Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

Dz.U.20.1460
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell 2
Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell, zwanego dalej "agrofagiem", w tym:
a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga,
b) sposób wyznaczania stref, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga,
c) warunki prowadzenia produkcji i przemieszczania określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów;
2) wymogi szczególne, ze wskazaniem wymogów, które powinny być zawarte w fitosanitarnym świadectwie eksportowym lub fitosanitarnym świadectwie reeksportowym, jeżeli określone rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty są wprowadzane z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium;
3) rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty, które są zaopatrywane w:
a) paszport roślin i powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczaniem na tym terytorium zostać poddane kontroli zdrowotności w miejscu produkcji albo w miejscu ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe i powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostać poddane kontroli zdrowotności w państwach trzecich, z których pochodzą lub są wysyłane;
4) szczegółowy sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów.
§  2.  Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", przeprowadzając kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/2031", w celu sprawdzenia występowania agrofaga, przeprowadza je zgodnie z wymogami określonymi w art. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2032 z dnia 26 listopada 2019 r. ustanawiającej środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell (dawniej Gibberella circinata) oraz uchylającej decyzję 2007/433/WE (Dz. Urz. UE L 313 z 04.12.2019, str. 94), zwanej dalej "decyzją 2019/2032".
§  3.  W przypadku stwierdzenia występowania agrofaga wojewódzki inspektor:
1) ustanawia obszar wyznaczony, składający się ze strefy porażenia i strefy buforowej, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga, zgodnie z wymogami określonymi w art. 4 ust. 2 i 3, ust. 4 zdanie pierwsze, ust. 5 zdanie pierwsze i ust. 6 decyzji 2019/2032;
2) wprowadzając środki fitosanitarne, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia 2016/2031, podejmuje działania określone w art. 4 ust. 7 lit. a-c i art. 5 decyzji 2019/2032.
§  4. 
1.  Rośliny należące do rodzaju Pinus L. i gatunku Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, zwane dalej "roślinami podatnymi", przeznaczone do sadzenia, pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin potwierdzający spełnienie jednego z warunków określonych w art. 6 ust. 1 akapit drugi decyzji 2019/2032.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do roślin podatnych przeznaczonych do sadzenia, jeżeli rośliny podatne:
1) są przeznaczone dla użytkowników ostatecznych wykorzystujących je na własne, niezarobkowe potrzeby;
2) nie pochodzą z obszaru wyznaczonego.
3.  Rośliny podatne, inne niż rośliny przeznaczone do sadzenia, mogą być przemieszczane ze strefy porażenia obszaru wyznaczonego do strefy buforowej obszaru wyznaczonego oraz poza obszar wyznaczony, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin potwierdzający spełnienie jednego z wymogów określonych w art. 6 ust. 2 akapit drugi decyzji 2019/2032.
§  5. 
1.  Drewno roślin podatnych inne niż drewno w postaci opakowań drewnianych, drewno roślin iglastych w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin oraz odseparowana kora uzyskana w całości lub w części z roślin iglastych mogą być przemieszczane ze strefy porażenia obszaru wyznaczonego do strefy buforowej obszaru wyznaczonego oraz poza obszar wyznaczony, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin potwierdzający spełnienie wymogów określonych w art. 7 ust. 1 akapit drugi decyzji 2019/2032.
2.  Drewno, o którym mowa w ust. 1, może być przemieszczane poza obszar wyznaczony w celu poddania go zabiegowi obróbki termicznej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi decyzji 2019/2032, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 7 ust. 2 decyzji 2019/2032.
§  6.  Opakowania drewniane wykonane z roślin iglastych mogą być przemieszczane ze strefy porażenia obszaru wyznaczonego do strefy buforowej obszaru wyznaczonego oraz poza obszar wyznaczony, jeżeli spełniają warunki określone w art. 8 decyzji 2019/2032.
§  7.  Rośliny podatne pochodzące z państw trzecich, które nie są położone na kontynencie europejskim, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli zostały zaopatrzone w fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe oraz w rubryce w tych świadectwach zatytułowanej "Deklaracja dodatkowa" została zawarta informacja o spełnieniu jednego z wymogów określonych w art. 9 lit. a-c decyzji 2019/2032.
§  8.  Drewno roślin podatnych inne niż drewno w postaci:
1) wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z roślin podatnych,
2) odseparowanej kory uzyskanej w całości lub w części z roślin podatnych,
3) opakowań drewnianych

- pochodzące z państw trzecich, które nie są położone na kontynencie europejskim, może być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli zostało zaopatrzone w fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe oraz w rubryce w tych świadectwach zatytułowanej "Deklaracja dodatkowa" została zawarta informacja o spełnieniu jednego z wymogów określonych w art. 10 ust. 2 lit. a-c decyzji 2019/2032.

§  9.  Drewno roślin iglastych w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin oraz odseparowana kora uzyskana w całości lub w części z roślin iglastych, pochodzące z państw trzecich, które nie są położone na kontynencie europejskim, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli zostały zaopatrzone w fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe oraz w rubryce w tych świadectwach zatytułowanej "Deklaracja dodatkowa" została zawarta informacja o spełnieniu jednego z wymogów określonych w art. 10 ust. 4 lit. a-c decyzji 2019/2032.
§  10.  Wojewódzki inspektor przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną roślin podatnych, drewna roślin podatnych innego niż drewno w postaci opakowań drewnianych oraz drewna roślin iglastych w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin, pochodzących z państw trzecich, które nie są położone na kontynencie europejskim, w których stwierdzono występowanie agrofaga, w punkcie kontroli granicznej w rozumieniu art. 3 pkt 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), punkcie kontroli innym niż punkt kontroli granicznej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia, albo w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, zgodnie z wymogami określonymi w art. 11 ust. 2 decyzji 2019/2032.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/2032 z dnia 26 listopada 2019 r. ustanawiającą środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell (dawniej Gibberella circinata) oraz uchylającą decyzję 2007/433/WE (Dz. Urz. UE L 313 z 04.12.2019, str. 94).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell (Dz. U. poz. 1715), które zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020