Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dz.U.2020.1314
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
Na podstawie art. 67 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej / zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11) zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.
§  2.  Wzory dokumentów stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1804 oraz z 2019 r. poz. 2114) mogą być stosowane pod warunkiem dołączenia do nich:
1) informacji o nieobowiązywaniu pouczeń zawartych w tych wzorach oraz
2) pouczeń zawartych w odpowiadających im wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego rozporządzenia

- nie dłużej jednak niż przez okres 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU ŚWIADCZEŃ Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ RENTY SOCJALNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO NA POCZET NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 62B UST. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. - PRAWO BANKOWE, LUB INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO ZWIĄZANEGO Z DOKUMENTEM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU INNEJ WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7
WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZAPISANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB INNYM RACHUNKU ORAZ Z WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8
WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9
WZÓR

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA AUTORSKIEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO I PRAWA POKREWNEGO LUB PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ/ ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10
WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11
WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU POZOSTAŁYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12
WZÓR

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA I ODBIORU RUCHOMOŚCI

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1804 oraz z 2019 r. poz. 2114), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288, 875 i 1086) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 oraz z 2020 r. poz. 288).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020