Zmiana rozporządzenia w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.20.1673
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 787, z 2004 r. poz. 404, z 2014 r. poz. 285, z 2016 r. poz. 659, z 2018 r. poz. 238 oraz z 2019 r. poz. 2317) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) na zakończenie szkoleń wymaganych do uzyskania kwalifikacji zawodowych podstawowych i podoficerskich, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ustawy,",

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego, o którym mowa w art. 117d ustawy, jeżeli od dnia ostatniego opiniowania minęły co najmniej 3 miesiące.";

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Opinię służbową o funkcjonariuszu oddelegowanym do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną sporządza kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, któremu funkcjonariusz podlegał przed oddelegowaniem. Opinię służbową sporządza się po uzyskaniu pisemnej informacji, o której mowa w art. 41ia ustawy, od kierownika lub dyrektora generalnego urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby, do których funkcjonariusz został oddelegowany.";

3) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku wystąpienia trudności w bezpośrednim przeprowadzeniu rozmowy z funkcjonariuszem oddelegowanym do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną albo delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa, bezpośredni przełożony przeprowadza z opiniowanym rozmowę telefonicznie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.";

4) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

"1a. Przełożony, który sporządził opinię służbową o funkcjonariuszu oddelegowanym do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną albo delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa, może zapoznać z nią opiniowanego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

1b. W przypadku gdy opiniowany, o którym mowa w ust. 1a, został zapoznany z opinią służbową przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, przedstawia on swoje stanowisko dotyczące treści opinii służbowej w ten sam sposób w terminie trzech dni od dnia jej otrzymania.

1c. Za dzień zapoznania opiniowanego, o którym mowa w ust. 1a, z opinią służbową otrzymaną przy pomocy środków komunikacji elektronicznej uznaje się dzień przedstawienia przez niego stanowiska, o którym mowa w ust. 1b, a w przypadku nieprzedstawienia takiego stanowiska - dzień upływu terminu do jego przedstawienia.

1d. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1b, włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020