Zmiana rozporządzenia w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.

Dz.U.2020.1412
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności
Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011) w załączniku nr 1a część pn. "Objaśnienia do wypełniania zlecenia płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia, w postaci elektronicznej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zleceń płatności przekazywanych przez instytucje do Banku Gospodarstwa Krajowego od dnia 1 lutego 2020 r.
2.  Korekty przekazanych zleceń płatności w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia są przekazywane przez instytucje do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP. NAZWA POLA OPIS UWAGI
1. Dane Zleceniodawcy Rodzaj wniosku U - środki unijne K - krajowe współfinansowanie Pole wymagane
Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrument "Łącząc Europę", Mechanizmy Finansowe 2014-2021
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Jeżeli jest tylko jeden fundusz, pole wypełniane automatycznie
Numer zlecenia Kolejny numer w danym roku oraz systemowy wyróżnik Perspektywy finansowej Pole wypełniane automatycznie
Data rejestracji Pole wypełniane automatycznie
Wprowadzający Login wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie
Imię i nazwisko wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie
Instytucja Pole wypełniane automatycznie
Miejscowość Pole wypełniane automatycznie
Ulica Pole wypełniane automatycznie
Nr domu Pole wypełniane automatycznie
Nr lokalu Pole wypełniane automatycznie
Kod pocztowy Pole wypełniane automatycznie
Poczta Pole wypełniane automatycznie
Numer telefonu Pole wypełniane automatycznie
Faks Pole wypełniane automatycznie
Adres e-mail Pole wypełniane automatycznie
2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Czy Beneficjent posiada NIP polski? Tak/Nie Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Beneficjenta Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta).

Jeżeli Beneficjent posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola "Czy Beneficjent posiada NIP polski?"

PESEL Beneficjenta Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
Nazwa Beneficjenta Pole wymagane
Miejscowość Pole wymagane
Ulica Pole wymagane
Nr domu Pole wymagane
Nr lokalu
Kod pocztowy Pole wymagane
Poczta
Numer telefonu
Faks
Numer ID Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
Sektor Beneficjenta P - prywatny S - samorząd

A - administracja państwowa

Pole wymagane.

Do wybrania jedna z wartości

Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową? Tak/Nie Pole wymagane.

Do wypełnienia jedynie w przypadku sektora "administracja państwowa"

Czy Beneficjent jest Odbiorcą? Tak/Nie Pole wymagane.

Jeśli tak, to dane Beneficjenta kopiowane są do danych Odbiorcy

Czy Odbiorca posiada NIP polski? Tak/Nie Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Odbiorcy Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Odbiorcy).

Jeżeli Odbiorca posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola "Czy Odbiorca posiada NIP polski?"

PESEL Odbiorcy Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
Nazwa Odbiorcy Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane
Miejscowość Pole wymagane
Ulica Pole wymagane
Nr domu Pole wymagane
Nr lokalu
Kod pocztowy Pole wymagane
Poczta
Numer telefonu
Faks
Adres e-mail
3. Projekt/Umowa/Wniosek Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Działanie/Obszar tematyczny/Środek/Obszar programowy Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Poddziałanie/Cele Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem. Pole nie występuje w zleceniach Mechanizmów Finansowych 2014-2021

Województwo - symbol w numerze projektu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane.

Pole nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu "Łącząc Europę" oraz Mechanizmów Finansowych 2014-2021

Numer projektu/Operacji/ Projektu kwalifikowalnego Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu "Łącząc Europę" oraz Mechanizmów Finansowych 2014-2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane
Numer Umowy Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu "Łącząc Europę" oraz Mechanizmów Finansowych 2014-2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane
Data umowy/aneksu Pole wymagane
Numer wniosku o płatność Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu "Łącząc Europę" oraz Mechanizmów Finansowych 2014-2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność
4. Dane płatności/Klasyfikacja Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Rodzaj wniosku Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Numer rachunku Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane
Kwota płatności Dopuszczalna wartość nieujemna Pole wymagane
Tytuł płatności Automatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków Pole wymagane
Rodzaj płatności Z - Zaliczka

R - Refundacja poniesionych wydatków

Z COVID-19 - Zaliczka-COVID-19 R COVID-19 - Refundacja-COVID-19

Pole wymagane.

Zaliczka-COVID-19 - Zaliczka ze środków przyznanych w ramach funduszy strukturalnych na pokrycie wydatków ponoszonych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia jej negatywnych skutków. Refundacja-COVID-19 - Refundacja ze środków przyznanych w ramach funduszy strukturalnych na pokrycie wydatków ponoszonych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia jej negatywnych skutków.

Część budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane
Podczęść budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane
Dysponent Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Źródło finansowania RC - Rezerwa celowa CB - Część budżetowa NW - Niewygasające wydatki Pole wymagane.

"NW - Niewygasające wydatki" tylko do wyboru dla zleceń krajowego współfinansowania

Rozdział Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej

Paragraf Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej

Kwota płatności Pole wypełniane automatycznie
Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej Pole wymagane, jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC - rezerwę celową
5. Oświadczenie Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Oświadczenie Potwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub Nie Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość Tak

Czy skopiować dane wniosku? Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatności Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość Nie

Komentarz Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1412

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.
Data aktu: 13/08/2020
Data ogłoszenia: 19/08/2020
Data wejścia w życie: 20/08/2020