Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.20.1254
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2014 r. poz. 442 oraz z 2019 r. poz. 2242) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Funkcjonariuszowi przysługują następujące normy zaludnienia:

1) posiadającemu rodzinę - po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego członka rodziny, a ponadto:

a) powołanemu albo mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy od A do C2 - dodatkowo dwie normy zaludnienia,

b) mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy od D1 do I2 lub posiadającemu stopień majora, podpułkownika albo pułkownika - dodatkowo jedna norma zaludnienia,

c) pozostającemu w związku małżeńskim, bezdzietnemu - dodatkowo jedna norma zaludnienia;

2) samotnemu:

a) powołanemu albo mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy od A do C2 - trzy normy zaludnienia,

b) innemu niż określony w lit. a bez względu na zajmowane przez niego stanowisko służbowe i grupę zaszeregowania - dwie normy zaludnienia.";

2) w § 10 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nieuiszczania przez funkcjonariusza czynszu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez trzy kolejne pełne okresy płatności.";

3) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do przydzielania tymczasowej kwatery funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.".

§  2.  Do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zalegają z uiszczeniem czynszu z tytułu zajmowania przydzielonych lokali mieszkalnych, w zakresie wydawania decyzji w sprawie opróżniania tych lokali, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1254

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
Data aktu: 14/07/2020
Data ogłoszenia: 16/07/2020
Data wejścia w życie: 31/07/2020