Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Dz.U.20.126
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 2
Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 386 i 1572) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia dla następujących działań i poddziałań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020:
1) 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów:
a) 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
b) 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej;
2) 1.2 Internacjonalizacja MŚP;
3) 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne:
a) 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP,
b) 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP;
4) 1.4 Wzór na konkurencję.
§  2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, w tym pomoc publiczna i pomoc de minimis, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, z wyjątkiem pomocy publicznej, o której mowa w rozdziale 4, która jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego albo pożyczki.
§  3. 
1.  Pomoc publiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".
2.  Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".
§  4. 
1.  Pomoc publiczna nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2.  Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013.
3.  Pomoc finansowa nie może być udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289).
4.  Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:
1) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
2) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
3) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
4) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
5) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
5.  Pomoc finansowa nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.
6.  Pomoc finansowa nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.
§  5.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) inkubacji - należy przez to rozumieć wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego od chwili rejestracji przedsiębiorcy do czasu rozpoczęcia pierwszej sprzedaży produktów;
2) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;
3) inwestycji początkowej - należy przez to rozumieć inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;
4) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;
5) (uchylony);
6) MŚP - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;
7) ośrodkach innowacji - należy przez to rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, lub jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, prowadzące działalność w celu zapewnienia korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zapewnieniem korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną; działalność ośrodka innowacji polega na świadczeniu usług badawczo-rozwojowych, szkoleniowych lub doradczych w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, działalności innowacyjnej, transferu technologii lub praw własności intelektualnej, a także usług dzierżawy, najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej;
8) Polsce Wschodniej - należy przez to rozumieć obszar obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie;
9) produkcie - należy przez to rozumieć wyrób lub usługę;
10) projekcie - należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1572 i 2020), zwaną dalej "ustawą o zasadach realizacji programów";
11) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
12) przedsiębiorstwie typu startup - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo stworzone w celu poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego;
13) rozpoczęciu prac - należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014;
14) usługach doradczych w zakresie innowacji - należy przez to rozumieć usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014;
15) usługach wsparcia innowacji - należy przez to rozumieć usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014.
§  6. 
1.  Pomoc finansowa może być udzielona na projekt realizowany na obszarze Polski Wschodniej.
2.  Pomoc finansowa jest udzielana na podstawie umowy.
§  7. 
1.  Pomoc finansowa wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej, zwanego dalej "wnioskiem", przed rozpoczęciem prac nad projektem, z zastrzeżeniem ust. 2-3a.
2.  W przypadku pomocy finansowej na przeprowadzenie programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, o której mowa w rozdziale 2, nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty.
3.  W przypadku pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty lub uznaje się, że pomoc ta wywołuje taki efekt.
3a.  Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów, o których mowa w § 33 pkt 5 i 7.
4.  Wniosek zawiera:
1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości, określoną zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014;
2) opis projektu, w tym datę jego rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji;
3) lokalizację projektu;
4) koszty kwalifikowalne projektu;
5) kwotę pomocy finansowej potrzebną do realizacji projektu oraz jej formę;
6) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
§  8. 
1.  Kosztami kwalifikowalnymi są koszty niezbędne do realizacji projektu poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów działań i poddziałań, określonych w § 1, poniesione po dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, oraz kosztów, o których mowa w § 33 pkt 5 i 7, do dnia określonego w umowie.
2.  Koszty, o których mowa w § 33 pkt 5 i 7, uważa się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
§  9. 
1.  Pomoc finansowa może być udzielona w ramach jednej lub kilku kategorii pomocy, o których mowa w rozdziałach 3-9.
2.  Pomoc na usługi doradcze lub szkoleniowe oraz pomoc na udział MŚP w targach może być udzielona na podstawie wniosku, jako pomoc de minimis, o której mowa w § 33 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 3, albo pomoc publiczna, o której mowa w rozdziałach 5, 7 i 8.
§  10. 
1.  Pomoc publiczna podlega kumulacji z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
2.  Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013.
3.  Pomoc de minimis podlega kumulacji z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.
§  11.  Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
§  12. 
1.  Pomoc finansowa, o której mowa w rozdziale 2, udzielana jest do dnia 30 czerwca 2021 r.
2.  Pomoc de minimis udzielana jest do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu stosowania rozporządzenia nr 1407/2013.
3.  Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej - do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063).
Rozdział  2

Pomoc finansowa na przeprowadzenie programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup

§  13. 
1.  Pomoc finansowa udzielana jest ośrodkom innowacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie oceny pomysłów biznesowych i programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej.
2.  Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, udzielana jest ośrodkowi innowacji, który zobowiązał się do:
1) wykorzystania - w okresie realizacji projektu objętego pomocą finansową - towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych w ramach projektu wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu objętego pomocą finansową.
3.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zalicza się koszty poniesione na:
1) organizację programu inkubacji;
2) przeprowadzenie naboru i ocenę innowacyjnych pomysłów;
3) indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup.
§  14.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 13 ust. 1, może być udzielona na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowalnych.
§  15.  Wsparcie, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3, stanowi pomoc de minimis dla tych przedsiębiorstw.
Rozdział  3

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

§  16.  Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność udzielana jest przedsiębiorcom z przeznaczeniem na wdrożenie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz rozwój działalności gospodarczej tych przedsiębiorców, pod warunkiem skorzystania ze wsparcia, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3, oraz uzyskania rekomendacji ośrodka innowacji.
§  17.  Za przedsiębiorców kwalifikujących się do otrzymania pomocy uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
§  18. 
1.  Pomoc udzielana jest w formie dotacji do wysokości 800 000 euro.
2.  Maksymalna intensywność pomocy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Rozdział  4

Regionalna pomoc inwestycyjna

§  19.  Regionalna pomoc inwestycyjna udzielana jest na inwestycję początkową.
§  20. 
1.  Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana w przypadkach określonych w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014.
2.  Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcy po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.
§  21. 
1.  Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej zalicza się koszty:
1) nabycia nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3) nabycia robót i materiałów budowlanych;
4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
6) rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu.
2.  Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.
3.  W przypadku przejęcia aktywów zakładu są uwzględniane wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą i zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.
4.  W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekroczyć o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
§  22. 
1.  Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
2.  Maksymalną wielkość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.
§  23.  Przedsiębiorca, zawierając umowę, zobowiązuje się do utrzymania inwestycji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
Rozdział  4a 

Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

§  23a.  Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana na inwestycje w zakresie:
1) infrastruktury sportowej, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 55 ust. 2 i 4-6 rozporządzenia nr 651/2014, lub
2) wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej, o której mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 55 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.
§  23b. 
1.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy, o której mowa w § 23a, zalicza się koszty:
1) nabycia nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2) nabycia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3) nabycia robót i materiałów budowlanych;
4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
2.  Wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.
§  23c. 
1.  Wartość dopuszczalnej pomocy ustala się zgodnie z art. 55 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.
2.  W przypadku pomocy nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 55 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.
Rozdział  5

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

§  24. 
1.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.
2.  Usługi, o których mowa w ust. 1, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
§  25.  Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
Rozdział  6

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

§  26.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty:
1) uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
2) usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.
§  27. 
1.  Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
2.  W przypadku usług, o których mowa w § 26 pkt 2, intensywność pomocy może być zwiększona do 85% kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 euro na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.
Rozdział  7

Pomoc na udział MŚP w targach

§  28.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na udział MŚP w targach zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.
§  29.  Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
Rozdział  8

Pomoc szkoleniowa

§  30.  Pomoc szkoleniowa nie może być udzielana na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.
§  31.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy szkoleniowej zalicza się koszty:
1) zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;
2) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, takie jak koszty podróży, zakwaterowania oraz materiałów bezpośrednio związanych z tematyką prowadzonego szkolenia.
§  32. 
1.  Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
2.  Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o:
1) 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
2) 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 651/2014

- przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział  9

Pomoc de minimis

§  33.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis zalicza się koszty:
1) usług wspierających rozwój przedsiębiorczości, w tym:
a) usług doradczych,
b) usług szkoleniowych,
c) usług związanych z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu;
2) działań promocyjno-informacyjnych projektu;
3) udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
4) nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
5) usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
6) ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP;
7) rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.
§  34.  Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Rozdział  10

Tryb udzielania pomocy finansowej

§  35.  Agencja udziela pomocy finansowej w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, z tym że w ogłoszeniu o konkursie Agencja dodatkowo określa:
1) podmioty, które mogą uzyskać pomoc,
2) kategorie pomocy,
3) rodzaje i wysokość kosztów kwalifikowalnych,
4) intensywność pomocy,
5) formę pomocy

- w ramach warunków określonych w rozporządzeniu.

Rozdział  11

Przepis końcowy

§  36.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2019.2263).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

2 Tekst Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2014) 10026 z dnia 16 grudnia 2014 r., przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Wschodnia" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.126 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Data aktu: 13/07/2015
Data ogłoszenia: 27/01/2020
Data wejścia w życie: 21/07/2015