Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W przypadku wprowadzenia obszaru czerwonego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), zwanej dalej "ustawą", w miejscu prowadzenia kształcenia przez uczelnię nadzorowaną przez Ministra Sprawiedliwości, zwaną dalej "uczelnią", zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uczelnia może prowadzić w siedzibie oraz poza siedzibą z wykorzystaniem infrastruktury Służby Więziennej zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. 
Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje Rektor-Komendant i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia oraz osób biorących w nich udział.
§  2. 
1. 
Student lub słuchacz stale przebywający na obszarze czerwonym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy realizuje zajęcia na studiach, studiach podyplomowych lub w ramach innych form kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. 
Rektor-Komendant może podjąć decyzję o realizacji kształcenia w sposób, o którym mowa w ust. 1, także wobec innych grup studentów lub słuchaczy.
§  3. 
1. 
W przypadku wprowadzenia obszaru żółtego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy w miejscu prowadzenia kształcenia przez uczelnię zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w siedzibie i poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem infrastruktury Służby Więziennej.
2. 
Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje Rektor-Komendant i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia oraz osób biorących w nich udział.
§  4. 
Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.
§  5. 
W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zgodnie z § 1 ust. 1 albo § 3 ust. 1 organy kolegialne samorządu studenckiego, komisje stypendialne oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutu uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.
§  6. 
W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zgodnie z § 1 ust. 1 albo § 3 ust. 1 decyzje Rektora-Komendanta o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) są podejmowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1884

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 23/10/2020
Data ogłoszenia: 27/10/2020
Data wejścia w życie: 27/10/2020