Zmiana rozporządzenia w sprawie służby informacji lotniczej.

Dz.U.2020.1580
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 2 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby informacji lotniczej
Na podstawie art. 132 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 1689) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) przepływu danych i informacji lotniczych - określają przepisy załączników III i IV do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 26, z późn. zm. 2 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 46), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 552/2004";",

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "Konwencją", ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu i ogłoszenia sprostowanego tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 88), z wyłączeniem pkt 1.2.2.2, 5.3.3.4.6, 5.3.3.4.9, 5.3.4 i 5.3.5, ",

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) udostępniania map lotniczych oraz wymagania dla tych map - określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 4 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 20), z wyłączeniem pkt 2.1.7, 2.1.8, 4.2.1, 5.2.1, 8.7, 11.4, 16.2.1, 17.4.4 i 20.1;",

d) uchyla się pkt 4;
2) w § 3 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004 - w przypadku, o którym mowa w pkt 2.17.1, 2.17.3 i 11.10.5,

c) podmiot opracowujący daną mapę lotniczą - w przypadku, o którym mowa w pkt 1.3.2, 1.3.2.1, 1.3.3, 2.4.4 i 2.17.2;";

3) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) międzynarodowe rozpowszechnianie informacji NOTAM (Notice To Airmen), o których mowa w pkt 6.3.2 Załącznika 15 do Konwencji, zwanych dalej "NOTAM";

3) zapewnienie personelowi związanemu z operacjami lotniczymi dostępu do informacji lotniczych potrzebnych w celach planowania przed lotem zgodnie z pkt 5.5 Załącznika 15 do Konwencji.",

b) w ust. 2:
w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) poziomym układem odniesienia według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84) oraz układem wysokości PL-EVRF2007 -NH, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086),

b) normami i zalecanymi metodami postępowania określonymi w Załączniku 5 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 99), ",

w pkt 3:
uchyla się lit. a,
w lit. e i f wyraz "ustawy" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze",
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) ze zmianami w systemach funkcjonalnych, zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu zgodnie z pkt ATM/ANS.AR.C.025 i ATM/ANS.OR.A.040 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UEL 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm. 4 );";

4) w § 5 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) dane niezbędne do publikacji informacji o lotnisku, określone w ustaleniach formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2010;",

b) w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"mapy lotnicze zawierające dane o lotnisku, o których mowa w pkt 5.2.5.1 lit. a-c, f i j Załącznika 15 do Konwencji, w postaciach:",

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) cyfrowe zbiory danych o terenie i o przeszkodach dotyczące lotnisk posiadających drogi startowe z podejściem precyzyjnym kategorii II lub III w zakresie strefy 4, o których mowa w pkt 5.3 Załącznika 15 do Konwencji.";

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia nagłówek tabeli "Wymagania dotyczące jakości danych lotniczych" otrzymuje brzmienie:
LP. DANE

LOTNICZE

ROZDZIELCZOŚĆ

PUBLIKACJI

DOKŁADNOŚĆ

POMIARU

TYP

DANYCH

KLASYFIKACJA

SPÓJNOŚCI

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

SPOSÓB PUBLIKACJI DANYCH I INFORMACJI LOTNICZYCH W ZINTEGROWANYM PAKIECIE INFORMACJI LOTNICZYCH

§  1. 
1.  Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych składa się z następujących wydawnictw:
1) Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication);
2) Zmiany do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Amendment);
3) Suplementy do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Supplement);
4) Biuletyny Informacji Lotniczych (AIC - Aeronautical Information Circular);
5) mapy lotnicze;
6) NOTAM (Notice To Airmen);
7) cyfrowe zbiory danych.
2.  Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2, 4, 5 i 7, publikuje się zgodnie z systemem regulacji (AIRAC - Aeronautical Information Regulation And Control) określonym w podrozdziale 6.2 Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm. 5 ).
3.  Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, publikuje się niezwłocznie.
§  2.  Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication) publikuje się w trzech tomach:
1) Tom I - pod nazwą "AIP Polska - AIP IFR" - zgodny z Załącznikiem 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., uwzględniając, że informacje o lotniskach, na których jest możliwe wykonywanie lotów według wskazań przyrządów (IFR - Instrumental Flight Rules), publikuje się w rozdziale AD 2 tomu I, a informacje o opłatach lotniskowych, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378), w rozdziale GEN 4 tomu I;
2) Tom II - pod nazwą "AIP Polska - AIP VFR", zawierający co najmniej następujące dane:

VFR GEN - Część I - Informacje ogólne

VFR GEN 0.1 Spis treści

VFR GEN 1.1 Wstęp

VFR GEN 1.2 Wykaz zmian do AIP VFR

VFR GEN 1.3 Wykaz Suplementów do AIP VFR

VFR GEN 1.4 Wykaz kontrolny stron AIP VFR

VFR GEN 1.5 Lista poprawek ręcznych do AIP VFR

VFR GEN 1.6 Wykaz dostępnych map lotniczych

VFR GEN 2.1 Skróty występujące w AIP VFR

VFR GEN 2.2 Znaki umowne dla map lotniczych w AIP VFR

VFR GEN 3.1 Tablice przeliczeniowe

VFR GEN 3.2 Tabele wschodu i zachodu słońca

VFR GEN 3.3 Sygnały wzrokowe

VFR GEN 4.1 Służba Informacji Powietrznej (FIS)

VFR ENR Część II - T rasa

VFR ENR 0.1 Spis treści

VFR ENR 1.1 Polska przestrzeń powietrzna (FIR WARSZAWA)

VFR ENR 1.2 Przepisy wykonywania lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.3 Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.4 Procedury nastawiania wysokościomierza

VFR ENR 1.5 Planowanie lotów

VFR ENR 2.1 Strefy ruchu lotniskowego (ATZ)

VFR ENR 2.2 Wzmożone loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) o charakterze długotrwałym

VFR ENR 2.3 Elastyczne użytkowanie przestrzeni

VFR ENR 2.4 Strefa identyfikacji obrony powietrznej - ADIZ

VFR ENR 2.5 Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)

VFR AD Część III - Lotniska i lądowiska

VFR AD 0.1 Spis treści

VFR AD 1 Wykaz lotnisk i lądowisk publikowanych w AIP VFR VFR AD 1.1 Grupowanie lotnisk VFR AD 4 Lotniska i lądowiska;

3) Tom III - pod nazwą "AIP Polska - MIL AIP", zawierający co najmniej następujące dane:

MIL GEN Część I - Informacje ogólne

MIL GEN 0.1 Wstęp

MIL GEN 0.2 Wykaz zmian do MIL AIP

MIL GEN 0.3 Wykaz Suplementów do MIL AIP

MIL GEN 0.4 Wykaz kontrolny stron MIL AIP

MIL GEN 0.5 Lista poprawek ręcznych do MIL AIP

MIL GEN 0.6 Spis treści części 1

MIL GEN 1 Krajowe przepisy i wymagania

MIL GEN 2 Tabele i kody

MIL GEN 3 Służby

MIL ENR Część II - Trasa

MIL ENR 1 Przepisy i procedury ogólne

MIL ENR 2 Przestrzeń powietrzna służb ruchu lotniczego

MIL ENR 3 Trasy ATS

MIL ENR 4 Pomoce i systemy radionawigacyjne

MIL ENR 5 Ostrzeżenia nawigacyjne

MIL ENR 6 Mapy trasowe

MIL AD Część III - Lotniska

MIL AD 1 Lotniska - Wstęp

MIL AD 4 Lotniska.

1 Minister Infrastruktury kiemje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UEL 173 z 03.07.2007, str. 44, Dz.Urz. UEL 153z 12.06.2008, str. 42, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 34 oraz Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1.
3 Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701, z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371 oraz z 2016 r. poz. 541.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 286 z 07.11.2019, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1.
5 Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701, z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371 oraz z 2016 r. poz. 541.

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020