Wykaz dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

Dz.U.2020.1312
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego 2
Na podstawie art. 172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz dokumentów, informacji i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1008/2008/WE", jakie jest obowiązany przedłożyć:
a) przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji,
b) przewoźnik lotniczy na żądanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", lub ubiegający się o zatwierdzenie albo zmianę koncesji;
2) wzór wniosku o udzielenie koncesji;
3) wzór informacji potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia albo zmiany koncesji.
§  2.  Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego do wniosku, o którym mowa w art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą", dołącza następujące dokumenty, informacje i oświadczenia zawierające dane aktualne na dzień złożenia tego wniosku:
1) dokumenty określające status prawny wnioskodawcy będącego osobą prawną - akt zawiązania osoby prawnej stanowiący w przypadku:
a) spółki akcyjnej - statut, uwzględniający wszystkie wprowadzone w nim zmiany, i oświadczenie woli o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz na objęcie akcji,
b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - umowę spółki, uwzględniającą wszystkie wprowadzone w niej zmiany,
c) prostej spółki akcyjnej - umowę spółki, uwzględniającą wszystkie wprowadzone w niej zmiany;
2) dokument potwierdzający dysponowanie przez wnioskodawcę co najmniej jednym zarejestrowanym na terytorium Unii Europejskiej statkiem powietrznym, którego jest właścicielem albo który użytkuje na podstawie umowy leasingu bez załogi w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 1008/2008/WE;
3) dokumenty i oświadczenia, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające spełnianie wymogu dobrej reputacji przez członków zarządu oraz prokurentów - w przypadku osoby prawnej - albo przez osobę fizyczną i prokurentów - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
a) gdy posiadają obywatelstwo polskie:
oświadczenie, że wobec danej osoby nie ogłoszono upadłości, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228),
zaświadczenie, że dana osoba nie jest wpisana jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów, za przestępstwo wskazane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) oraz za umyślne przestępstwo wskazane w ustawie,
b) gdy nie posiadają obywatelstwa polskiego - dokumenty, o których mowa w lit. a, albo dokumenty równoważne tym dokumentom, a w przypadku gdy państwo pochodzenia lub państwo, w którym dana osoba ma miejsce stałego pobytu, nie wydaje takich dokumentów - oświadczenia złożone w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1008/2008/WE;
4) kopię dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego;
5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków finansowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia nr 1008/2008/WE:
a) w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego obejmującego wyłącznie eksploatację statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20 - aktualny bilans sporządzony zgodnie z przepisami o rachunkowości lub, jeżeli przepisy o rachunkowości nie wymagają sporządzenia bilansu - inny dokument potwierdzający posiadanie kapitału netto w wysokości co najmniej 100 000 euro, a jeżeli kapitał netto ma wartość niższą - dokumenty zawierające informacje określone w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia nr 1008/2008/WE,
b) w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego obejmującego eksploatację statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) lub liczby miejsc pasażerskich:
plan gospodarczy obejmujący okres co najmniej 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, spełniający wymogi określone w art. 2 pkt 12 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 1008/2008/WE, a także zawierający co najmniej:
–– oznaczenie przedsiębiorcy,
–– rodzaj i zakres dotychczasowej działalności przedsiębiorcy,
–– opis powiązań finansowych przedsiębiorcy z inną działalnością gospodarczą, w którą przedsiębiorca jest zaangażowany bezpośrednio lub przez przedsiębiorstwa powiązane,
–– datę planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego,
–– krótką analizę rynku, na którym przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność gospodarczą, wraz z przewidywaniami co do jego rozwoju w okresie objętym planem, w tym kształtowania się wskaźników makroekonomicznych, oraz opis zakładanej pozycji przedsiębiorcy na tym rynku wraz z analizą otoczenia konkurencyjnego,
–– szczegółowy opis planowanej działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego co najmniej w okresie objętym planem, w tym określenie rodzaju i typu przewozu lotniczego, zakresu i warunków oferowanych usług, jak również określenie statków powietrznych przeznaczonych do eksploatacji,
–– opis inwestycji planowanych przez przedsiębiorcę w okresie objętym planem ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
–– opis założeń dla prognoz finansowych,
–– prognozy finansowe dotyczące wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, w szczególności umożliwiające ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008/WE,
dokumenty zawierające informacje określone w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia nr 1008/2008/WE;
6) dowód uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w art. 26a ust. 1 pkt 4 ustawy;
7) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji.
§  3.  Wzór wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Wzór informacji potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia albo zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, przedstawianych przez przewoźnika lotniczego w przypadku przedłożenia Prezesowi Urzędu koncesji do zatwierdzenia albo zmiany oraz badania przez Prezesa Urzędu spełniania przez przedsiębiorcę wymagań rozdziału II rozporządzenia nr 1008/2008/WE w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego do informacji potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia albo zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego dołącza dokumenty, informacje i oświadczenia, o których mowa w § 2, z tym że w planie gospodarczym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. b tiret pierwsze:
1) nie zamieszcza się informacji dotyczącej daty planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego;
2) prognozy finansowe dotyczące wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, zamiast informacji umożliwiających ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008/WE, zawierają informacje potwierdzające możliwość spełnienia istniejących i potencjalnych zobowiązań w okresie kolejnych 12 miesięcy.
3.  Przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego na żądanie Prezesa Urzędu przedstawia dokumenty, informacje i oświadczenia, o których mowa w § 2, z tym że do planu gospodarczego stosuje się ust. 2.
§  5. 
1.  Przedsiębiorca może przedłożyć kopie dokumentów, o których mowa w § 2, z wyjątkiem dokumentów składanych w formie oświadczenia.
2.  Dokumenty, informacje i oświadczenia sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem kopii dokumentu, o którym mowa w § 2 pkt 4, dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski.
§  6.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt 1 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. 3
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

Informacje potwierdzające spełnianie warunków niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia albo zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego

grafika

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. l, Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 165 z 27.05.2020, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 801), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1312

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.
Data aktu: 07/07/2020
Data ogłoszenia: 29/07/2020
Data wejścia w życie: 29/08/2020, 01/03/2021