Zmiana rozporządzenia w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby.

Dz.U.2020.1902
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 14 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby
Na podstawie art. 244 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby (Dz. U. poz. 387) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o okresowym bilecie imiennym, rozumie się przez to bilet imienny uprawniający funkcjonariusza do korzystania z publicznego transportu zbiorowego w okresie nie krótszym niż 28 dni i nie dłuższym niż 31 dni.";

2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wypłaty równoważnika dokonuje się na wniosek funkcjonariusza złożony, w postaci papierowej albo elektronicznej, do kierownika jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełni służbę, za okres:

1) miesiąca - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który funkcjonariusz ubiega się o wypłatę równoważnika;

2) ważności okresowego biletu imiennego - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu ważności tego biletu.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów dojazdu;

2) potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego wykaz dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o wypłatę równoważnika, w przypadku gdy dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu są bilety jednorazowe, albo oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.";

3) w § 5:
a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "miesięczne bilety imienne" zastępuje się wyrazami "okresowe bilety imienne",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku zakupu okresowego biletu imiennego w postaci elektronicznej dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów dojazdu jest wydruk takiego biletu albo paragon fiskalny potwierdzający jego zakup.";

4) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby środkami komunikacji publicznej równoważnik wypłaca się w wysokości:

1) ceny okresowego biletu imiennego;

2) ustalonej w oparciu o cenę biletu jednorazowego, przy czym w tym przypadku wypłaty równoważnika dokonuje się w wysokości nie wyższej niż cena okresowego biletu imiennego, o ile istnieje możliwość zakupu takiego biletu.";

5) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1.";

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Do wniosków o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do spraw o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

..........................................................

(imię i nazwisko)

.......................................................... Wniosek do

(stopień służbowy i stanowisko)

.......................................................... ...............................................

(miejsce pełnienia służby)

.......................................................... ...............................................

..........................................................

(miejscowość zamieszkania – adres)

WNIOSEK

O WYPŁATĘ RÓWNOWAŻNIKA Z TYTUŁU DOJAZDU DO MIEJSCA PEŁNIENIA

SŁUŻBY

Wnoszę o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby za

miesiąc/okres*) ...........................................................................................................................................

z miejscowości ...........................................................................................................................................

(miejscowość zamieszkania)

do miejscowości .....................................................................................................................**)

(miejscowość pełnienia służby)

Oświadczam, że:

1. Dojeżdżam do miejscowości pełnienia służby autobusem/koleją/innym środkiem

komunikacji publicznej/prywatnym pojazdem mechaniczny*).

2. Nie posiadam lokalu mieszkalnego i nie zamieszkuję (dotyczy to również mojego

małżonka) w miejscowości, w której pełnię służbę, ani w miejscowości pobliskiej.

Najkrótsza odległość drogą publiczną od granic administracyjnych miejscowości zamieszkania

do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby wynosi .............. km**).

3. Nie otrzymuję równoważnika pieniężnego z tytułu przeniesienia do innej miejscowości na

podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.).

4. Czas dojazdu publicznymi środkami transportu zbiorowego, przewidziany w rozkładzie

jazdy od stacji (przystanku) zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania do stacji

(przystanku) zlokalizowanej najbliżej miejsca pełnienia służby, łącznie z przesiadkami,

wynosi ...............**) w obie strony.

5. Najniższa cena biletu jednorazowego na przejazd środkami komunikacji publicznej

z miejscowości ....................................... do miejscowości ...............................

wynosi .................. zł oraz z miejscowości ....................................... do miejscowości

................................................ wynosi ............... zł***).

6. Najniższa cena biletu jednorazowego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego

w regionie, na trasie o długości odpowiadającej najkrótszej odległości drogą publiczną między

miejscowością ............................................... a miejscowością ............................................ wynosi

...................... zł oraz między miejscowością ........................................ a miejscowością

.................................................. wynosi ..................... zł***).

7. Na trasie między miejscowością ................................................................. a miejscowością

............................... obowiązuje/nie obowiązuje**) okresowy bilet imienny, którego cena

wynosi ............................ zł.****)

8. Informacje dodatkowe:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

9. Przedkładam następujące dokumenty:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................

(data i podpis funkcjonariusza)

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Właściwe wypełnić.

***) Należy wypełnić w przypadku funkcjonariuszy dojeżdżających do miejsca pełnienia służby prywatnym

pojazdem mechanicznym.

****) Należy wypełnić w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów dojazdu są bilety

jednorazowe.

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020