Zmiany w Wykazie 1 (tekst jednolity) Załącznika dotyczącego związków chemicznych do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów. Haga.2019.11.27.

Dz.U.2020.1367
ZMIANY
w Wykazie 1 (tekst jednolity) Załącznika dotyczącego związków chemicznych do konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r.,
przyjęte w Hadze dnia 27 listopada 2019 r.
Przekład

B. WYKAZY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

Poniższe Wykazy zawierają toksyczne związki chemiczne i ich prekursory. Dla celów wykonania Konwencji Wykazy te zawierają związki chemiczne stanowiące przedmiot środków weryfikacyjnych, zgodnie z postanowieniami Załącznika dotyczącego weryfikacji. Stosownie do paragrafu 1 (a) artykułu 11 Wykazy te nie stanowią definicji broni chemicznej.
(Ilekroć podany jest odnośnik do grup związków dialkilowych, z następującym zestawieniem grup alkilowych w nawiasach, wszystkie możliwe związki chemiczne, które mogą zawierać wszystkie możliwe kombinacje grup alkilowych zestawionych w nawiasach, są uważane za umieszczone w danym Wykazie, chyba że zostaną z niego w sposób jednoznaczny wyłączone. Substancja chemiczna zaznaczona "*" w Wykazie 2 część A podlega szczególnej deklaracji i weryfikacji, zgodnie z postanowieniami części VII Załącznika dotyczącego weryfikacji.)
Wykaz 1 Nr rej. CAS
A. Toksyczne związki chemiczne:
(1) O-alkilo (≤ C10 w tym cykloalkilo) alkilo
(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-)-fluorofosfoniany
np. sarin: O-izopropylometylofluorofosfonian (107-44-8)
soman: O-pinakolinometylofluorofosfonian (96-64-0)
(2) O-alkilo (≤ C10, w tym cykloalkilo) N,N-dialkilo
(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) amidocyjanofosforany
np. tabun: O-etylo(N, N-dimetylo)amidocyjanofosforan (77-81-6)
(3) O-alkilo (H lub ≤ C10, w tym cykloalkilo) S-2-dialkilo

(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-)-aminoetylo alkilo

(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) tiofosfoniany oraz

odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole

np. VX: O-etylo S-(2-diizopropyloaminoetylo) metylotiofosfonian (50782-69-9)
(4) Iperyty siarkowe:
sulfid 2-chloroetylochlorometylowy (2625-76-5)
iperyt: sulfid bis(2-chloroetylowy) (505-60-2)
bis(2-chloroetylotio)metan (63869-13-6)
seskwiiperyt: 1,2-bis(2-chloroetylotio)etan (3563-36-8)
1,3-bis(2-chloroetylotio)-n-propan (63905-10-2)
1,4-bis(2-chloroetylotio)-n-butan (142868-93-7)
1,5-bis(2-chloroetylotio)-n-pentan (142868-94-8)
eter bis(2-chloroetylotiometylowy) (63918-90-1)
iperyt tlenowy: eter bis(2-chloroetylotioetylowy) (63918-89-8)
(5) Luizyty:
Luizyt 1: (2-chlorowinylo)dichloroarsyna (541-25-3)
Luizyt 2: bis(2-chlorowinylo)chloroarsyna (40334-69-8)
Luizyt 3: tris(2-chlorowinylo)arsyna (40334-70-1)
(6) Iperyty azotowe:
HN1: bis(2-chloroetylo)etyloamina (538-07-8)
HN2: bis(2-chloroetylo)metyloamina (51-75-2)
HN3: tris(2-chloroetylo)amina (555-77-1)
(7) Saksytoksyna (35523-89-8)
(8) Rycyna (9009-86-3)
(13) Fluorki P-alkilo (H lub ≤ C10, łącznie z cykloalkilo) N-(1-(dialkilo(≤ C10, łącznie z cykloalkilo)amino))alkilideno(H lub ≤ C10, łącznie z cykloalkilo) fosfonamidowe oraz odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole
np. fluorek N-(1 -(di-n-decyloamino)-n-decylideno)-P-decylofosfonamidowy (2387495-99-8)
fluorek metylo-(1-(dietyloamino)etylideno)fosfonoamidowy (23 87496-12-8)
(14) Fluorki O-alkilo (H lub ≤ C10, łącznie z cykloalkilo) N-(1-(dialkilo(≤ C10> łącznie z cykloalkilo)amino))alkilideno(H lub ≤ C10, łącznie z cykloalkilo) fosforoamidowe oraz odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole
np. fluorek O-n-Decylo N-(1-(di-n-decyloamino)-n-decylideno)fosforoamidowy
(2387496-00-4)
fluorek metylo (1-(dietyloamino)etylideno)fosforoamidowy (2387496-04-8)
fluorek etylo (1-(dietyloamino)etylideno)fosforoamidowy (2387496-06-0)
(15) Fluorek metylo-(bis(dietyloamino)metyleno)fosfonoamidowy (2387496-14-0)
(16) Karbaminiany (dimetylokarbamoiloksypirydyny czwartorzędowe oraz zawierające dwie grupy amonowe)
Czwartorzędowe dimetylokarbamoiloksypirydyny:
Dibromek 1-[N,N-dialkilo(≤ C10)-N-(n-(hydroksy, cyjano, acetoksy)alkilo(≤ C10)) amonio]-n-[N-(3- dimetylokarbamoksy-α-pikolinylo)-N,N-dialkilo(≤ C10)amonio]dekanu

(n=1-8)

np. dibromek 1-[N,N-dimetylo-N-(2-hydroksy)etyloamonio]-10-[N-(3-dimetylokarbamoksy-α- pikolinylo)-N,N-dimetyloamonio]dekanu
(77104-62-2)
Czwartorzędowe dimetylokarbamoiloksypirydyny zawierające dwie grupy amonowe:
Dibromek 1,n-bis[N-(3-dimetylokarbamoksy-α-pikolilo)-N,N-dialkilo(≤ C10) amonio]-alkano-(2,(n-1)-dionu)

(n=2-12)

np. dibromek 1,10-bis[N-(3-dimetylokarbamoksy-α-pikolilo)-N-etylo-N-metyloamonio]dekano-2,9-dionu
(77104-00-8)
B. Prekursory:
(9) Difluorki alkilo- (melylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) fosfonowe
np. DF: difluorek metylofosfonowy (676-99-3)
(10) O-alkilo (H lub ≤ C10, łącznie z cykloalkilo) O-2-dialkilo

(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-)-aminoetylo alkilo

(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) fosfiniany oraz

odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole

np. QL: O-etylo-2-di-izopropyloaminoetylometylofosfinian (57856-11-8)
(11) Chlorosarin: O-izopropylometylochlorofosfonian (1445-76-7)
(12) Chlorosoman: O-pinakolinometylochlorofosfonian (7040-57-5)

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Wzajemne uznawanie towarów - będzie kara za fałszywe oświadczenia

W czwartek 10 września wchodzą przepisy, która pozwalają administracji nałożyć do 100 tysięcy złotych kary za błędy w oświadczeniach o wzajemnym uznawaniu towarów w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów

Jolanta Ojczyk 10.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1367

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Zmiany w Wykazie 1 (tekst jednolity) Załącznika dotyczącego związków chemicznych do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów. Haga.2019.11.27.
Data aktu: 27/11/2019
Data ogłoszenia: 11/08/2020
Data wejścia w życie: 07/06/2020