Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.1401
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa.
§  2. 
1.  Przenosi się planowane dochody budżetowe z części:
1) 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w kwocie 980 000 000 zł,
2) 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w kwocie 35 000 000 zł,
3) 32 - Rolnictwo, w kwocie 866 000 zł,
4) 35 - Rynki rolne, w kwocie 3 179 000 zł,
5) 39 - Transport, w kwocie 242 000 zł,
6) 47 - Energia, w kwocie 434 000 000 zł

- do części 55 - Aktywa państwowe, w kwocie 1 453 287 000 zł.

2.  Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, z części:
1) 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w kwocie 367 093 zł,
2) 20 - Gospodarka, w kwocie 282 543 zł,
3) 29 - Obrona narodowa, w kwocie 373 461 zł,
4) 33 - Rozwój wsi, w kwocie 352 650 zł,
5) 39 - Transport, w kwocie 59 643 zł,
6) 40 - Turystyka, w kwocie 92 668 zł

- do części 55 - Aktywa państwowe, w kwocie 1 528 058 zł.

2.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026, w kwocie 235 000 zł, z części 47 - Energia, do części 55 - Aktywa państwowe.
3.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części:
1) 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w kwocie 143 325 zł,
2) 20 - Gospodarka, w kwocie 238 026 zł,
3) 29 - Obrona narodowa, w kwocie 306 970 zł,
4) 33 - Rozwój wsi, w kwocie 289 576 zł,
5) 39 - Transport, w kwocie 48 556 zł,
6) 40 - Turystyka, w kwocie 76 160 zł

- do części 55 - Aktywa państwowe, w kwocie 1 102 613 zł.

2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 29 lutego 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 980 000 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 980 000 000
75624 Dywidendy 980 000 000
0740 Wpływy z dywidend 980 000 000
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 35 000 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 35 000 000
75624 Dywidendy 35 000 000
0740 Wpływy z dywidend 35 000 000
32 Rolnictwo 866 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 866 000
75624 Dywidendy 866 000
0740 Wpływy z dywidend 866 000
35 Rynki rolne 3 179 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 179 000
75624 Dywidendy 3 179 000
0740 Wpływy z dywidend 3 179 000
39 Transport 242 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 242 000
75624 Dywidendy 242 000
0740 Wpływy z dywidend 242 000
47 Energia 434 000 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 434 000 000
75624 Dywidendy 434 000 000
0740 Wpływy z dywidend 434 000 000
55 Aktywa państwowe 1 453 287 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 453 287 000
75624 Dywidendy 1 453 287 000
0740 Wpływy z dywidend 1 453 287 000
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 367 093
750 Administracja publiczna 367 093
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 367 093
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 143 325
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 009
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 422
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 193 237
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100
20 Gospodarka 282 543
750 Administracja publiczna 282 543
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 282 543
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 238 026
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 249
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 617
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651
29 Obrona narodowa 373 461
750 Administracja publiczna 373 461
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 373 461
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 306 970
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 769
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 521
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201
33 Rozwój wsi 352 650
750 Administracja publiczna 352 650
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 352 650
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 289 576
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 778
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 095
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201
39 Transport 59 643
750 Administracja publiczna 59 643
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 59 643
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 48 556
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 347
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 190
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550
40 Turystyka 92 668
750 Administracja publiczna 92 668
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 92 668
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 76 160
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 092
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 866
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550
47 Energia 235 000
752 Obrona narodowa 235 000
75212 Pozostałe wydatki obronne 235 000
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 220 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000
4410 Podróże służbowe krajowe 10 000
55 Aktywa państwowe 1 763 058
750 Administracja publiczna 1 528 058
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 528 058
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 102 613
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 244
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 23 711
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 193 237
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 253
752 Obrona narodowa 235 000
75212 Pozostałe wydatki obronne 235 000
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 220 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000
4410 Podróże służbowe krajowe 10 000
ZAŁĄCZNIK Nr  3

PRZENIESIENIA KWOT WYNAGRODZEŃ

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 143 325
750 Administracja publiczna 143 325
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 143 325
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 143 325
20 Gospodarka 238 026
750 Administracja publiczna 238 026
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 238 026
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 238 026
29 Obrona narodowa 306 970
750 Administracja publiczna 306 970
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 306 970
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 306 970
33 Rozwój wsi 289 576
750 Administracja publiczna 289 576
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 289 576
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 289 576
39 Transport 48 556
750 Administracja publiczna 48 556
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 48 556
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 48 556
40 Turystyka 76 160
750 Administracja publiczna 76 160
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 76 160
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 76 160
55 Aktywa państwowe 1 102 613
750 Administracja publiczna 1 102 613
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 102 613
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 102 613

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1401

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.
Data aktu: 15/08/2020
Data ogłoszenia: 17/08/2020
Data wejścia w życie: 29/02/2020, 18/08/2020