Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dz.U.20.1884
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W przypadku wprowadzenia obszaru czerwonego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), zwanej dalej "ustawą", w miejscu prowadzenia kształcenia przez uczelnię nadzorowaną przez Ministra Sprawiedliwości, zwaną dalej "uczelnią", zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uczelnia może prowadzić w siedzibie oraz poza siedzibą z wykorzystaniem infrastruktury Służby Więziennej zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3.  Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje Rektor-Komendant i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia oraz osób biorących w nich udział.
§  2. 
1.  Student lub słuchacz stale przebywający na obszarze czerwonym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy realizuje zajęcia na studiach, studiach podyplomowych lub w ramach innych form kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2.  Rektor-Komendant może podjąć decyzję o realizacji kształcenia w sposób, o którym mowa w ust. 1, także wobec innych grup studentów lub słuchaczy.
§  3. 
1.  W przypadku wprowadzenia obszaru żółtego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy w miejscu prowadzenia kształcenia przez uczelnię zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w siedzibie i poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem infrastruktury Służby Więziennej.
2.  Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje Rektor-Komendant i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia oraz osób biorących w nich udział.
§  4.  Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.
§  5.  W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zgodnie z § 1 ust. 1 albo § 3 ust. 1 organy kolegialne samorządu studenckiego, komisje stypendialne oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutu uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.
§  6.  W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zgodnie z § 1 ust. 1 albo § 3 ust. 1 decyzje Rektora-Komendanta o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) są podejmowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Szkoły zamknięte do 25 kwietnia - nowe przepisy już obowiązują

Szkoły zamknięte są do 25 kwietnia. Wyjątkiem są placówki specjalne oraz prowadzące kształcenie zawodowe, jeżeli zajęć nie da przeprowadzić się zdalnie. Po trzech tygodniach otwarto natomiast przedszkola. Nie wiadomo na razie, jak będzie wyglądać dalsze odmrażanie oświaty.

Monika Sewastianowicz 19.04.2021
Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1884

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 23/10/2020
Data ogłoszenia: 27/10/2020
Data wejścia w życie: 27/10/2020