Sposób obliczania wysokości sumy gwarancyjnej.

Dz.U.2020.1472
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1162 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób obliczania wysokości sumy gwarancyjnej w przypadku wywozu poza teren kraju odpadów, które podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.).
§  2. 
1.  Wysokość sumy gwarancyjnej (w PLN) oblicza się według wzoru:

G = (D + T + M) x A

gdzie:

G - oznacza wysokość sumy gwarancyjnej;

D - oznacza koszt unieszkodliwienia lub odzysku, w tym koszty niezbędnych procesów przejściowych, 1 Mg odpadów objętych zgłoszeniem;

T - oznacza koszt transportu 1 Mg odpadów objętych zgłoszeniem z miejsca wysyłki do miejsca przeznaczenia;

M - oznacza koszty magazynowania odpadów przez okres 90 dni;

A - oznacza wyrażoną w Mg masę odpadów objętą gwarancją.

2.  Jako koszt unieszkodliwiania lub odzysku, w tym koszty niezbędnych procesów przejściowych, 1 Mg opadów objętych zgłoszeniem (D), przyjmuje się wartość wyższą spośród niżej wymienionych:
1) koszt unieszkodliwiania lub odzysku, w tym koszty niezbędnych procesów przejściowych, 1 Mg odpadów objętych zgłoszeniem, ustalony na podstawie postanowień umowy zawartej pomiędzy zgłaszającym międzynarodowe przemieszczanie odpadów a odbiorcą odpadów;
2) stawka zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg odpadów objętych zgłoszeniem, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875).
3.  Koszt transportu 1 Mg odpadów objętych zgłoszeniem z miejsca wysyłki do miejsca przeznaczenia (T) jest ustalany na podstawie postanowień umowy zawartej pomiędzy zgłaszającym międzynarodowe przemieszczanie odpadów objętych zgłoszeniem a przewoźnikiem.
4.  Koszt magazynowania 1 Mg odpadów przez okres 90 dni (M) wynosi:
1) 200 zł - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne w formie stałej;
2) 500 zł - w przypadku odpadów niebezpiecznych w formie stałej;
3) 500 zł - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne w formie ciekłej;
4) 1000 zł - w przypadku odpadów niebezpiecznych w formie ciekłej.
§  3.  Do sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej w sprawach o wydanie zezwolenia na wywóz odpadów poza teren kraju, na podstawie art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ostateczną decyzją stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej (Dz. U. poz. 618), które zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 oraz z 2019 r. poz. 1579) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020