Połączenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła.

Dz.U.2020.135
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 1 lutego 2020 r. łączy się następujące instytuty badawcze:
1) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000288461, numer identyfikacji podatkowej NIP 5250008732 1 ;
2) Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000288478, numer identyfikacji podatkowej NIP 5250008910 2 .
2.  Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.
§  2.  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§  3.  Siedzibą Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, zwanego dalej "Instytutem", jest miasto stołeczne Warszawa.
§  4.  Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§  5. 
1.  Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu nauk o zdrowiu, dostosowanych do potrzeb systemu zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia, w szczególności dotyczących monitorowania i analiz stanu zdrowia ludności oraz jego uwarunkowań, organizacji systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa żywności oraz sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka, promocji zdrowia, epidemiologii i diagnostyki chorób zakaźnych, nadzoru epidemiologicznego, szczepień ochronnych, bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska i surowców uzdrowiskowych.
2.  W związku z prowadzoną podstawową działalnością Instytut:
1) prowadzi badania i dokonuje ocen w zakresie weryfikacji poprawności danych epidemiologicznych oraz wyników laboratoryjnych i opracowuje wytyczne w zakresie metodologii badań laboratoryjnych, prowadzonych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, a także urzędowej kontroli żywności, wydaje oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz wydaje atesty higieniczne;
2) współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w zakresie wymiany danych, w szczególności o charakterystyce patogenów występujących na terenie kraju;
3) monitoruje czynniki determinujące stan zdrowia na potrzeby planowania, monitorowania realizacji i ewaluacji programów polityki zdrowotnej oraz programów zdrowotnych, a także innych interwencji w zakresie zdrowia publicznego;
4) monitoruje wartość odżywczą żywności i nawyki żywieniowe ludności w kraju;
5) gromadzi i analizuje dane o występowaniu zakażeń drobnoustrojami opornymi na antybiotyki i inne produkty lecznicze;
6) realizuje działania w obszarze monitorowania określonych chemicznych czynników ryzyka występujących w żywności;
7) dokonuje oceny środowiskowych zagrożeń zdrowotnych populacji generalnej z uwzględnieniem zmienności regionalnej, w szczególności związanych z zanieczyszczeniem powietrza;
8) dokonuje oceny nierówności społecznych w zdrowiu i proponuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów zdrowotnych w wymiarze populacyjnym w celu poprawy stanu zdrowia i zmniejszenia nierówności w zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i profilaktyki chorób niezakaźnych;
9) tworzy mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego;
10) prowadzi w ramach statystyki publicznej ogólnopolskie badanie chorobowości szpitalnej ogólnej;
11) prowadzi badania i analizy w zakresie szacowania faktycznych kosztów chorób z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich, utraty produktu krajowego brutto i kosztów niepieniężnych;
12) prowadzi badania i analizy w zakresie oceny skutków ekonomicznych chorób i ich wpływu na sytuację sektora finansów publicznych;
13) rozwija badania w dziedzinie zdrowia publicznego dla potrzeb polityki i praktyki;
14) prowadzi działalność edukacyjną w zakresie zdrowia publicznego z uwzględnieniem kursów specjalizacyjnych oraz innych form kształcenia.
§  6. 
1.  Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje na podstawie inwentaryzacji oraz sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 stycznia 2020 r.
2.  Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
3.  Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
4.  Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
5.  Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.
6.  Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut przed dniem połączenia.
§  7. 
1.  Wszystkie składniki majątkowe i mienie będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r., w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, tj. działki ewidencyjnej nr 3 z obrębu 1-05-17 położonej przy ul. Powsińskiej 61/63 w dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy oraz własność budynków związanych z tą nieruchomością gruntową, w wyniku połączenia wejdą w skład mienia Instytutu.
2.  Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.
ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH INSTYTUTU ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA IM. PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2020 R.

Lp. Grupa, podgrupa, rodzaj / Nazwa Liczba
1 Grupa: 0 Grunty 1
2 Podgrupa: 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane 1
3 Rodzaj: 032 Inne tereny zabudowane 1
4 Grupa: 1 Budynki i lokale 2
5 Podgrupa: 10 Budynki niemieszkalne 2
6 Rodzaj: 105 Budynki biurowe 1
7 Rodzaj: 106 Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 1
8 Grupa: 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7
9 Podgrupa: 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 4
10 Rodzaj: 210 Rurociągi linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe 3
11 Rodzaj: 211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze 1
12 Podgrupa: 22 Infrastruktura transportu 1
13 Rodzaj: 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe 1
14 Podgrupa: 29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2
15 Rodzaj: 291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 2
16 Grupa: 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 369
17 Podgrupa: 41 Obrabiarki do metali 2
18 Rodzaj: 410 Tokarki 1
19 Rodzaj: 412 Frezarki 1
20 Podgrupa: 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 1
21 Rodzaj: 440 Pompy nurnikowe i tłokowe 1
22 Podgrupa: 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 22
23 Rodzaj: 486 Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne 22
24 Podgrupa: 49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania 344
25 Rodzaj: 491 Zespoły komputerowe 344
26 Grupa: 6 Urządzenia techniczne 45
27 Podgrupa: 61 Urządzenia i aparatura energii elektrycznej 3
28 Rodzaj: 611 Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego 3
29 Podgrupa: 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii 19
30 Rodzaj: 622 Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne 17
31 Rodzaj: 626 Urządzenia dla telefonii 2
32 Podgrupa: 64 Dźwigi i przenośniki 3
33 Rodzaj: 640 Dźwigi osobowe i towarowe 3
34 Podgrupa: 65 Urządzenia przemysłowe 8
35 Rodzaj: 653 Urządzenia klimatyzacyjne 7
36 Rodzaj: 654 Urządzenia do oczyszczania wody 1
37 Podgrupa: 66 Urządzenia nieprzemysłowe 12
38 Rodzaj: 662 Urządzenia i aparaty projekcyjne 10
39 Rodzaj: 669 Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe 2
40 Grupa: 7 Środki transportu 1
41 Podgrupa: 74 Pojazdy mechaniczne 1
42 Rodzaj: 746 Ciągniki 1
43 Grupa: 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 213
44 Podgrupa: 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 213
45 Rodzaj: 801 Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny 164
46 Rodzaj: 802 Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny 3
47 Rodzaj: 803 Wyposażenie techniczne do prac biurowych 46
48 Wartości niematerialne i prawne 40
49 Oprogramowania, licencje 40
1 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny został utworzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higjeny (Dz. U. z 1936 r. poz. 336), zmienionym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o złączeniu Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny (Dz. U. poz. 977), obwieszczeniem Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1939 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny (Dz. U. poz. 365), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (Dz. U. poz. 1466).
2 Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła został utworzony uchwałą nr 142/63 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie utworzenia Instytutu Żywności i Żywienia, wydaną na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. poz. 60).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.135

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Połączenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła.
Data aktu: 21/01/2020
Data ogłoszenia: 28/01/2020
Data wejścia w życie: 01/02/2020