Świadectwo służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2020.1380
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór formularza świadectwa służby;
2) tryb wydawania i sprostowania świadectwa służby;
3) właściwość przełożonych w sprawach wydawania i sprostowania świadectwa służby.
§  2. 
1.  Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej "funkcjonariuszem", zwalniany ze służby otrzymuje świadectwo służby w dniu zwolnienia określonym w rozkazie personalnym.
2.  Świadectwo służby sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy egzemplarz otrzymuje funkcjonariusz, a drugi egzemplarz pozostawia się w aktach osobowych tego funkcjonariusza.
3.  Funkcjonariusz potwierdza otrzymanie świadectwa służby własnoręcznym podpisem wraz z datą jego otrzymania na drugim egzemplarzu świadectwa służby, przeznaczonym do włączenia do akt osobowych tego funkcjonariusza.
4.  Świadectwo służby może odebrać osoba upoważniona przez funkcjonariusza na piśmie. W takim przypadku osoba upoważniona potwierdza otrzymanie świadectwa służby własnoręcznym podpisem wraz z datą jego otrzymania.
5.  W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci funkcjonariusza albo stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza świadectwo służby wydaje się członkowi rodziny funkcjonariusza uprawnionemu do odprawy pośmiertnej niezwłocznie po wydaniu rozkazu personalnego o wygaśnięciu stosunku służbowego.
6.  Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 1 i w sposób, o którym mowa w ust. 3 albo 4, świadectwo służby doręcza się, za pokwitowaniem, przez operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) w terminie 7 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby albo doręcza się w inny sposób.
§  3.  Wydania świadectwa służby nie uzależnia się od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z obowiązków służbowych.
§  4. 
1.  Na pisemny, uzasadniony wniosek byłego funkcjonariusza wydaje się kolejne dwa egzemplarze świadectwa służby, zwane dalej "duplikatem świadectwa służby".
2.  Pierwszy egzemplarz duplikatu świadectwa służby doręcza się byłemu funkcjonariuszowi, za pokwitowaniem, przez operatora pocztowego, o którym mowa w § 2 ust. 6, albo doręcza się w inny sposób. Drugi egzemplarz pozostawia się w aktach osobowych tego funkcjonariusza.
§  5.  Do wydawania świadectwa służby oraz jego sprostowania jest uprawniony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz, zwani dalej "przełożonymi".
§  6. 
1.  W świadectwie służby podaje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień funkcjonariusza wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, dotyczące:
1) imienia, nazwiska, imion rodziców, daty i miejsca urodzenia funkcjonariusza;
2) okresu służby, w tym okresu służby przygotowawczej i stałej;
3) zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego;
4) podstawy prawnej zwolnienia ze służby albo wygaśnięcia stosunku służbowego;
5) liczby dni przysługujących i wykorzystanych w roku zwolnienia ze służby lub w roku, w którym wygasł stosunek służbowy, urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, szkoleniowego i okolicznościowego;
6) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
7) wykorzystanego w okresie służby urlopu:
a) rodzicielskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz części,
b) wychowawczego, podstawy prawnej jego udzielania, wymiaru oraz części,
c) ojcowskiego, jego wymiaru oraz części;
8) liczby dni, za które zwolniony funkcjonariusz otrzymał świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej "ustawą";
9) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), wykorzystanego w roku zwolnienia ze służby lub w roku, w którym wygasł stosunek służbowy;
10) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 142 ust. 1 ustawy.
2.  Na pisemny wniosek funkcjonariusza, złożony przed dniem zwolnienia ze służby, w świadectwie służby podaje się także informacje o wysokości i składnikach uposażenia otrzymanego w ostatnim miesiącu pełnienia służby oraz o kwalifikacjach nabytych w czasie pełnienia służby.
3.  Wzór formularza świadectwa służby stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Funkcjonariusz zwolniony ze służby może, w terminie określonym w art. 65 ust. 2 ustawy, złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o sprostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się do przełożonego, który wydał świadectwo służby.
2.  W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa służby funkcjonariuszowi wydaje się nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.
3.  O nieuwzględnieniu wniosku o sprostowanie świadectwa służby, z powodu jego złożenia po terminie określonym w art. 65 ust. 2 ustawy albo z uwagi na fakt, że wnoszono o podanie w świadectwie nieprawdziwych danych, przełożony, który wydał to świadectwo, zawiadamia pisemnie funkcjonariusza w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.
§  8. 
1.  W przypadku uchybienia terminu na sprostowanie świadectwa służby określonego w art. 65 ust. 2 ustawy przywraca się ten termin na pisemny, uzasadniony wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
2.  Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do przełożonego, który wydał świadectwo służby, w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.
3.  Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.
§  9. 
1.  Nowe świadectwo służby w miejsce wydanego uprzednio, poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 ust. 2, wydaje się w razie:
1) zmiany rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby lub o wygaśnięciu stosunku służbowego funkcjonariusza, mającej wpływ na treść świadectwa służby;
2) zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprzednio przywróconego do służby.
2.  W nowym świadectwie służby wydawanym w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się cały okres służby funkcjonariusza.
§  10.  Po wydaniu nowego świadectwa służby w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2 lub w § 9 ust. 1, uprzednio wydane świadectwo służby pozostawia się w aktach osobowych funkcjonariusza.
§  11.  W sprawach wydania i sprostowania świadectwa służby wszczętych na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  12.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 827).
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

ŚWIADECTWO SŁUŻBY

wzór

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020