Opłata za przeprowadzenie postępowania przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.20.1590
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie opłaty za przeprowadzenie postępowania przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb uiszczania oraz wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "opłatą", wynosi 5000 zł.
§  3.  Opłatę wpłaca się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.  Do wystąpienia do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100), zwanego dalej "wystąpieniem", dołącza się dowód uiszczenia opłaty.
§  5.  W przypadku wystąpienia bez dołączonego dowodu uiszczenia opłaty Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wzywa występującego do dołączenia dowodu uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

Już w czwartek, 1 października, nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 01.10.2020
Ustawa ułatwiająca wypłatę odszkodowań w związku z reprywatyzacją podpisana

Prezydent podpisał ustawę przyznającą prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji, gdy nieruchomość nie może przejść na następców prawnych uprawnionego, który zmarł. Regulacja m.in. zakazuje reprywatyzacji budynków z lokatorami.

Patrycja Rojek-Socha 30.09.2020
Będą zmiany w dzierżawie, wynajęciu czy użyczeniu nieruchomości Skarbu Państwa

Powrót do sporządzania na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości zatwierdzanych przez wojewodów, więcej kompetencji nadzorczych wojewody i uelastycznienie procedur dzierżawy, wynajęcia czy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa - to rozwiązania proponowane przez ministra rozwoju w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.09.2020
Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Wzajemne uznawanie towarów - będzie kara za fałszywe oświadczenia

W czwartek 10 września wchodzą przepisy, która pozwalają administracji nałożyć do 100 tysięcy złotych kary za błędy w oświadczeniach o wzajemnym uznawaniu towarów w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów

Jolanta Ojczyk 10.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1590

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Opłata za przeprowadzenie postępowania przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 11/09/2020
Data ogłoszenia: 16/09/2020
Data wejścia w życie: 01/10/2020