Zmiana ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2020.133
USTAWA
z dnia 9 stycznia 2020 r.
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Art.  1. 

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042 i 2020) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 4;
2) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przed przystąpieniem do konkursu kandydat uiszcza opłatę za udział w konkursie.";

3) w art. 52b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu referendarskiego składa się do Dyrektora Krajowej Szkoły w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 3, uiszczając wymaganą opłatę.";

4) po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu:

"Art. 54a. 1. Dla pracowników Krajowej Szkoły dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6,5% planowanych przez Krajową Szkołę w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego byłego pracownika Krajowej Szkoły będącego emerytem lub rencistą wynosi za dany rok kalendarzowy 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53).

3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią w Krajowej Szkole jeden fundusz.";

5) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

"Rozdział 5a

Finansowanie i gospodarka finansowa Krajowej Szkoły

Art. 55a. 1. Działalność ustawowa Krajowej Szkoły jest finansowana z dotacji podmiotowej, waloryzowanej corocznie, co najmniej o wskaźnik planowanego w budżecie państwa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. Dotacja podmiotowa obejmuje wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

3. Niewykorzystana w danym roku budżetowym dotacja podmiotowa pozostaje w dyspozycji Krajowej Szkoły na rok następny i może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadań, na które została przyznana.

4. Krajowa Szkoła przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości comiesięczne oraz roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji podmiotowej.

Art. 55b. 1. Krajowa Szkoła prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473).

2. Krajowa Szkoła prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.

3. Krajowa Szkoła prowadzi ewidencję księgową w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów i przychodów w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej od kosztów i przychodów w zakresie dotyczącym pozostałej działalności.

4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Art. 55c. 1. Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać Krajowej Szkole nieruchomości na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

2. Na zasadach określonych w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655) dokonanie przez Krajową Szkołę czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz dokonanie przez Krajową Szkołę czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł.

Art. 55d. 1. Przychodami Krajowej Szkoły są:

1) dotacja podmiotowa, o której mowa w art. 55a;

2) opłaty, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 37e i art. 52b ust. 4 ustawy oraz w art. 179 § 1 zdanie trzecie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze;

3) opłaty, o których mowa w art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139 oraz z 2018 r. poz. 1443);

4) przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

5) przychody z odsetek;

6) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;

7) przychody z tytułu darowizn i dziedziczenia;

8) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;

9) środki finansowe z tytułu zwrotu stypendium na podstawie art. 41c;

10) dotacje celowe.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7, stanowią przychody własne Krajowej Szkoły.

3. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-10, nie mogą być wykorzystywane na potrzeby wykonywania przez Krajową Szkołę działalności gospodarczej.

Art. 55e. Krajowa Szkoła jest uczelnią, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Art. 55f. Wykonywanie przez Krajową Szkołę zadań, o których mowa w art. 2, oraz prowadzenie działalności w zakresie usług noclegowych świadczonych w obiektach Krajowej Szkoły w ramach działalności ustawowej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495).

Art. 55g. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818 i 2473), uiszczanych przez Krajową Szkołę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosuje się wskaźnik, o którym mowa w art. 21 ust. 2b tej ustawy.

Art. 55h. 1. Dotacje, o których mowa w art. 55a i art. 55d ust. 1 pkt 10, oraz środki finansowe, o których mowa w art. 55d ust. 1 pkt 9, Krajowa Szkoła gromadzi na odrębnych rachunkach bankowych, których obsługę prowadzi Narodowy Bank Polski.

2. Środki finansowe z przychodów własnych oraz środki finansowe, o których mowa w art. 55d ust. 1 pkt 8, Krajowa Szkoła gromadzi na odrębnych rachunkach bankowych, których obsługę prowadzi bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 55i. Wykonywanie obowiązków wykładowcy Krajowej Szkoły stanowi:

1) działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231);

2) działalność, o której mowa w art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

Art. 55j. 1. Krajowa Szkoła posiada:

1) fundusz zasadniczy;

2) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy lub statut.

2. Zysk netto Krajowej Szkoły przeznacza się na fundusz zasadniczy.

3. Stratę netto Krajowej Szkoły pokrywa się z funduszu zasadniczego.

Art. 55k. 1. Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia Krajowej Szkoły.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z wyjątkiem budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, których wartość podlega odpisom umorzeniowym.

3. Fundusz zasadniczy zwiększa się o:

1) odpisy z zysku netto;

2) równowartość sfinansowanych z dotacji celowej oraz ze środków z innych źródeł, zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych w zakresie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

3) równowartość nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz gruntów;

4) równowartość udziałów w przyjętych do użytkowania budynkach i lokalach oraz obiektach inżynierii lądowej i wodnej, zrealizowanych w ramach inwestycji wspólnych;

5) kwotę zwiększenia wartości majątku Krajowej Szkoły, wynikającą z aktualizacji wyceny środków trwałych, przeprowadzonej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

4. Fundusz zasadniczy zmniejsza się o:

1) pokrycie straty netto;

2) umorzenie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

3) równowartość nieodpłatnie przekazanych budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz gruntów;

4) kwotę zmniejszenia wartości majątku, wynikającą z aktualizacji wyceny środków trwałych, przeprowadzonej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 55l. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Krajowej Szkoły podlega badaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przez firmę audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2200 i 2217). Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Minister Sprawiedliwości.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Krajowej Szkoły podlega zatwierdzeniu przez Ministra Sprawiedliwości.

Art. 55m. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do finansowania i gospodarki finansowej Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uczelni publicznych. Uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu tych przepisów w odniesieniu do Krajowej Szkoły wykonuje Minister Sprawiedliwości.".

Art.  2. 

Niewykorzystane środki finansowe pochodzące z dotacji podmiotowych, udzielonych w latach ubiegłych, będące w dyspozycji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy nie podlegają zwrotowi.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.133

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Data aktu: 09/01/2020
Data ogłoszenia: 28/01/2020
Data wejścia w życie: 29/01/2020