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach, przy czym dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu członka klastra w koszty inwestycji, a warunki te należy podawać do wiadomości publicznej.
2.  Opłaty pobierane za korzystanie z zaplecza klastra i za udział w działaniach klastra odpowiadają cenom rynkowym lub odzwierciedlają ich koszty.
Rozdział  10

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP

§  36. 
1.  Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.
2.  Usługi, o których mowa w ust. 1, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
§  37.  Intensywność pomocy na usługi doradcze dla MŚP nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.
Rozdział  11

Pomoc na udział MŚP w targach

§  38.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na udział MŚP w targach zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.
§  39.  Intensywność pomocy na udział MŚP w targach nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.
Rozdział  12

Pomoc szkoleniowa

§  40. 
1.  Pomoc szkoleniowa nie może być udzielana na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.
2.  Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1) zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;
2) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, takie jak koszty podroży, zakwaterowania, materiałów bezpośrednio związanych ze szkoleniem, amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby danego szkolenia;
3) koszty osobowe uczestników szkolenia i koszty ogólne poniesione za czas, w którym uczestnicy szkolenia biorą udział w szkoleniu.
§  41. 
1.  Intensywność pomocy szkoleniowej nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.
2.  Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o:
1) 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy,
2) 10 punktów procentowych w przypadku pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, lub szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014

- przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział  12a 

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling i ponowne wykorzystywanie opadów

§  41a. 
1.  Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii wymienionych w art. 2 pkt 110 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
2.  W przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonej na produkcję biopaliw - pomoc jest udzielana na inwestycje służące produkcji biopaliw produkowanych w sposób zrównoważony, które nie są biopaliwami wyprodukowanymi z roślin spożywczych.
3.  W przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonej na przekształcenie istniejących zakładów produkujących biopaliwa z roślin spożywczych na zaawansowane zakłady wytwarzające biopaliwo - pomoc jest udzielana po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 41 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
4.  Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych nie może być udzielana w przypadkach wskazanych w art. 41 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
5.  Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana wyłącznie na nowe instalacje. Pomoc ta nie jest udzielana ani wypłacana po oddaniu instalacji do eksploatacji i jest niezależna od wydajności.
6.  Koszty kwalifikowalne określa się zgodnie z art. 41 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
7.  Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
8.  Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 7, zwiększa się o:
1) 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikro i małego przedsiębiorcy;
2) 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego;
3) 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw innych niż mazowieckie.
§  41b. 
1.  Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jest udzielana wyłącznie na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów wytwarzanych przez inne przedsiębiorstwa oraz wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzane materiały pochodzące z recyklingu lub ponownie użyte zostałyby w przeciwnym razie usunięte lub przetworzone w sposób mniej przyjazny dla środowiska.
2.  Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów nie może być udzielana na procesy odzysku odpadów inne niż recykling.
3.  Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy planowana inwestycja wykracza poza aktualny stan techniki w rozumieniu art. 2 pkt 129 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz nie wpływa jedynie na zwiększenie popytu na materiały przeznaczone do recyklingu, bez równoczesnego zwiększenia ich pozysku.
4.  Koszty kwalifikowalne określa się zgodnie z art. 47 ust. 7 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
5.  Intensywność pomocy na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów nie przekracza 35% kosztów kwalifikowalnych.
6.  Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 5, zwiększa się o:
1) 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroi małego przedsiębiorcy;
2) 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego;
3) 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw innych niż mazowieckie.
Rozdział  13

Pomoc de minimis

§  42.  Do kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis zalicza się koszty:
1) usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego;
2) usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w pkt 1;
3) materiałów, pod warunkiem że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1;
4) wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego;
5) uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
6) dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
7) usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
8) szkolenia;
9) usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej;
10) podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy:
a) uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych,
b) związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie

- w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

11) transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
12) rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
13) organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
14) reklamy w mediach targowych;
15) udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
16) organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
17) informacyjno-promocyjne projektu;
18) ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP;
19) opracowania studium wykonalności;
20) usługi doradczej związanej z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego;
21) usługi doradczej związanej z wdrożeniem innowacji procesowej, organizacyjnej lub marketingowej;
22) usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;
23) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;
24) organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;
25) tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu;
26) najmu lub dzierżawy infrastruktury niezbędnej do testowania nowej usługi, która będzie świadczona przez koordynatora klastra, w szczególności infrastruktury badawczej lub infrastruktury demonstracyjnej, umożliwiającej fizyczną prezentację całości lub części procesu produkcyjnego;
27) uzyskania przez koordynatora klastra certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem wydawanego przez międzynarodowy zespół ekspertów The European Secretariat for Cluster Analysis (European Cluster Excellence Initiative Certificate) albo jego wyższego poziomu;
28) uzyskania przez koordynatora klastra certyfikatu branżowego niezbędnego do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi;
29) nabycia albo wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;
30) nabycia robót i materiałów budowlanych;
31) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc de minimis,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem otrzymującym pomoc de minimis na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc de minimis, przez co najmniej 5 lat lub 3 lata w przypadku podmiotu będącego MŚP, od dnia zakończenia realizacji projektu;
32) rat spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
33) usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji;
34) usługi doradczej związanej z wdrożeniem planu, o którym mowa w pkt 33.
§  43. 
1.  Pomoc de minimis nie przekracza 100% wartości kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 42.
2.  Jeżeli w ramach danego działania lub poddziałania pomoc de minimis jest udzielana razem z pomocą, wówczas stosuje się intensywność odpowiednią dla pomocy stanowiącej główne przeznaczenie w projekcie.
3.  Jeżeli w ramach danego działania lub poddziałania pomoc de minimis jest udzielana razem z pomocą, a pomoc de minimis stanowi główne przeznaczenie w projekcie, wówczas dla kosztów objętych pomocą de minimis stosuje się intensywność określoną w ust. 1
Rozdział  14

Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej

§  44. 
1.  Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej może być udzielona:
1) przedsiębiorcom;
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
3) jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom lub stowarzyszeniom z ich udziałem;
4) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;
5) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378);
6) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086).
2.  Aby pomoc finansowa udzielona przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie stanowiła pomocy publicznej, należy zapewnić, że nie będzie udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub nie będzie mieć charakteru selektywnego.
3.  W przypadku zamówień przedkomercyjnych pomoc finansowa udzielona przedsiębiorcy nie stanowi pomocy, jeżeli cena zapłacona za usługi odzwierciedla wartość rynkową korzyści uzyskanych przez podmiot udzielający zamówienia oraz ryzyko poniesione przez uczestniczących usługodawców, w szczególności jeżeli spełniono łącznie następujące warunki:
1) procedura wyboru jest otwarta, przejrzysta i niedyskryminacyjna oraz opiera się na obiektywnych kryteriach wyboru i przyznania określonych przed wszczęciem procedury przetargowej;
2) planowane ustalenia umowne określające wszelkie prawa i obowiązki stron, w tym w odniesieniu do praw własności intelektualnej, są udostępniane wszystkim zainteresowanym oferentom przed wszczęciem procedury przetargowej;
3) zamówienie nie powoduje preferencyjnego traktowania żadnego uczestniczącego dostawcy w kontekście dostawy wyrobu końcowego lub usługi końcowej do komercyjnego rozpowszechniania podmiotowi udzielającemu zamówień publicznych oraz
4) spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) wszelkie wyniki, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, w szczególności przez publikacje, nauczanie lub przekazanie ich organom normalizacyjnym, w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom ich odtworzenie, a wszelkie prawa własności intelektualnej w pełni przynależą do podmiotu udzielającego zamówień publicznych lub
b) każdy usługodawca, do którego przynależą wyniki powodujące powstanie praw własności intelektualnej, jest zobowiązany do udzielenia podmiotowi udzielającemu zamówień publicznych nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu do tych wyników oraz do udzielenia dostępu stronom trzecim, w szczególności przez udzielenie licencji bez prawa wyłączności, na warunkach rynkowych.
§  45. 
1.  Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej może być udzielona na:
1) realizację zadań w zakresie wypracowania i testowania instrumentów wspierających przedsiębiorców;
2) opracowanie prototypów usług lub narzędzi docelowo przeznaczonych do powszechnego stosowania przez przedsiębiorców;
3) realizację projektów badawczo-rozwojowych w ramach zamówień przedkomercyjnych;
4) realizację programów akceleracyjnych;
5) podniesienie kompetencji podmiotów, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 3, w zakresie wdrażania innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą.
1a.  Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej może być udzielona w formie nagród, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, w zakresie:
1) popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie;
2) podejmowania i rozwijania inicjatyw pobudzających współpracę przedsiębiorców, podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i administracji publicznej;
3) promocji polskich przedsiębiorców za granicą.
2.  Zamówienie przedkomercyjne zawiera się na czas ograniczony. Zamówienie to może obejmować opracowanie prototypów lub ograniczonej ilości nowych produktów lub usług w formie serii testowej.
3.  Przedmiotem zamówienia przedkomercyjnego nie może być równocześnie nabycie produktów lub usług do komercyjnego rozpowszechniania.
Rozdział  14a 

Pomoc finansowa na przeprowadzenie programów akceleracyjnych

§  45a. 
1.  Pomoc finansowa na przeprowadzenie programów akceleracyjnych jest udzielana podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który zobowiąże się do realizacji programu akceleracyjnego.
2.  Do kosztów kwalifikowalnych na przeprowadzenie programów akceleracyjnych zalicza się koszty:
1) pomocy finansowej udzielonej grantobiorcy zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 4, w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818);
2) realizacji programu akceleracyjnego.
3.  Pomoc finansowa na przeprowadzenie programów akceleracyjnych nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych.
Rozdział  15

Tryb udzielania pomocy finansowej

§  46.  Pomoc finansowa jest udzielana przez Agencję w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, z zastrzeżeniem § 47-47b i § 49.
§  47. 
1.  W ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB, Agencja udziela pomocy finansowej grantobiorcy w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
2.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej udzielanej grantobiorcy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zalicza się pomoc finansową udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozdziałach 2-14;
§  47a. 
1.  W ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB, Agencja udziela pomocy finansowej podmiotom wymienionym w ust. 2, w formie finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców, wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.
2.  Odbiorcami usług, o których mowa w ust. 1, mogą być:
1) przedsiębiorcy;
2) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
3) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia z ich udziałem;
4) podmioty działające na rzecz innowacyjności;
5) partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
6) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3.  Agencja udziela pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie udzielania tej pomocy, w szczególności zamieszcza ogłoszenie o możliwości korzystania z pomocy na stronie internetowej Agencji.
§  47b.  W ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB Agencja udziela nagród, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie przyznawania nagród, w szczególności zamieszcza ogłoszenie o możliwości udziału w konkursie na stronie internetowej Agencji.
§  48. 
1.  Agencja, ogłaszając konkurs albo otwarty nabór, określa rodzaje i poziom kosztów kwalifikowalnych oraz intensywność pomocy w ramach katalogów kosztów kwalifikowalnych i maksymalnej intensywności pomocy określonych w niniejszym rozporządzeniu.
2.  Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:
1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości określonej zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
2) opis projektu, w tym dzień jego rozpoczęcia i zakończenia;
3) lokalizację projektu;
4) koszty kwalifikowalne projektu;
5) kwotę pomocy finansowej potrzebną do realizacji projektu oraz jej formę;
6) inne informacje, wskazane przez Agencję, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
§  49. 
1.  Pośredników finansowych oraz inwestorów prywatnych lub podmioty zarządzające wybiera się w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego oraz mającego na celu ustanowienie odpowiednich mechanizmów podziału zysków i ryzyka, a także z uwzględnieniem warunków określonych w rozdziale 3.
2.  Pomoc dla MŚP na finansowanie ryzyka jest udzielana przez co najmniej jednego pośrednika finansowego.
Rozdział  16

Przepis końcowy

§  50.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
2 Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)885, przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2133 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielenie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Data aktu: 10/07/2015
Data ogłoszenia: 02/12/2020
Data wejścia w życie: 07/08/2015