Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2020.156
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 i 1996) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 uchyla się pkt 2;
2) w § 4 w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) naczelnicy urzędów skarbowych wyznaczeni do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi odpowiednio na wspólnych rachunkach bankowych i rachunkach bankowych właściwych dla należności scentralizowanych - Rb-24 i Rb-27,";

3) w § 6:
a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. c,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza łączne sprawozdania na podstawie:

1) sprawozdań urzędów skarbowych;

2) danych wynikających z ewidencji udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

3) danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;

4) danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Naczelnik urzędu skarbowego, wyznaczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 2550) do dysponowania środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunku o symbolu 222-7, sporządza roczne sprawozdanie, z uwzględnieniem stanu środków na rachunkach budżetu państwa.";

4) skreśla się użyty w § 11 w ust. 1, w § 18 w ust. 1, 2 i 5 oraz w § 28 w ust. 1 załącznika nr 34 do rozporządzenia wyraz "Rb-23A,";
5) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia;
6) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
7) w załączniku nr 34 do rozporządzenia:
a) uchyla się rozdział 2,
b) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W sprawozdaniu jednostkowym w wierszach 1-5 w kolumnach 6 i 9, w wierszu 8 lit. a i b w kolumnie 5 oraz w wierszu 10 w kolumnie 5 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.",

c) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) naczelników urzędów skarbowych",

d) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Urzędy skarbowe sporządzają sprawozdania jednostkowe w zakresie budżetu państwa za okresy wymienione w ust. 1.",

e) w § 12 w ust. 2:
pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) 352 - Fundusz Solidarnościowy;",

w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 36-38 w brzmieniu:

"36) 357 - Fundusz Dostępności;

37) 358 - Fundusz Szerokopasmowy;

38) 359 - Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.",

f) w § 14 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy państwowy fundusz celowy/agencja wykonawcza/instytucja gospodarki budżetowej realizują wydatki, które nie wygasły z upływem danego roku budżetowego, sprawozdanie uzupełnia się w zakresie kolumn 1 i 2 oraz 5 i 6 w odrębnej części, z odpowiednim odnośnikiem dotyczącym informacji, czy wydatki te zostały ujęte w sprawozdaniu w układzie memoriałowym i kasowym.

3b. Dane, o których mowa w ust. 3a, nie powinny być wykazywane w sprawozdaniach Rb-33 i Rb-35.";

8) załącznik nr 38 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-33, Rb-35 i Rb-40 za IV kwartały 2019 r. oraz miesięcznych sprawozdań Rb-24 i Rb-27 za styczeń 2020 r.
§  3.  Sprawozdania Rb-23A, Rb-24 i Rb-27 roczne za rok 2019 sporządza się i przekazuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7 lit. e tiret drugie w zakresie § 12 ust. 2 pkt 37, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj sprawozdania Jednostki przekazujące sprawozdania Jednostki otrzymujące sprawozdania Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)
1 2 3 4
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-23, Rb-27,

Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 15 dni2)
- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 20 dni2)
2) Rb-24, Rb-27

z wykonania dochodów budżetu państwa

- urzędy skarbowe - dysponent części 77 12 dni2)
3) Rb-27 - dysponent części 77 - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 28 dni2)
4) Rb-28 Programy,

Rb-28NW Programy

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 15 dni2)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *) 20 dni2)
5) Rb-28 Programy WPR - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 15 dni2)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *) 20 dni2)
6) Rb-FUS, Rb-FEP - Prezes ZUS - Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej 25 dni
- Główny U rząd Statystyczny - Departament Rachunków Narodowych 25 dni
7) Rb-FER - Prezes KRUS - Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej 25 dni
- Główny Urząd Statystyczny - Departament Rachunków Narodowych 25 dni
B. Sprawozdania kwartalne
1) Rb-23PL, Rb-27PL,

Rb-28PL

- kierownicy placówek - dysponenci części budżetowych 15 dni3)
2) Rb-33 - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni4)
- dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych - minister właściwy do spraw energii 23 dni4)
- minister właściwy do spraw energii - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni4)
- Prezes Zarządu PFRON - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 23 dni4)
- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni4)
3) Rb-34PL - kierownicy placówek - dysponenci części budżetowych 15 dni3)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni4)
4) Rb-35 - kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze 23 dni4)
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa*) 30 dni4)
5) Rb-40 - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni4)
- dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych - minister właściwy do spraw energii 23 dni4)
- minister właściwy do spraw energii - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa*) 30 dni4)
- Prezes Zarządu PFRON - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 23 dni4)
- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni4)
- kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze 23 dni4)
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni4)
- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - organ wykonujący funkcje organu założycielskiego 23 dni4)
- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni4)
- Prezes ZUS - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 45 dni5)
6) Rb-50 - dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni4)
7) Rb-70 - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 16 dni
- kierownicy uczelni publicznych - dysponenci części budżetowych 16 dni
- dysponenci części budżetowych - Główny Urząd Statystyczny 28 dni
- Najwyższa Izba Kontroli
8) Rb-Z-PPP - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego - Ministerstwo Finansów - Departament Gwarancji i Poręczeń 30 dni
- Główny Urząd Statystyczny
C. Sprawozdania roczne
1) Rb-23, Rb-27,

Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 6 lutego6)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 17 lutego7)
- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 28 lutego
2) Rb-24, Rb-27

z wykonania dochodów budżetu państwa

- urzędy skarbowe - dysponent części 77 4 lutego
3) Rb-27 - dysponent części 77 - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 8 marca
4) Rb-28 Programy,

Rb-28NW Programy

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 6 lutego6)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 17 lutego7)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *) 28 lutego
5) Rb-28 Programy WPR - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 6 lutego6)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 17 lutego7)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *) 28 lutego
6) Rb-23PL - dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa 28 lutego
- Najwyższa Izba Kontroli
1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień - o 8 dni później.

3) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.

4) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.

5) Sprawozdania za IV kwartały do dnia 5 kwietnia roku następnego.

6) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 17 lutego roku następnego.

7) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 21 lutego roku następnego.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020