Długość okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz.

Dz.U.2020.161
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz 2
Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. poz. 1401) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa długość okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt określonych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706), w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432), w odniesieniu do określonych gatunków lub grup technologicznych zwierząt.
§  2.  Długość okresów karencji, o której mowa w § 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

DŁUGOŚĆ OKRESÓW KARENCJI POPRZEDZAJĄCYCH POZYSKANIE ZE ZWIERZĄT LUB OD ZWIERZĄT OKREŚLONYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRZEZNACZONYCH DO OZNAKOWANIA JAKO WOLNE OD ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH, W KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH PASZ

Lp. Produkt pochodzenia zwierzęcego Gatunek zwierzęcia lub grupa technologiczna zwierząt1) Długość okresu karencji
1 Mięso Bydło domowe (Bos taurus) 12 miesięcy2)
2 Bawoły (Bubalus bubalus)
3 Koń (Equus caballus)
4 Osioł (Equus asinus),
5 Jeleń szlachetny (Cervus elaphus),
6 Jeleń sika (Cervus nippon)
7 Daniel (Dama dama)
8 Koza (Capra hircus) 6 miesięcy2)
9 Owca (Ovis aries)
10 Alpaka (Vicugna pacos)
11 Świnia (Sus scrofa f. domestica) 4 miesiące2)
12 Dzik (Sus scrofa)
13 Drób: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) 10 tygodni3)
14 Struś (Struthio camelus) 6 miesięcy2)
15 Zwierzęta futerkowe: królik (Oryctolagus cuniculus), nutria (Myocastor coypus) 10 tygodni2)
16 Mleko Wszystkie gatunki zwierząt, od których pozyskuje się mleko 3 miesiące
17 Jaja Ptaki, od których pozyskuje się jaja 6 tygodni
18 Produkty rybołówstwa Zwierzęta akwakultury, od których pozyskuje się produkty rybołówstwa cały okres chowu
1) Dotyczy zwierząt, których proces żywienia, w okresie karencji poprzedzającym pozyskanie produktu przeznaczonego do spożycia przez ludzi, jest udokumentowany zgodnie z załącznikiem I częścią A.III. ust. 8 lit. a rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).

2) Dla zwierząt, z których uzyskuje się mięso w terminie krótszym niż przewidziany w rozporządzeniu okres karencji, okresem karencji jest cały okres chowu.

3) Dla zwierząt, z których uzyskuje się mięso w terminie krótszym niż przewidziany w rozporządzeniu okres karencji, okresem karencji jest cały okres chowu z wyłączeniem pierwszych trzech dni od dnia wyklucia.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 października 2019 r. pod numerem 2019/507/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1, z późn. zm.).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.161

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Długość okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz.
Data aktu: 27/01/2020
Data ogłoszenia: 03/02/2020
Data wejścia w życie: 04/02/2020