Forma i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilość i jakość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Dz.U.2020.144
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
Na podstawie art. 304 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) zarządza się, co następuje:
§  1.  Podmiot korzystający z usług wodnych przekazuje wyniki pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi w formie pisemnej, w postaci papierowej lub dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294), opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnianego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460).
§  2. 
1.  Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Do formy i układu nieprzekazanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być stosowane przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI POBRANYCH WÓD PODZIEMNYCH I WÓD POWIERZCHNIOWYCH

UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI POBRANYCH WÓD PODZIEMNYCH

I WÓD POWIERZCHNIOWYCH

1. Wyniki pomiarów są przekazywane za okres ..........................................................................

2. Podmiot korzystający z usług wodnych

Podmiot
Adres:
– miejscowość ..........................................................
– kod pocztowy ..........................................................
– ulica, nr budynku, nr lokalu ..........................................................
– województwo ..........................................................
– powiat ..........................................................
– gmina ..........................................................
REGON
Miejsce wykonywanej działalności:
– nazwa zakładu ..........................................................
– adres zakładu ..........................................................
– województwo ..........................................................
– powiat ..........................................................
– gmina ..........................................................
Nazwa urządzenia wodnego

służącego do ujmowania wody

3. Informacje dotyczące pozwolenia, rodzaju pobranych wód i miejsca ich poboru

Rodzaj pozwolenia1)
Organ wydający pozwolenie
Data wydania pozwolenia
Znak pozwolenia2)
Znak pozwolenia zmieniającego (jeżeli dotyczy)2)
Data rozpoczęcia obowiązywania pozwolenia
Okres obowiązywania pozwolenia3)
Rodzaj pobieranych wód4)
Głębokość urządzenia wodnego (jeżeli dotyczy)5)
Nazwa (jeżeli dotyczy) i kod

jednolitych części wód

Nazwa obszaru dorzecza
Nazwa regionu wodnego
Nazwa miejsca poboru wód powierzchniowych
Cel poboru wód
Inne ustalenia określone w pozwoleniu

Objaśnienia:

1) Pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie zintegrowane.

2) Znak decyzji dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

3) Uwzględnia się także pozwolenie zmieniające pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie zintegrowane.

4) Wody powierzchniowe lub wody podziemne.

4) Dotyczy wód podziemnych.

4. Lokalizacja punktu poboru wody

Lp. Określenie

punktu

poboru wód

(nazwa lub

numer)1)

Dane ewidencyjne

(numer działki, obręb, gmina)

Współrzędne

geodezyjne/geograficzne2)

Uwagi
1.
...
...

Objaśnienia:

1) Jeżeli występuje kilka punktów poboru wód, wpisuje się dane dla każdego z tych punktów.

2) Podaje się współrzędne określone w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym.

5. Wyniki pomiarów ilości pobranych wód dla całego ujęcia1)

Lp. Doba (data)2) Ilość pobranych wód (m3)
1
...
...
Suma:

Objaśnienia:

1) Pomiary ilości pobranych wód podaje się wyłącznie w zakresie wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego

albo pozwolenia zintegrowanego.

2) W przypadku pomiarów ciągłych należy podać ilość pobranych wód w ciągu doby.

6. Dane przyrządu pomiarowego:1)

Lp. Nazwa, typ Ważność legalizacji

w okresie dokonywania

pomiarów2)

1
...
...

Objaśnienia:

1) Podaje się dane dla każdego przyrządu pomiarowego.

2) Wybór: tak albo nie.

7. Dane kontaktowe podmiotu korzystającego z usług wodnych1)

..........................................................................................................................................................................

(numer telefonu lub adres poczty elektronicznej)

Objaśnienie:

1) Dane fakultatywne.

...................................................... .......................................................................

(data) (podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI

UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH

DO WÓD LUB DO ZIEMI

1. Wyniki pomiarów są przekazywane za okres ..........................................................................

2. Podmiot korzystający z usług wodnych

Podmiot
Adres:
– miejscowość ..........................................................
– kod pocztowy ..........................................................
– ulica, nr budynku, nr lokalu ..........................................................
– województwo ..........................................................
– powiat ..........................................................
– gmina ..........................................................
REGON
Miejsce wykonywanej działalności:
– nazwa zakładu ..........................................................
– adres zakładu ..........................................................
– województwo ..........................................................
– powiat ..........................................................
– gmina ..........................................................
Oznaczenie urządzenia wodnego

3. Informacje dotyczące pozwolenia, rodzaju ścieków, oczyszczalni ścieków oraz

odbiornika ścieków

Rodzaj pozwolenia1)
Organ wydający pozwolenie
Data wydania pozwolenia
Znak pozwolenia2)
Znak pozwolenia zmieniającego (jeżeli dotyczy)2)
Data rozpoczęcia obowiązywania pozwolenia
Okres obowiązywania pozwolenia3)
Rodzaj ścieków4)
Nazwa oczyszczalni ścieków
Charakterystyka urządzeń oczyszczających

lub podczyszczających ścieki5)

Przepustowość oczyszczalni ścieków zgodnie

z projektem technicznym lub dopuszczalna ilość

ścieków odprowadzanych zgodnie

z pozwoleniem wodnoprawnym albo pozwoleniem

zintegrowanym (m3 /dobę)

Wielkość oczyszczalni ścieków

wyrażona w RLM (jeżeli dotyczy)

Oczyszczalnia ścieków w aglomeracji6)
Wielkość aglomeracji wyrażona w RLM7), 8)
Miejsce wprowadzania

ścieków:

nazwa (jeżeli dotyczy)

i kod jednolitych części

wód

nazwa obszaru dorzecza
nazwa regionu wodnego
nazwa odbiornika

w przypadku wód

powierzchniowych

Sposób zrzutu

ścieków do

odbiornika:

ciągły9)
okresowy

w czasie

doby10)

liczba zrzutów

okresowych w czasie

doby

czas trwania

pojedynczego zrzut

okresowego w czasie

doby

Inne ustalenia określone w pozwoleniu

Objaśnienia:

1) Pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie zintegrowane.

2) Znak decyzji dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

3) Uwzględnia się także pozwolenie zmieniające.

4) Komunalne, przemysłowe, bytowe, inne – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo

wodne.

5) Oczyszczalnia mechaniczna, mechaniczno-biologiczna, mechaniczno-biologiczna z pogłębionym usuwaniem

biogenów, mechaniczno-chemiczna, pozostałe.

6) Wybór: tak albo nie. Należy wskazać na podstawie informacji ujętych w aktualizacji Krajowego programu

oczyszczania ścieków komunalnych.

7) Wielkości aglomeracji powinny być zgodne z informacjami ujętymi w aktualizacji Krajowego programu

oczyszczania ścieków komunalnych.

8) Wypełnia się, jeżeli dotyczy oczyszczalni w aglomeracji.

9) Wybór: tak albo nie.

10) Nie wypełnia się, jeżeli dotyczy ciągłego sposobu zrzutu ścieków do odbiornika.

4. Lokalizacja punktu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Lp. Określenie

punktu zrzutu

ścieków

(nazwa lub

numer)1)

Dane

ewidencyjne

(numer działki,

obręb, gmina)

Współrzędne

geodezyjne/geograficzne2)

Uwagi
1.
...
...

Objaśnienia:

1) Jeżeli występuje kilka punktów zrzutu ścieków, wpisuje się dane dla każdego z tych punktów.

2) Podaje się współrzędne określone w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym.

5. Wyniki pomiarów ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi1)

Lp. Doba (data)2) Ilość ścieków (m3)
1
...
...
Suma:

Objaśnienia:

1) Pomiary ilości wprowadzanych ścieków podaje się wyłącznie w zakresie wynikającym z pozwolenia

wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

2) W przypadku prowadzenia pomiarów ciągłych ilości wprowadzanych ścieków należy podawać wynik sumy

dla doby.

6. Wyniki pomiarów składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi1)

1) Liczba pomiarów wymaganych w ciągu roku, określona w pozwoleniu wodnoprawnym

albo pozwoleniu zintegrowanym: …

2) Data poboru próbek: ...

3) Data rozpoczęcia i zakończenia pomiarów: …

4) Wielokrotność rozcieńczenia (dotyczy ścieków przemysłowych zawierających substancje

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli podlegają rozcieńczeniu innymi

ściekami): ...

5) Wyniki pomiarów i analiz:

Lp. Badany parametr składu

ścieków

Wynik pomiaru Uwagi (istotne

zdarzenia

mające wpływ

na wynik

pomiaru)

nazwa metoda

pomiarowa

jednostka

miary

rodzaj próby:

a) średnia dobowa

proporcjonalnie

do przepływu

b) inna2) ...

wartość
dopływ3) odpływ
1
...
...

Objaśnienia:

1) Dla każdego pomiaru podać odrębnie wyniki.

2) Wskazać zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym albo pozwoleniem zintegrowanym.

3) Wskazać w przypadku, gdy pomiar na dopływie jest wymagany.

7. Wyniki pomiarów stanu ścieków1)

Data wykonania pomiarów…

Temperatura2), 3)

1) godzina pomiaru …, wynik pomiaru w °C …

2) …

12) …

Odczyn (pH)2), 4)

1) godzina pomiaru …, wynik pomiaru …

2) …

12) …

Objaśnienia:

1) Wskazać, jeżeli wymóg wykonania pomiarów stanu ścieków jest określony w pozwoleniu wodnoprawnym

albo pozwoleniu zintegrowanym.

2) Wskazać dla każdego pomiaru wykonanego w odstępach co najwyżej dwugodzinnych w czasie doby.

3) Przy ciągłym pomiarze temperatury podaje się wartość najwyższą w czasie doby.

4) Przy ciągłym pomiarze pH wskazać wynik najbardziej odbiegający od wartości pH 7,00 w czasie doby.

8. Wykonawca pomiarów

1) Nazwa i adres laboratorium wykonującego pomiary: ...

2) Numer akredytacji laboratorium wykonującego pomiary: …

3) Dane dotyczące certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujące pomiary:

Nazwa certyfikatu
Podmiot wydający certyfikat
Nr certyfikatu
Data wydania certyfikatu
Data ważności certyfikatu
Normy lub udokumentowane procedury

badawcze

9. Ilości substancji zanieczyszczających, wyrażone w jednostkach masy przypadających

na jednostkę wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego

produktu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 2

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne1)

Nazwa substancji

zanieczyszczającej

Rodzaj

działalności,

o której mowa

w przepisach

wydanych na

podstawie art. 99

ust. 2 ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. –

Prawo wodne

Ilość substancji zanieczyszczającej przypadającej

na jednostkę, o której mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

średnia dobowa średnia miesięczna
...
...

Objaśnienia:

1) Dotyczy ścieków przemysłowych w zakresie wskazanym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu

zintegrowanym.

10. Dane przyrządu pomiarowego służącego do zmierzenia ilości ścieków:

Lp. Nazwa, typ
1
...
...

11. Dane kontaktowe podmiotu korzystającego z usług wodnych1)

...............................................................................................................................................................

(numer telefonu lub adres poczty elektronicznej)

Objaśnienie:

1) Dane fakultatywne.

...................................................... ..............................................................

(data) (podpis)

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.144

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Forma i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilość i jakość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.
Data aktu: 20/01/2020
Data ogłoszenia: 29/01/2020
Data wejścia w życie: 06/02/2020