Nadanie Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.20.1599
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego z siedzibą w Zegrzu Południowym, o numerze identyfikacyjnym REGON 010099060 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 524-030-70-48, zwanemu dalej "Instytutem", utworzonemu na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 104/65 z dnia 28 kwietnia 1965 r. w sprawie utworzenia wojskowych instytutów naukowo-badawczych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. Rozk. Tajnych Nr 6, poz. 27), nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2.  Instytut używa nazwy "Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy".
3.  Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§  2.  Zakres działalności podstawowej Instytutu obejmuje:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach naukowych elektronika, informatyka i telekomunikacja;
2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności na potrzeby resortu obrony narodowej.
§  3.  Do zadań Instytutu szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwój oprogramowania, systemów, narzędzi i usług wspierających działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:
1) ochrony kryptologicznej, w szczególności prowadzenie badań podstawowych z zakresu matematycznych podstaw kryptologii, wykrywania zagrożeń i przeciwdziałania zagrożeniom, opracowywanie metod i kryteriów oceny narzędzi i urządzeń kryptograficznych, opracowywanie metod kryptoanalizy;
2) cyberbezpieczeństwa i rozpoznania cyberzagrożeń: rozpoznanie i analiza cyberzagrożeń oraz ochrona przed cyberzagrożeniami;
3) funkcjonowania systemów dowodzenia i łączności, w tym tworzenia bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej;
4) rozpoznania radioelektronicznego, walki elektronicznej i wywiadu sygnałowego;
5) komunikacji strategicznej, zarówno w zakresie operacji informacyjnych, jak i operacji psychologicznych.
§  4.  Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:
1) uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą;
2) pochodzące z subwencji i dotacji uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) lub dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych w ramach limitu wydatków obronnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453 i 2020);
3) z realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejską Agencję Obrony;
4) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
5) uzyskiwane z innych źródeł.
§  5.  Dysponentem środków budżetowych przeznaczanych na realizację zadań, o których mowa w § 3, jest Minister Obrony Narodowej.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

Już w czwartek, 1 października, nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 01.10.2020
Ustawa ułatwiająca wypłatę odszkodowań w związku z reprywatyzacją podpisana

Prezydent podpisał ustawę przyznającą prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji, gdy nieruchomość nie może przejść na następców prawnych uprawnionego, który zmarł. Regulacja m.in. zakazuje reprywatyzacji budynków z lokatorami.

Patrycja Rojek-Socha 30.09.2020
Będą zmiany w dzierżawie, wynajęciu czy użyczeniu nieruchomości Skarbu Państwa

Powrót do sporządzania na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości zatwierdzanych przez wojewodów, więcej kompetencji nadzorczych wojewody i uelastycznienie procedur dzierżawy, wynajęcia czy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa - to rozwiązania proponowane przez ministra rozwoju w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.09.2020
Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Wzajemne uznawanie towarów - będzie kara za fałszywe oświadczenia

W czwartek 10 września wchodzą przepisy, która pozwalają administracji nałożyć do 100 tysięcy złotych kary za błędy w oświadczeniach o wzajemnym uznawaniu towarów w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów

Jolanta Ojczyk 10.09.2020