Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.150
USTAWA
z dnia 23 stycznia 2020 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Art.  1. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 67 dodaje się ust. 7-18 w brzmieniu:

"7. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w sposób określony w ust. 6, sporządza się dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej poza Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, przez czas trwania awarii. W przypadku zastosowania formy papierowej przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady.

8. Administrator Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

9. W przypadku awarii, o której mowa w ust. 7, kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio kartę przekazania odpadów lub jej kopię, lub kartę przekazania odpadów komunalnych lub jej kopię, sporządzoną w formie określonej w ust. 7.

10. Informacje zawarte odpowiednio w karcie ewidencji odpadów, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-e lub pkt 2, sporządzonej w formie określonej w ust. 7, wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.

11. Informacje zawarte w karcie przekazania odpadów albo w karcie przekazania odpadów komunalnych, sporządzonej w formie określonej w ust. 7, posiadacz odpadów, który przekazuje odpady, wprowadza do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady, oraz transportujący odpady wprowadzają do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami odpowiednio informacje o przejęciu odpadów lub o potwierdzeniu transportu odpadów niezwłocznie po wystawieniu karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpady.

12. Wzór karty przekazania odpadów sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5a do ustawy.

13. Wzór karty przekazania odpadów komunalnych sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5b do ustawy.

14. Wzór karty ewidencji odpadów sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5c do ustawy.

15. Wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5d do ustawy.

16. Wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5e do ustawy.

17. Wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5f do ustawy.

18. Wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5g do ustawy.";

2) w art. 76 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, w terminie określonym w ust. 1, podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

2b. Administrator Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.";

3) w art. 180 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 67 ust. 10 albo ust. 11, nie wprowadza albo nie wprowadza w terminie do BDO informacji zawartych w dokumentach ewidencji odpadów sporządzonych w formie określonej w art. 67 ust. 7.";

4) w dziale XI w tytule rozdziału 2 po wyrazie "Przepisy" dodaje się wyraz "epizodyczne, ";
5) po art. 236 dodaje się art. 236a w brzmieniu:

"Art. 236a. 1. W okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio kartę przekazania odpadów lub jej kopię albo kartę przekazania odpadów komunalnych lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady.

5. Wzór karty przekazania odpadów sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5a do ustawy.

6. Wzór karty przekazania odpadów komunalnych sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5b do ustawy.

7. Wzór karty ewidencji odpadów sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5c do ustawy.

8. Wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5d do ustawy.

9. Wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5e do ustawy.

10. Wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5f do ustawy.

11. Wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5g do ustawy.";

6) po art. 237e dodaje się art. 237ea w brzmieniu:

"Art. 237ea. Podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.";

7) po załączniku nr 5 do ustawy dodaje się załączniki nr 5a-5g do ustawy w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-7 do niniejszej ustawy.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9ta:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Termin do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sprawozdań, o których mowa w art. 9o ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem deklaracja lub sprawozdanie zostało:",

c) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9nb ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, w terminie określonym odpowiednio w art. 9n ust. 2, art. 9na ust. 2, art. 9nb ust. 2, art. 9q ust. 2 i art. 9s ust. 2, podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

3. Administrator Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.";

2) w tytule rozdziału 6 po wyrazie "obowiązujących" dodaje się wyrazy ", przepisy epizodyczne";
3) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule rozdziału 15 po wyrazie "Przepisy" dodaje się wyraz "epizodyczne, ";
2) w rozdziale 15 po art. 114 dodaje się art. 114a w brzmieniu:

"Art. 114a. Roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, w tym informacje na temat osiągniętych poziomów zbierania oraz recyklingu, o którym mowa w art. 72 ust. 2, za 2019 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule rozdziału 16 po wyrazie "Przepisy" dodaje się wyraz "epizodyczne, ";
2) po art. 139 dodaje się art. 139a w brzmieniu:

"Art. 139a. Roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem, o którym mowa w art. 88 ust. 1, za 2019 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.".

Art.  5. 

Przepisy art. 236a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.

Art.  6. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW
KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW1)
Numer karty Status karty Rok kalendarzowy
DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY
Nazwa lub Imię i Nazwisko Nazwa lub Imię i Nazwisko Nazwa lub Imię i Nazwisko
Adres Adres
Wytwarzanie odpadów – w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane)
Miejsce wytwarzania odpadów2)
Dodatkowe informacje o miejscu wytwarzania odpadów
MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Adres MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Numer miejsca prowadzenia działalności Numer miejsca prowadzenia działalności
Nazwa miejsca prowadzenia działalności Nazwa miejsca prowadzenia działalności
Adres miejsca prowadzenia działalności Adres miejsca prowadzenia działalności
Numer rejestrowy3) Numer rejestrowy3) Numer rejestrowy3)
NIP NIP NIP
NIP EUROPEJSKI NIP EUROPEJSKI NIP EUROPEJSKI
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinny zostać poddane odpady4)
Numer certyfikatu oraz numery pojemników5)
Kod i rodzaj odpadów6)
Kod ex Rodzaj odpadu ex
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne Rodzaj odpadu
Masa odpadów [Mg]7)
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu8)
Data rozpoczęcia transportu9) Godzina rozpoczęcia transportu10) Faktyczna data rozpoczęcia transportu9) Faktyczna godzina rozpoczęcia transportu10)
INFORMACJE O PRZEJĘCIU ODPADÓW
Masa przejętych odpadów [Mg]7) Data potwierdzenia przejęcia odpadów Godzina potwierdzenia przejęcia odpadów
Uwagi
INFORMACJE O KARCIE PRZEKAZANIA ODPADÓW
Zatwierdzenie karty przekazania odpadów Potwierdzenie transportu odpadów Potwierdzenie przejęcia odpadów
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej kartę Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przejęcie odpadów
Data9) Godzina10) Data9) Godzina10) Data9) Godzina10)
INFORMACJE DODATKOWE
ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - TRYB PRZEKAZANIA ODPADÓW
KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 1) TRYB PRZEKAZANIA ODPADÓW
Numer karty Status karty Rok kalendarzowy
DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE
Nazwa lub Imię i Nazwisko Nazwa lub Imię i Nazwisko Nazwa lub Imię i Nazwisko
Adres Adres
MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Adres MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Numer miejsca prowadzenia działalności Numer miejsca prowadzenia działalności
Nazwa miejsca prowadzenia działalności Nazwa miejsca prowadzenia działalności
Adres miejsca prowadzenia działalności Adres miejsca prowadzenia działalności
Numer rejestrowy2) Numer rejestrowy2) Numer rejestrowy2)
NIP NIP NIP
NIP EUROPEJSKI NIP EUROPEJSKI NIP EUROPEJSKI
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nazwa gminy3) Obszar gminy4)
Kod i rodzaj odpadów5)
Masa odpadów [Mg] 6)
Kod ex Rodzaj odpadu ex
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne Rodzaj odpadu
Uwagi
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu7)
Data rozpoczęcia transportu8) Godzina rozpoczęcia transportu9) Faktyczna data rozpoczęcia transportu8) Faktyczna godzina rozpoczęcia transportu9)
INFORMACJE O KARCIE PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zatwierdzenie karty przekazania odpadów komunalnych Potwierdzenie transportu odpadów komunalnych Potwierdzenie przejęcia odpadów komunalnych
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej kartę Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przejęcie
Data8) Godzina9) Data8) Godzina9) Data8) Godzina9)
INFORMACJE DODATKOWE
Objaśnienia:

1) Dotyczy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów przyjmowanych od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także transportującego te odpady. Kartę przekazania odpadów należy wypełnić osobno dla każdej gminy, z której odpady są odbierane, i każdego transportu odpadów.

2) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54.

3) Nazwa gminy, z której zostały odebrane odpady komunalne.

4) Obszar gminy, z którego zostały odebrane odpady komunalne.

5) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.

6) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg.

7) Wprowadzić nr rejestracyjny lub rodzaj środka transportu odpadów stanowiącego pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, np. drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wodny śródlądowy, hydrauliczny, pneumatyczny, taśmociągowy, inny.

8) Podać w formie: rrrr-mm-dd, gdzie rrrr- oznacza rok, mm- oznacza miesiąc, dd- oznacza dzień.

9) Podać w formie: gg-mm, gdzie gg- oznacza godzinę, mm- oznacza minuty.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 1) TRYB ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Numer karty Status karty Rok kalendarzowy
DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE
Nazwa lub Imię i Nazwisko Nazwa lub Imię i Nazwisko Nazwa lub Imię i Nazwisko
Adres
Adres Adres MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Numer miejsca prowadzenia działalności
Nazwa miejsca prowadzenia działalności
Adres miejsca prowadzenia działalności
Numer rejestrowy2) Numer rejestrowy2) Numer rejestrowy2)
NIP NIP NIP
NIP EUROPEJSKI NIP EUROPEJSKI NIP EUROPEJSKI
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nazwa gminy3) Obszar gminy4)
Kod i rodzaj odpadów5)
Masa odpadów [Mg] 6)
Kod ex Rodzaj odpadu ex
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne Rodzaj odpadu
Uwagi
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu7)
Data rozpoczęcia odbierania8) Godzina rozpoczęcia odbierania9) Data zakończenia odbioru8) Godzina zakończenia odbioru9)
INFORMACJE O KARCIE PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zatwierdzenie karty przekazania odpadów komunalnych Potwierdzenie transportu odpadów komunalnych Potwierdzenie przejęcia odpadów komunalnych
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej kartę Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przejęcie
Data8) Godzina9) Data8) Godzina9) Data8) Godzina9)
INFORMACJE DODATKOWE

Objaśnienia:

1) Dotyczy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów przyjmowanych od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także transportującego te odpady. Kartę przekazania odpadów należy wypełnić osobno dla każdej gminy, z której odpady są odbierane, i każdego transportu odpadów.

2) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54.

3) Nazwa gminy, z której zostały odebrane odpady komunalne.

4) Obszar gminy, z którego zostały odebrane odpady komunalne.

5) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.

6) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg.

7) Wprowadzić nr rejestracyjny lub rodzaj środka transportu odpadów stanowiącego pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, np. drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wodny śródlądowy, hydrauliczny, pneumatyczny, taśmociągowy, inny.

8) Podać w formie: rrrr-mm-dd, gdzie rrrr- oznacza rok, mm- oznacza miesiąc, dd- oznacza dzień.

9) Podać w formie: gg-mm, gdzie gg- oznacza godzinę, mm- oznacza minuty.";

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADÓW
KARTA EWIDENCJI ODPADÓW1),2) Nr karty Rok kalendarzowy
Kod odpadu3)
Rodzaj odpadu3)
Procentowa zawartość PCB w odpadzie4)
Posiadacz odpadów5)
Nr rejestrowy6) NIP7)
Adres posiadacza odpadów8)
Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy E-mail
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Miejsce prowadzenia działalności9)
Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy E-mail
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Działalność w zakresie:10) W Zb Od Un Ok
data (dd- mm- rrrr) Masa wytworzonych odpadów [Mg]11),12) Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]11),13) Masa odpadów wydobytych ze składowiska [Mg]11) Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów Gospodarowanie odpadami
We własnym zakresie Odpady przekazane Imię i nazwisko osoby sporządzającej
w związku z eksploa- tacją instalacji poza instalacją Masa [Mg]11) Nr karty przekazania odpadu14) Masa [Mg]11) R/D15) Sposób gospodarowania16) Masa [Mg]11) Nr karty przekazania odpadu17)

Objaśnienia

1) Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego stację demontażu i prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami. W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty ewidencji odpadów jest obowiązany podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2) W przypadku wytwarzania, zbierania, przetwarzania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadów dla każdego miejsca prowadzenia działalności. W przypadku usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32, kartę należy sporządzić dla danego rodzaju odpadu dla wszystkich świadczonych usług z terenu danego województwa. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane.

3) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.

4) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

5) Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadów jest podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

7) O ile posiada.

8) Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

9) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32, należy wpisać nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzeniem działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, lub świadczenia usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32. W przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać nazwę województwa i gminy.

10) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.

11) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

12) Nie dotyczy odpadów komunalnych.

13) Wypełnia podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

14) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać – "Przywóz do RP". W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – "Z".

15) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy.

16) Wpisać "Rec" – w przypadku gdy odpady są poddawane recyklingowi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23. Wpisać "Wtn" – w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku rodzajów odpadów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5. Wpisać "Ppu" – w przypadku przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22. W pozostałych przypadkach rubryka pozostaje pusta.

17) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać – "Wywóz poza RP". W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10, należy wpisać – "Przekazane os. fiz.". W przypadku przekazywania odpadów innemu posiadaczowi odpadów zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – "Z". W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.";

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR KARTY EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH1) Nr karty Rok kalendarzowy
Wytwórca komunalnych osadów ściekowych2)
Nr rejestrowy3) NIP4)
Adres wytwórcy komunalnych osadów ściekowych5)
Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy E-mail
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Oczyszczalnia ścieków6)
Nazwa oczyszczalni ścieków
Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy E-mail
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę7) fermentacja suszenie odwodnienie
kompostowanie higienizacja inny (podać jaki) …..
Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych8)
Data badania9): Odczyn pH Zawartość metali ciężkich [mg/kg s.m.]
Zawartość suchej masy (s.m.) [%] Kadm
Zawartość substancji organicznych [% s.m.] Miedź
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.] Nikiel
w tym: azotu amonowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.] Ołów
Zawartość wapnia [% s.m.] Cynk
Zawartość magnezu [% s.m.] Rtęć
Łączna liczba żywych jaj pasożytów [liczba/kg

s.m. osadu]10)

Chrom
Bakterie z rodzaju Salmonella w 100 g osadów przeznaczonych do badań11) wyizolowano nie wyizolowano
·Postać komunalnych osadów ściekowych11) Płynna Mazista Ziemista
Stosowanie komunalnych osadów ściekowych
data (dd- mm-rrrr) Masa wytworzonych komunalnych osadów

ściekowych12)

Masa zastosowanych komunalnych osadów

ściekowych13)

Cel zastosowania komunalnych osadów ściekowych14) Imię i nazwisko lub nazwa władającego powierzchnią ziemi Adres władającego powierzchnią ziemi15),16) Nr karty Przekazania odpadu17) Data stosowania komunalnych osadów ściekowych Miejsce stosowania komunalnych

osadów ściekowych18)

Powierzchnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych [ha] Grupa gleby19)
[Mg] [Mg s.m.] [Mg] [Mg s.m.]
Objaśnienia

1) Dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1. W pozostałych przypadkach należy wypełnić kartę ewidencji odpadów. Kartę należy wypełniać osobno dla każdej oczyszczalni ścieków.

2) Podać imię i nazwisko lub nazwę wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.

3) Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

4) O ile posiada.

5) Podać adres siedziby wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.

6) Podać nazwę i adres oczyszczalni ścieków.

7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat.

8) Dotyczy każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 13.

9) W przypadku wielokrotnego badania wiersze w tabeli należy powielić w celu wpisania osobno wyników każdej zbadanej objętości.

10) Podać łączną liczbę żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. – w 1 kg suchej masy (s.m.) osadów przeznaczonych do badań.

11) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź.

12) Podać masę wytworzonych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

13) Podać masę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

14) Podać cel zastosowania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1. Wpisać 1 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz. Wpisać 2 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu. Wpisać 3 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz. Wpisać 4 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne. Wpisać 5 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

15) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu władającego powierzchnią ziemi, na której są

stosowane komunalne osady ściekowe.

16) Władający powierzchnią ziemi w rozumieniu art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

17) Podać numer karty przekazania komunalnych osadów ściekowych, na podstawie której osady zostały przekazane władającemu powierzchnią ziemi.

18) Podać miejsce zastosowania komunalnych osadów ściekowych: nazwę województwa, powiatu, gminy, numer działki oraz nazwę i numer obrębu geodezyjnego.

19) Wpisać: lekka, średnia, ciężka.";

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR KARTY EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
KARTA EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO1) Nr karty Rok kalendarzowy
Kod odpadu2) Rodzaj odpadu2)
Numer i nazwa grupy sprzętu3) Nazwa rodzaju sprzętu4)
Prowadzący zakład przetwarzania5)
Nr rejestrowy6) NIP7)
Adres prowadzącego zakład przetwarzania8)
Województwo Gmina Miejsco- wość Telefon służbowy E-mail
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Miejsce prowadzenia działalności9)
Województwo Gmina Miejsco- wość Telefon służbowy E-mail
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Działalność w zakresie:10) W Zb Od Un
Zbieranie
data

(dd-mm- rrrr)

Przyjęte Przekazane

do innego zakładu przetwarzania

Przetwarzane we własnym zakresie
od innego zbierającego zużyty sprzęt od użytkownika sprzętu
Nr karty przekazania odpadu11) Masa [Mg]12) Nr karty przekazania odpadu11),13) Masa [Mg]12) Nr karty przekazania odpadu14) Masa [Mg]12) Masa [Mg]12)
data

(dd-mm- rrrr)

Wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu
Kod odpadu2) Rodzaj odpadu2) Masa wytworzo- nych odpadów

[Mg]12)

We własnym zakresie15) Odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów Imię i nazwisko osoby sporządzającej
Masa [Mg]12) R/D16) Recykling17) Masa zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia

[Mg]12)

Masa części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do

ponownego użycia [Mg]12),18)

Data przekazania odpadów wytworzonych ze

zużytego sprzętu19)

Masa [Mg]12) Nr karty przekazania odpadu20)
Objaśnienia:

1) Dotyczy prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W pozostałym zakresie wypełnia się kartę ewidencji odpadów. Kartę należy wypełniać osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności.

2) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4) Podać nazwę rodzaju sprzętu w oparciu o przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grup sprzętu wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W przypadku braku przykładowego rodzaju sprzętu określonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym należy wpisać "inny".

5) Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6) Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

7) O ile posiada.

8) Podać adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

9) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności.

10) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie.

11) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju, należy wpisać – "Przywóz do RP". W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – "Z".

12) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

13) Nie dotyczy posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

14) Podać numer karty przekazania odpadu, na podstawie której odpad został przekazany do innego zakładu przetwarzania.

15) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia i masą części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia.

16) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy.

17) Zaznaczyć symbolem X, w przypadku gdy prowadzony proces jest recyklingiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23.

18) Podać masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w zakładzie przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

19) Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu innemu posiadaczowi odpadów. Przekazanie nastąpiło zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Należy podać datę w formie: dd-mm- rrrr, gdzie dd- oznacza dzień, mm- oznacza miesiąc, rrrr- oznacza rok.

20) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju, należy wpisać –"Wywóz poza RP". W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10, należy wpisać – "Przekazane os. fiz.". W przypadku przekazywania odpadów innemu posiadaczowi odpadów zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – "Z". W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.";

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR KARTY EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI1) Nr karty Rok kalendarzowy
Kod odpadu2) Rodzaj odpadu2)
Rodzaj działalności3) Prowadzący stację demontażu •Prowadzący punkt zbierania pojazdów
Prowadzący stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów4)
Nr rejestrowy5) NIP6)
Adres prowadzącego stację demontażu lub punktu zbierania pojazdów7)
Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy E-mail
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Miejsce prowadzenia działalności8)
Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy E-mail
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Pojazdy wycofane z eksploatacji przyjęte przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów
data (dd-mm- rrrr) Pojazdy przyjęte do punktu zbierania pojazdów Przyjęte do stacji demontażu pojazdów od
punktu zbierania pojazdów bezpośrednio
Masa [Mg]9) Liczba [szt.] Nr karty przekazania odpadu10) Nr karty przekazania odpadu11) Masa [Mg]9) Liczba [szt.] Masa [Mg]9) Liczba [szt.]
Przetwarzanie12)
data

(dd-mm-rrrr)

Kod odpadu2) Rodzaj odpadu3) Masa odpadów powstałych z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji [Mg]9) Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części [Mg]9) Masa odpadów9) poddanych na stacji demontażu [Mg]: Masa odpadów9) przekazanych w kraju do [Mg]: Masa odpadów9) przekazanych do

unieszkodliwienia w kraju

Nr karty przekazania odpadu13) Masa odpadów9) przekazanych do innego kraju Imię i nazwisko osoby sporządzającej
recyklingowi odzyskowi energii innym niż recykling procesom odzysku, z wyłączeniem odzysku energii recyklingu odzysku energii innych niż recykling procesów odzysku, innych niż recykling procesów z wyłączeniem odzysku energii rozdrobnienia w strzępiarce Nr karty przekazania odpadu13)
Objaśnienia:

1) Dotyczy prowadzącego stację demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w zakresie gospodarowania pojazdami, o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W pozostałym zakresie wypełnia się kartę ewidencji odpadów. Kartę należy wypełnić osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności.

2) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.

3) Zaznaczyć symbolem X właściwy rodzaj prowadzonej działalności.

4) Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

5) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

6) O ile posiada.

7) Podać adres siedziby prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wypełnia prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów.

8) Podać adres miejsca prowadzenia działalności.

9) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych.

10) Podać numer karty przekazania, na podstawie której odpad został przekazany z punktu zbierania pojazdów do stacji demontażu.

11) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty do stacji demontażu. W przypadku przyjmowania odpadów od wytwórcy zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. b, należy wpisać – "Z". W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju, należy wpisać – "Przywóz do RP". W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

12) Wypełnia prowadzący stację demontażu.

13) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów w kraju. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.";

ZAŁĄCZNIK Nr  7
WZÓR EWIDENCJI KARTY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
KARTA EWIDENCJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH1) Nr karty Rok kalendarzowy
Kod odpadu2)
Rodzaj odpadu2)
Sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami3)
Nr rejestrowy4) NIP5)
Adres sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami6)
Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Podmiot prowadzi działalność jako7) sprzedawca odpadów •pośrednik w obrocie odpadami
data (dd- mm- rrrr) Masa odpadów [Mg]8) Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad Imię i nazwisko osoby sporządzającej
Imię i nazwisko lub nazwa Adres zamieszkania lub siedziby Nr rejestrowy4) Imię i nazwisko lub nazwa Adres zamieszkania lub siedziby Nr rejestrowy4)
Objaśnienia:

1) Kartę sporządzają sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów.

2) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.

3) Podać imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

4) Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

5) O ile posiada.

6) Podać adres zamieszkania lub siedziby sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat.

8) Podać masę odpadów niebezpiecznych co najmniej do czwartego miejsca po przecinku.".

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020