Wyżywienie w Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.20.1675
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 62 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje norm wyżywienia oraz ich wartość pieniężną;
2) średnie wartości energetyczne i odżywcze produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami;
3) przypadki przyznawania poszczególnych norm wyżywienia;
4) przypadki, w których normy wyżywienia mogą zostać uzupełnione, oraz wartość pieniężną uzupełnienia;
5) wartości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie.
§  2.  Ustala się następujące rodzaje norm wyżywienia:
1) szkolną, zwaną dalej "normą SZ", która składa się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej normy wyżywienia w następujących proporcjach:
a) śniadanie - 25%,
b) obiad - 50%,
c) kolacja - 25%;
2) uzupełniającą, zwaną dalej "normą DU".
§  3.  Wartość pieniężna norm wyżywienia wynosi:
1) za normę SZ - 18 zł;
2) za normę DU - 7 zł.
§  4. 
1.  Średnia wartość energetyczna produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami wynosi:
1) normą SZ - co najmniej 2600 kcal;
2) normą DU - co najmniej 1011 kcal.
2.  Średnia wartość odżywcza produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami wyżywienia, wyrażona procentowo, wynosi:
1) białko - 10-15%;
2) tłuszcze - poniżej 30%;
3) węglowodany - 50-60%.
§  5.  Norma SZ przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 2 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "ustawą".
§  6.  Normę SZ uzupełnia się o normę DU, o wartości pieniężnej:
1) 9 zł - w przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 2 pkt 4 ustawy, po każdym cyklu nurkowania;
2) 9 zł - w przypadku organizacji w szkołach i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej posiłków promocyjnych i uroczystych z okazji:
a) uroczystego ślubowania,
b) dorocznych świąt tych jednostek oraz Dnia Strażaka,
c) świąt państwowych i kościelnych, ustawowo wolnych od pracy, oraz w dniach 24 i 31 grudnia,
d) ukończenia szkoły Państwowej Straży Pożarnej,
e) ukończenia kursu trwającego co najmniej 4 miesiące;
3) 7 zł - w przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli czas trwania akcji ulegnie wydłużeniu powyżej 8 godzin, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 2 pkt 5 ustawy;
4) 5 zł - w przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy, w dniach zajęć terenowych i odbywania praktyk, oraz w art. 62 ust. 2 pkt 3 ustawy.
§  7.  Wartość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze wynosi:
1) za normę SZ - 18 zł;
2) za normę DU - 7 zł.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania (Dz. U. poz. 1098 oraz z 2019 r. poz. 2565), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020