Wzór raportu.

Dz.U.2020.1457
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wzoru raportu
Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór raportu obejmującego informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia zawartego między organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, a marszałkiem województwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu (Dz. U. poz. 319).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR
Nazwa i siedziba oraz adres osoby prawnej

reprezentującej przedsiębiorców, o których mowa

w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanio-

wymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114)

Raport obejmujący informacje

dotyczące funkcjonowania

porozumienia zawartego między

organizacją samorządu gospodarczego

reprezentującą grupę przedsiębiorców

wprowadzających produkty

w opakowaniach wielomateriałowych

albo środki niebezpieczne

w opakowaniach, w tym środki ochrony

roślin, a marszałkiem województwa

za rok ..........

Adresat

1. Marszałek Województwa .............................................................

2. Minister właściwy do spraw klimatu

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

NIP .................................................................................................
REGON .........................................................................................

Tabela 1: Masa opakowań, masa odpadów opakowaniowych oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Lp. Rodzaj opakowań1) Masa opakowań

wprowadzonych do

obrotu

w poprzednim roku

kalendarzowym2)

(Mg)

Masa zebranych

odpadów

opakowaniowych

(Mg)

Masa odpadów

opakowaniowych poddanych

odzyskowi,

z wyłączeniem

recyklingu

(Mg)

Masa odpadów

opakowaniowych

poddanych

recyklingowi

(Mg)

Przewidziany poziom3) Osiągnięty poziom
Odzysk w %,

z wyłączeniem

recyklingu

Recykling w % Odzysk w %,

z wyłączeniem

recyklingu

Recykling w %
1
2
3
4
5

Tabela 2: Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów

z odzyskiem energii

Lp. Rodzaj opakowania1),

z którego

powstał odpad

Przekazane do

odzysku odpady

opakowaniowe

(Mg)

Masa odpadów opakowaniowych (Mg) poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii w wyniku
recyklingu

materiału

pozostałych

sposobów

recyklingu

łącznego

recyklingu4)

termicznego

przekształcania

odpadów

opakowaniowych

we

współspalarniach

odpadów

z odzyskiem

energii

termicznego

przekształcania

odpadów

opakowaniowych

w spalarniach

odpadów

z odzyskiem

energii

innych

sposobów

odzysku

łącznego odzysku,

w tym termicznego

przekształcania

odpadów

opakowaniowych

w spalarniach

i współspalarniach

odpadów

z odzyskiem

energii5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5

Tabela 3: Wykaz wprowadzających, którzy przystąpili do porozumienia6)

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa Adres zamieszkania lub siedziby NIP lub REGON Data przystąpienia do porozumienia6)
1
2
3
4
5

Tabela 4: Wykaz posiadaczy odpadów7), którym na podstawie zawartego porozumienia6) przekazano wykonywanie czynności z zakresu gospodarowania odpadami

opakowaniowymi, oraz określenie tych czynności

Lp. Imię i nazwisko lub

nazwa

Adres zamieszkania lub

siedziba

NIP lub REGON Wskazanie okresu, na

który zawarto umowę na

wykonywanie czynności

z zakresu

gospodarowania

odpadami

opakowaniowymi

Określenie

wykonywanych

czynności z zakresu

gospodarowania

odpadami

opakowaniowymi8)

Rodzaj i kod odpadów9)

opakowaniowych

objętych wykonywanymi

czynnościami z zakresu

gospodarowania

odpadami

opakowaniowymi

1
2
3
4
5

Tabela 5: Wykaz kart przekazania odpadów10) potwierdzających ich przekazanie

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

wystawiającego kartę przekazania

odpadów

Imię i nazwisko lub nazwa

podmiotu potwierdzającego

przyjęcie odpadów

opakowaniowych

Data

wystawienia

karty

przekazania

odpadów

Numer karty

przekazania

odpadów

Rodzaj i kod

odpadów

opakowaniowych9)

Masa przekazanych

odpadów

opakowaniowych na

podstawie karty

przekazania odpadów

(Mg)

1
2
3
4
5
Objaśnienia:

1) Należy podać odpowiednio rodzaje opakowań stanowiących przedmiot porozumienia, z podziałem

odpowiednio na:

– opakowania wielomateriałowe według rodzaju materiału przeważającego w danym opakowaniu,

– opakowania środków niebezpiecznych, w tym środków ochrony roślin, według rodzaju materiału

przeważającego w danym opakowaniu.

2) Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) masa wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim

roku kalendarzowym, zgodnie z art. 20 ust. 3 w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej

w danym roku kalendarzowym – masa wprowadzonych do obrotu opakowań w tym roku, kiedy rozpoczęto

działalność.

3) Należy podać poziomy odzysku i recyklingu przewidziane w porozumieniu, o których mowa w art. 25

ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

4) Należy podać sumę danych z kolumn 3 i 4.

5) Należy podać sumę danych z kolumn 5–8.

6) Porozumienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami

i odpadami opakowaniowymi.

7) Posiadacz odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

z 2020 r. poz. 797 i 875).

8) Należy podać czynności zgodnie z zakresem porozumienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

9) Należy podać odpowiedni rodzaj i kod odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

10) Karta przekazania odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach.

1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020