Zmiana rozporządzenia w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.20.1534
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 271 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2411 oraz z 2009 r. poz. 1204) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa dla ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich, zwanej dalej "kwotą bazową", jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego:

Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
1 Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także ekspert uprawniony do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów 3,5-5,5
2 Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji 2,6-4,5
3 Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także asesor uprawniony do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów 2,1-4,0
4 Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji 1,8-3,5
5 Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także aplikant ekspercki przygotowujący się do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów 1,5-3,0
6 Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji 1,5-2,7

"

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1534

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 02/09/2020
Data ogłoszenia: 04/09/2020
Data wejścia w życie: 05/09/2020