Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W przypadku wprowadzenia obszaru czerwonego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), zwanej dalej "ustawą", w miejscu prowadzenia kształcenia przez uczelnię nadzorowaną przez Ministra Sprawiedliwości, zwaną dalej "uczelnią", zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uczelnia może prowadzić w siedzibie oraz poza siedzibą z wykorzystaniem infrastruktury Służby Więziennej zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. 
Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje Rektor-Komendant i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia oraz osób biorących w nich udział.
§  2. 
1. 
Student lub słuchacz stale przebywający na obszarze czerwonym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy realizuje zajęcia na studiach, studiach podyplomowych lub w ramach innych form kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. 
Rektor-Komendant może podjąć decyzję o realizacji kształcenia w sposób, o którym mowa w ust. 1, także wobec innych grup studentów lub słuchaczy.
§  3. 
1. 
W przypadku wprowadzenia obszaru żółtego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy w miejscu prowadzenia kształcenia przez uczelnię zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w siedzibie i poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem infrastruktury Służby Więziennej.
2. 
Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje Rektor-Komendant i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia oraz osób biorących w nich udział.
§  4. 
Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.
§  5. 
W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zgodnie z § 1 ust. 1 albo § 3 ust. 1 organy kolegialne samorządu studenckiego, komisje stypendialne oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutu uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.
§  6. 
W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zgodnie z § 1 ust. 1 albo § 3 ust. 1 decyzje Rektora-Komendanta o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) są podejmowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1884

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 23/10/2020
Data ogłoszenia: 27/10/2020
Data wejścia w życie: 27/10/2020