Zmiana ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

Dz.U.2020.1899
USTAWA
z dnia 17 września 2020 r.
o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
Art.  1. 

W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) obsłudze zgłoszeń alarmowych - należy przez to rozumieć zespół czynności mających na celu odbiór zgłoszenia alarmowego, zakwalifikowanie tego zgłoszenia, przekazanie go drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego do właściwego merytorycznie ze względu na rodzaj zgłoszenia podmiotu ratowniczego, a w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba - przekierowanie połączenia telefonicznego do podmiotu ratowniczego lub podmiotu pomocniczego, a także monitorowanie statusu tego zgłoszenia w systemie teleinformatycznym;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych - należy przez to rozumieć sieć teleinformatyczną łączącą centra powiadamiania ratunkowego, Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, jednostki organizacyjne Policji, Państwowej Straży Pożarnej i urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, dyspozytornie medyczne oraz dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, służącą do wymiany danych dotyczących zgłoszenia alarmowego przez interfejs komunikacyjny systemów teleinformatycznych i umożliwiającą dostęp do danych przestrzennych, informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie na numer alarmowy, oraz danych dotyczących abonenta;",

c) dodaje się pkt 6-8 w brzmieniu:

"6) podmiocie ratowniczym - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Policji i Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytornię medyczną oraz podmiot, do którego zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, którego numer telefoniczny jest obsługiwany w ramach systemu powiadamiania ratunkowego;

7) podmiocie pomocniczym - należy przez to rozumieć podmiot, do którego zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, którego numer telefoniczny nie jest obsługiwany w ramach systemu powiadamiania ratunkowego;

8) aplikacji mobilnej - należy przez to rozumieć aplikację będącą częścią systemu teleinformatycznego umożliwiającą wysyłanie zgłoszeń alarmowych za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (sms) do centrum powiadamiania ratunkowego.";

2) w art. 3:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. System współpracuje z podmiotami ratowniczymi w celu podjęcia działań ratowniczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem alarmowym z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych lub innej sieci teleinformatycznej.",

b) uchyla się ust. 6,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Podmioty ratownicze i podmioty pomocnicze dysponują własne zasoby ratownicze.";

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej:

1) planuje i organizuje system na terenie kraju oraz nadzoruje i koordynuje jego funkcjonowanie za pośrednictwem Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, zwanego dalej "KCMSPR";

2) określa limit operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów oraz koordynatorów-trenerów w poszczególnych centrach;

3) powołuje komisję odwoławczą, o której mowa w art. 16a ust. 9;

4) zapewnia upowszechnianie wiedzy o numerach alarmowych;

5) publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw administracji publicznej statystyki dotyczące funkcjonowania systemu.

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może powierzyć zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wojewodzie.";

4) w art. 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po uzgodnieniu podmioty, o których mowa w ust. 1, składają wnioski do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o włączenie swoich numerów telefonicznych do systemu.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku rezygnacji z obsługi swoich numerów telefonicznych w ramach systemu podmioty, o których mowa w ust. 1, składają wnioski do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o wyłączenie tych numerów z systemu, wskazując termin tego wyłączenia.";

5) w art. 6:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wojewoda, mając na uwadze zapewnienie sprawności systemu, może podjąć decyzję o utworzeniu oddziałów centrum, uwzględniając następujące kryteria:

1) liczbę zgłoszeń alarmowych uzyskaną na podstawie analiz związanych z funkcjonowaniem systemu na obszarze województwa;

2) specyfikę regionu, w szczególności ukształtowanie terenu oraz ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych lub awarii technicznych;

3) uwarunkowania lokalowe i techniczne funkcjonowania systemu na obszarze województwa.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wojewoda informuje ministra właściwego do spraw administracji publicznej o utworzeniu oddziału centrum.";

6) w art. 8 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie:

"d) przekazanie, gdy zachodzi taka potrzeba, zgromadzonych danych drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a w uzasadnionych przypadkach - wraz z przekierowaniem połączenia telefonicznego zgodnie z kwalifikacją zgłoszenia do podmiotów ratowniczych,

e) wymiana danych o zgłoszeniach alarmowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, zgodnie z zakresem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 oraz art. 13 ust. 3, z podmiotami ratowniczymi lub podmiotami pomocniczymi;",

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy ", o którym mowa w art. 10, ",
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych i nagrań rozmów telefonicznych, z podmiotami ratowniczymi, na potrzeby analiz.";

7) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. Obsługę zgłoszeń alarmowych wykonują operatorzy numerów alarmowych, starsi operatorzy numerów alarmowych, koordynatorzy oraz koordynatorzy-trenerzy.

2. Operator numerów alarmowych, starszy operator numerów alarmowych, koordynator oraz koordynator-trener podczas pełnienia obowiązków służbowych korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517) dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Pierwsza umowa o pracę zawierana z osobą zatrudnianą na stanowisku operatora numerów alarmowych jest zawierana na okres próbny 6 miesięcy.";

8) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) organizację centrum oraz oddziałów centrum, o których mowa w art. 6 ust. 3,

2) sposób funkcjonowania centrum i sposób realizacji jego zadań przez operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów oraz koordynatorów-trenerów,

3) procedury obsługi zgłoszeń alarmowych oraz sposób ich opracowywania i aktualizacji,

4) procedury obsługi zgłoszeń alarmowych w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2, oraz sposób ich opracowywania i aktualizacji,

5) maksymalną liczbę operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów i koordynatorów-trenerów oraz sposób jej podziału na poszczególne centra

- uwzględniając konieczność ujednolicenia struktury organizacyjnej i realizacji zadań przez centrum oraz jego oddziały, zapewnienia właściwego funkcjonowania centrum i jego oddziałów i sprawnej obsługi zgłoszeń alarmowych oraz unifikacji procedur ich obsługi.";

9) art. 12 i art. 13 otrzymują brzmienie:

"Art. 12. Podmioty ratownicze zapewniają warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające przyjęcie zgłoszeń alarmowych kierowanych z centrum za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu podjęcia działań ratowniczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem alarmowym.

Art. 13. 1. System teleinformatyczny łączy się i wymienia dane z systemami teleinformatycznymi podmiotów ratowniczych przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych.

2. Połączenie i wymiana danych między systemami, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez interfejs komunikacyjny, który zapewnia wzajemne przekazywanie:

1) zgromadzonych danych dotyczących treści zgłoszenia alarmowego, w tym danych osoby zgłaszającej i innych osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz nagrań rozmów telefonicznych;

2) połączeń telefonicznych związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych;

3) informacji o statusach zgłoszeń alarmowych, w tym potwierdzenia:

a) przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez systemy teleinformatyczne podmiotów ratowniczych,

b) przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez dyspozytora,

c) zadysponowania zasobów ratowniczych,

d) zakończenia działań ratowniczych.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania funkcjonalne dla systemu teleinformatycznego,

2) wymagania funkcjonalne dla interfejsu komunikacyjnego,

3) zakres informacji przekazywanych za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego

- mając na uwadze potrzebę sprawnego przekazania zgłoszenia alarmowego między systemem teleinformatycznym a podmiotami ratowniczymi.";

10) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Operatorem numerów alarmowych może być osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

2) posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym;

3) ukończyła szkolenie podstawowe dla operatorów numerów alarmowych i zdała egzamin;

4) posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych;

5) korzysta z pełni praw publicznych;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Starszym operatorem numerów alarmowych może być osoba, która:

1) spełnia warunki określone w ust. 1;

2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze zgłoszeń alarmowych na stanowisku operatora numerów alarmowych;

3) odbyła 4 obowiązkowe szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego w okresie ostatnich 2 lat;

4) uzyskała wynik co najmniej 80% z każdej z 2 rocznych ocen pracy sporządzonych przez kierownika centrum lub jego zastępcę;

5) uzyskała pozytywną opinię kierownika centrum lub jego zastępcy.

3. Koordynatorem może być osoba, która:

1) spełnia warunki określone w ust. 1 i w ust. 2 pkt 3 i 4;

2) posiada co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze zgłoszeń alarmowych na stanowisku starszego operatora numerów alarmowych;

3) uzyskała pozytywną ocenę kompetencji sporządzoną przez kierownika centrum i psychologa lub zastępcę kierownika centrum i psychologa.

4. Koordynatorem-trenerem może być osoba, która:

1) spełnia warunki określone w ust. 1, w ust. 2 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 2 i 3;

2) uzyskała wynik co najmniej 90% z każdej z 2 rocznych ocen pracy sporządzonych przez kierownika centrum lub jego zastępcę.";

11) po art. 16 dodaje się art. 16a-16c w brzmieniu:

"Art. 16a. 1. Osoba zatrudniona na stanowisku operatora numerów alarmowych przed rozpoczęciem realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych odbywa szkolenie podstawowe zakończone egzaminem.

2. Egzamin składa się z:

1) elektronicznego testu z części teoretycznej szkolenia podstawowego;

2) praktycznej symulacji obsługi zgłoszeń.

3. Warunkiem przystąpienia do praktycznej symulacji obsługi zgłoszeń jest uzyskanie pozytywnego wyniku z elektronicznego testu z części teoretycznej.

4. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w składzie czteroosobowym, złożonym z przedstawiciela KCMSPR, kierownika centrum lub jego zastępcy, koordynatora-trenera oraz psychologa.

5. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest kierownik centrum lub jego zastępca.

6. Członkowie komisji egzaminacyjnej nie mogą uczestniczyć w egzaminie swoich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych i powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Kierownik centrum lub jego zastępca, koordynator-trener lub psycholog delegowani do prac w komisji egzaminacyjnej nie mogą uczestniczyć w egzaminie osoby zatrudnionej w centrum, w którym są oni zatrudnieni.

8. Członek komisji egzaminacyjnej przeprowadzający egzamin jest obowiązany w szczególności do:

1) bezstronnego i obiektywnego przeprowadzenia egzaminu, w szczególności przez rzetelną ocenę wiedzy i umiejętności osoby, o której mowa w ust. 1;

2) rzetelnego prowadzenia dokumentacji egzaminacyjnej;

3) poinformowania osoby, o której mowa w ust. 1, o wyniku egzaminu.

9. Osoba, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia poinformowania jej o negatywnym wyniku egzaminu może wnieść odwołanie od jego wyniku do komisji odwoławczej.

10. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

11. Komisja odwoławcza sprawdza prawidłowość przeprowadzenia egzaminu.

12. Po sprawdzeniu prawidłowości przeprowadzenia egzaminu komisja odwoławcza rozstrzyga ostateczny wynik egzaminu. Od rozstrzygnięcia komisji odwoławczej nie przysługuje odwołanie.

13. Do komisji odwoławczej i jej członków przepisy ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.

14. W skład komisji odwoławczej nie mogą wchodzić osoby, które wchodziły w skład komisji egzaminacyjnej, która egzaminowała daną osobę.

15. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu potwierdza certyfikat operatora numerów alarmowych wydany przez KCMSPR.

16. W przypadku gdy osoba przystępująca do egzaminu nie uzyskała wyniku pozytywnego z całości albo z części egzaminu albo nie przystąpiła do niego w całości albo do jego części z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub wskutek działania siły wyższej, może bez powtórnego odbycia szkolenia przystąpić ponownie do egzaminu albo jego części tylko raz, w najbliższym wyznaczonym terminie. Ponowny egzamin nie może być przeprowadzony wcześniej niż w 14. dniu od dnia pierwszego egzaminu.

17. W przypadku niewykonywania zadań obsługi zgłoszeń alarmowych na stanowisku operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora lub koordynatora-trenera przez 2 lata ponowne podjęcie tych zadań jest poprzedzone szkoleniem podstawowym dla operatorów numerów alarmowych oraz zdaniem egzaminu.

Art. 16b. 1. Operator numerów alarmowych, starszy operator numerów alarmowych, koordynator, koordynator-trener, zastępca kierownika centrum i kierownik centrum są obowiązani do stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.

2. Operator numerów alarmowych, starszy operator numerów alarmowych, koordynator i koordynator-trener odbywają 4 obowiązkowe szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego w okresie 2 lat. Ukończenie każdego z nich potwierdza zaświadczenie.

3. Szkolenie dla operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów oraz koordynatorów-trenerów prowadzą wykładowcy lub instruktorzy.

4. Wykładowcą lub instruktorem może być:

1) osoba, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych, albo

2) lekarz systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882), pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 tej ustawy albo ratownik medyczny w rozumieniu art. 10 ust. 1 tej ustawy, którzy posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu tej ustawy, albo

3) psycholog, który posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi świadczonymi w innych instytucjach, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych podmiotach, które zatrudniają psychologów w celu świadczenia zadań z zakresu interwencji kryzysowej.

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) organizację i sposób przeprowadzania szkolenia podstawowego dla operatorów numerów alarmowych,

2) organizację i sposób przeprowadzania szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,

3) ramowe programy szkolenia podstawowego dla operatorów numerów alarmowych i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,

4) rodzaje zajęć dydaktycznych,

5) wymagania dotyczące bazy dydaktycznej,

6) szczegółową formę i szczegółowy tryb przeprowadzania oraz sposób dokumentowania egzaminu, o którym mowa w art. 16a ust. 2,

7) wzór certyfikatu operatora numerów alarmowych,

8) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego

- uwzględniając konieczność zapewnienia jednakowego poziomu wiedzy i umiejętności zdobytych przez pracowników centrum podczas szkolenia oraz czytelności wzorów certyfikatu i zaświadczenia.

Art. 16c. 1. Nadzór nad prawidłową realizacją pracy operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów oraz koordynatorów-trenerów sprawuje kierownik centrum lub jego zastępca.

2. Kierownikiem centrum może być osoba, która:

1) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie powiadamiania ratunkowego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej lub ratownictwa medycznego;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) odbyła szkolenie wstępne dla kierowników centrum w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia.

3. Zastępcą kierownika centrum może być osoba, która spełnia warunki określone w ust. 2 pkt 2-4 oraz posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie powiadamiania ratunkowego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej lub ratownictwa medycznego.

4. Psychologiem centrum może być osoba, która spełnia warunki określone w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi świadczonymi w innych instytucjach, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych podmiotach, które zatrudniają psychologów w celu świadczenia zadań z zakresu interwencji kryzysowej.

5. Operator numerów alarmowych, starszy operator numerów alarmowych, koordynator oraz koordynator-trener podlegają rocznej ocenie pracy dokonywanej przez kierownika centrum lub jego zastępcę w karcie oceny pracy.

6. Koordynator i koordynator-trener podlegają rocznej ocenie kompetencji dokonywanej przez kierownika centrum i psychologa lub zastępcę kierownika centrum i psychologa w karcie oceny kompetencji.

7. Operator numerów alarmowych, starszy operator numerów alarmowych, koordynator i koordynator-trener sporządzają roczną kartę samooceny.

8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzory tych kart, mając na względzie ujednolicenie sposobu oceny i samooceny pracowników centrum i jego oddziałów oraz zapewnienie prawidłowej obsługi zgłoszeń alarmowych.";

12) uchyla się art. 17 i art. 18;
13) dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. Do zadań KCMSPR należą:

1) utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego;

2) zachowanie ciągłości funkcjonowania systemu teleinformatycznego;

3) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń podstawowych dla operatorów numerów alarmowych;

4) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów oraz koordynatorów-trenerów;

5) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla kierowników centrum;

6) opracowywanie szczegółowego programu szkoleń:

a) podstawowych dla operatorów numerów alarmowych,

b) w ramach doskonalenia zawodowego dla operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów oraz koordynatorów-trenerów;

7) prowadzenie platformy szkoleniowej (e-learning) dla pracowników centrum;

8) nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, w szczególności przez sporządzanie kwartalnej karty oceny pracy centrum;

9) współpraca międzynarodowa w zakresie funkcjonowania systemu;

10) działania związane z upowszechnianiem wiedzy o numerach alarmowych;

11) wykonywanie innych czynności mających na celu zapewnienie jednolitych standardów obsługi zgłoszeń alarmowych.";

14) w art. 19:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie KCMSPR.",

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podłączenie do sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytorni medycznej, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego oraz podmiotów udostępniających informacje, dane lub usługi, o których mowa w art. 14;",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z budżetu państwa, z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie, są finansowane budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie centrów, w tym obsługa zgłoszeń alarmowych, a w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 - upowszechnianie wiedzy o numerach alarmowych.";

15) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Art. 20a. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej udostępnia aplikację mobilną.

2. Warunkiem korzystania z aplikacji mobilnej jest rejestracja użytkownika, który dokonał jej pobrania.

3. Dane wprowadzone do aplikacji mobilnej, w tym dane osobowe użytkownika rejestrującego się w aplikacji mobilnej, są przetwarzane w systemie teleinformatycznym.";

16) uchyla się art. 28a;
17) art. 28b otrzymuje brzmienie:

"Art. 28b. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), zadanie szkolenia operatorów numerów alarmowych i ich egzaminowania, o którym mowa w art. 16a, jest realizowane przez organ prowadzący centrum, w którym są oni zatrudnieni, z wykorzystaniem zasobów kadrowych i sprzętowych tego centrum.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16b ust. 5 oraz przepis art. 18a pkt 6 stosuje się odpowiednio. Nie stosuje się przepisów art. 16a ust. 4, 7 i 9-15.

3. Certyfikat operatora numerów alarmowych uzyskany w przypadku, o którym mowa w ust. 1, traci ważność po upływie 90 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

4. KCMSPR udostępni niezwłocznie centrom szczegółowy program szkolenia operatorów numerów alarmowych opracowany na podstawie art. 18a pkt 6 oraz materiały szkoleniowe.";

18) w art. 32:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do czasu osiągnięcia przez interfejs komunikacyjny funkcjonalności, o których mowa w art. 13 ust. 2, umożliwiających łączenie i wymianę danych między systemem teleinformatycznym i Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przekazywanie zgłoszeń alarmowych z centrum do dyspozytorni medycznej następuje w drodze połączeń telefonicznych.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przekazywanie zgłoszeń z centrum do dyspozytorni medycznej drogą elektroniczną za pomocą interfejsu komunikacyjnego następuje po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4.";

19) w art. 35:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach, których dysponentami są minister właściwy do spraw administracji publicznej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz wojewodowie w zakresie systemu, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 1 053 814 533 zł, z tego:",

pkt 7-10 otrzymują brzmienie:

"7) w 2020 r. - 155 425 000 zł;

8) w 2021 r.- 159 360 000 zł;

9) w 2022 r. - 163 392 000 zł;

10) w 2023 r. - 167 480 000 zł.",

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach, których dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie dotyczącym współpracy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytorni medycznych i ministra właściwego do spraw zdrowia z systemem oraz wojewodów w zakresie dotyczącym współpracy Państwowej Straży Pożarnej z systemem, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 342 173 239 zł, z tego:".

Art.  2. 

W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej tworzy się Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

Art.  3. 
1.  W terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy osoba zatrudniona w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jako operator numerów alarmowych może zostać zatrudniona na stanowisku:
1) starszego operatora numerów alarmowych, jeżeli:
a) obsługiwała zgłoszenia alarmowe przez okres nie krótszy niż 2 lata przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
b) uzyskała pozytywną opinię kierownika centrum powiadamiania ratunkowego lub jego zastępcy,
c) na podstawie karty oceny pracy uzyskała wynik co najmniej 80%;
2) koordynatora, jeżeli obsługiwała zgłoszenia alarmowe przez okres nie krótszy niż 3 lata przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz spełnia warunki określone w pkt 1 lit. b i c;
3) koordynatora-trenera, jeżeli spełnia warunek określony w pkt 1 lit. b oraz:
a) obsługiwała zgłoszenia alarmowe przez okres nie krótszy niż 3 lata przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
b) na podstawie karty oceny pracy uzyskała wynik co najmniej 90%,
c) uczestniczyła w charakterze wykładowcy lub instruktora w co najmniej 2 szkoleniach.
2.  Karta oceny pracy obejmuje okres ostatnich 6 miesięcy pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art.  4. 
1.  Osoby zatrudnione na stanowisku operatora numerów alarmowych, kierownika centrum powiadamiania ratunkowego, jego zastępcy i psychologa przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za spełniające wymogi określone odpowiednio w art. 16 ust. 1 i art. 16c ust. 2-4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, uzupełnią wymagania określone w art. 16 ust. 1 i art. 16c ust. 2-4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art.  5. 

Certyfikaty operatora numerów alarmowych ważne w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za ważne bezterminowo, z zastrzeżeniem art. 28b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.

Art.  6. 
1.  Do czasu zapewnienia kierowania połączeń do numerów alarmowych 998 i 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.," dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych kieruje te połączenia do właściwych terytorialnie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytorni medycznych.
2.  Do czasu zapewnienia kierowania połączeń do numerów alarmowych 998 i 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., właściwe terytorialnie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytornie medyczne odbierają zgłoszenia alarmowe kierowane do tych numerów.
Art.  7. 

Szkolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, powierzone do prowadzenia wojewodzie lub innemu podmiotowi, są realizowane na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  8. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 9 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2) art. 13 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  9. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 11 w zakresie art. 16a, art. 16b i art. 16c ust. 5-8,
2) art. 1 pkt 13 w zakresie art. 18a pkt 3-8,
3) art. 1 pkt 17 w zakresie art. 28b ust. 2

- ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020